ВИСНОВКИ

 

Шевченкознавство Київського національного університету, перейшовши значний і тривалий шлях, заявляє посутній науковий потенціал, здатний представити життя українського народу в його історичному, суспільному і культурологічному цензах.Значним чином відтворюючи специфіку розвитку і надбання всієї галузі науки, шевченкознавство в КНУ стає адекватним відображенням стану розвитку цієї галузі науки в Україні. Синтетичність літературно-критичної думки та її превалювання над мовознавчою, розвиток історико-літературного шевченкознавства і, зокрема, робота в галузі наукового шевченкознавства М.Драгоманова, В.Перетца (кінець ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.) та його учнів, згодом – П.Филиповича – стали важливими віхами, що мали розбудовче значення для шевченкознавства в КНУ. Виразний тиск ідеологем, а звідси – відступ з позицій філософського, психологічного, порівняльного шевченкознавства – такий тяжкий тягар на дослідженні творчості Шевечнка зоставили по собі 30-ті рр. ХХ ст.

Соціологічне кліше та схеми у дослідженнях науковців, що звертаються до галузі шевченкознавства, – результат співвіднесення вивчення творчості поета з історичними реаліями у 50-60 рр. ХХст. Долаючи тернистий шлях у подоланні соціологічної заангажованості, шевченкознавці КНУ, як і всієї України, навіть за найменш сприятливих для цієї галузі науки суспільних та історичних обставин, здійснюють значні наукові спостереження, збагачуючи цю галузь науки посутнім поступальним потенціалом.

Перевага шевченкознавства КНУ 70-80 рр. – у появі особливої уваги до студій порівняльного характеру, що стають можливими на базі дослідження певних мов і літератур, у розробці нових, значних і важливих, для розбудови не лише шевченкознавства, але й історії літератури – масивів матеріалу, що сприяє розбудові не лише української, а й світової культурологічної царини. У 1981–2003 рр. шевченкознавство в КНУ звідує значних якісних змін: поглиблюється ареал пошуку науковців, залучається до шевченкознавчого пошуку новітня акустична техніка, відбувається поповнення в термінологічному оснащенні шевченкознавчих студій; натомість вони позбуваються соціологічної заангажованості, класової заклішованості, що визволяє в них тим більший науковий потенціал, породжує появу нових тем, нових ракурсів і нових прийомів ув оцінці творчості Шевченка.

Належить враховувати той факт, що низка досліджень, зокрема, тих, котрі потребували достатньо широкої філологічної підготовки науковців-дослідників, які володіють належною фаховою базою для проведення досліджень порівняльного плану, стає можливою лише в Київському національному університеті, де планомірно провадиться така робота і де фахово плекаються такі кадри. Прикметно, що КНУ забезпечує не лише актуальні вимоги суто наукового шевченкознавчого пошуку, але й, що особливо важливо, навчальний аспект шевченкознавчих досліджень. Одними з перших шевченкознавці КНУ, після здобуття Україною державної суверенності, застосовують нову методологію шевченкознавчих досліджень, заявляючи нову ментальність науковців-шевченкознавців. Здійснюється перегляд оцінки стильового феномена поетичної та прозової спадщини Шевченка, переосмислюється характеристика жанрових і сюжетно-композиційних моделей творчості митця, розширюється понятійна сфера в мовознавчій оцінці поетової творчості, оснащується філософський аспект дослідження, психолого-педагогічні спостереження, тема "Шевченко й історія". Шевченкознавство в КНУ, як бачимо, володіє значним науковим досвідом, забезпеченим багаторічними науковими і навчальними традиціями університету, воно, що особливо значимо, володіє науковим потенціалом, оскільки за вивчення творчості Шевченка беруться молоді перспективні науковці, що виростають із студентів і аспірантів університету в знаних учених, – у тім числі, учених-шевченкознавців. Водночас, ця яскрава спадкоємність поколінь шевченкознавців КНУ – ще одне свідчення того, що шлях до Шевченка – незглибимий, і його торуватимуть й наступні покоління вчених Київського національного університету.