БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

ШЕВЧЕНКОЗНАВЧИХ ПРАЦЬ

1860–2003

 

Пропонований покажчик "Шевченкознавство в Київському національному університеті" (1860–2003) є першою спробою відтворити поступальність розвитку науки про Т.Шевченка у вузі його імені. Сюди ввійшли праці, створені викладачами, студентами, аспірантами під час навчання і роботи в університеті. Крім основних публікацій, до покажчика включено також інші матеріали (замітки, редагування, згадки тощо), що мають наукову вартість та інформативний характер. Крім того, заслуговують на увагу ті праці, у яких Т.Шевченко згадується принагідно.

Література розміщена в алфавітно-хронологічному порядку. В окремих випадках подаються примітки та коментарі.

Автори, які одночасно працювали в інших наукових установах, позначені *.

Основні джерела:

Т.Г.Шевченко. Бібліографія літератури про життя і творчість (1839–1959). Том 1. – (1939–1916). – 372 с.; Том 2 (1917–1959). – 523 с. Склали І.З.Бойко та ін. (АН УРСР. Державна публічна бібліотека). – К., 1963; Т.Г.Шевченко. Бібліографія ювілейної літератури (1960–1964). Склав Ф.Сарана. – К., 1968 – 578 с.; – Т.Г.Шевченко. Бібліографічний покажчик (1965–1988) – К., 1989 (АН УРСР. Центральна наукова бібліотека ім. В.І.Вернадського.) Укладачі: Л.В.Бєляєва, Н.М.Мислович / Відпов. ред. д.ф.н. В.С.Бородін. – 400 с.; університетські видання різних років тощо.

 

Автор-укладач – В. І. Гнатенко

 

1843–1847

 

Під час першого приїзду в Україну (1843–1844) автор "Кобзаря" і "Гайдамаків" Т. Шевченко познайомився на київському Контрактовому ярмарку з професором кафедри російської словесності М.Максимовичем, студентом університету В.Білозерським. Наступного приїзду (1845–1847), відразу по закінченні Петербурзької Академії мистецтв, зазнайомився він також з ад'юнкт-професором історії М.Костомаровим, проф. словесності О.Селіним, проф. права М. Іванишевим, студенатами університету – О.Марковичем, О.Тулубом., О.Навроцьким, І.Посядою, Д. Пильчиковим, П.Чуйкевичем та ін.

Від 10.12.1845 по 1.02.1847 рр. Шевченко працював співробітником Археографічної комісії ("Киевская временная комиссия для разбора древних актов") при університеті св. Володимира.

Шевченко взяв участь у конкурсі на заміщення посади викладача малювання в університеті. 21 лютого 1847 р. міністр народної освіти граф С. Уваров дав згоду про призначення некласного художника Т.Г.Шевченка на посаду вчителя малювання при університеті св. Володимира "в виде опыта на один год". А З березня 1847 р. студент юридичного факультету О.Петров зробив донос попечителю Київського навчального округу О.Траскіну про таємне "Кирило-Мефодіївське братство". 5 квітня 1847 р. на правому березі Дніпра біля Києва Шевченка арештували жандарми.

Характерним виявом популярності Шевченка в університеті були вірші-посвяти тодішніх студентів Ю.Андрузького ("Скажи мені, батьку...") і В.Олександрова ("Брате-голубе, Тарасе!").

 

1860

 

1. Моссаковський Є. [Тарас Шевченко. Рукопис]. План і нотатки критичного аналізу окремих творів Тараса Шевченка, вилучені під час арешту в студента історико-філологічного факультету Є. Моссаковського (зберігаються у фондах Центрального державного історичного архіву України). Див.: Критический разбор Е.М. Моссаковским отдельных произведений Т.Г. Шевченко // Общественно-политические движения на Украине в 1856–1862 гг. – К., 1963. – Т. 1. – С.314–319 [Першопублікація].

Згодом у листі до М.Лазаревського Є. Моссаковський напише про план видання повного зібрання творів Шевченка.

 

1861

 

У січні 1861 року педагогічні ради київських недільних шкіл надіслали Т. Шевченку листа-подяку за подаровані ним 50 примірників "Кобзаря". Серед викладачів-студентів університету підписалися: Є.Моссаковський, К Шейковський, В.Беренштам, О.Беренштам, Ф.Вороний, К.Воскресенський, Ф.Горячковський, А. Денисевич, О.Єнкуватов, М.Єремєєв, П Завистовський, В.Ковалевський, М.Константинович, К.Лінниченко, Я.Лободовський, Ю.Мокієв, І.Незабитовський, І.Нечипоренко, К. П'ятницький, К. Рубісов, А.Савєсков, А.Самусь, В.Сикевич, П.Сорока, А.Стефанович, П.Стефанович, О.Стоянов, Г.Стрижевський, Л.Шварц.

6–10 травня (ст.ст.) 1861 року серед численної молоді учасниками перепоховання праху Шевченка в Києві і Каневі були студенти університету св. Володимира – М.Драгоманов, В.Антонович*, М.Лисенко**, К.Шейковський, П.Свенціцький, О.Стоянов М.Малашенко, Ф.Тимішев, П.Левицький, П.Вишневський, В.Ковалевський (говорили промови), П.Житецький, М.Старицький, Т.Рильський, В.Бернатович, М.Загурський.

*На підставі спогадів тодішнього інспектора 2-ї київської гімназії М.Чалого (вихованець університету 1844р.)

*часть у цьому заході М.Лисенка документально не підтверджена.

2. Антонович В. Что об этом думать? Письмо к редактору из Киева // Основа. 1861. – №7. – С. 7-13 (Різна пагінація). Про помилку, яку допустила Gazeta Polska (№152, 1861 р.), повідомляючи про перепоховання Т.Шевченка.

3. Б[ернатович] В. Похороны Тараса Шевченка. Из Києва // Слово. – Львів, 1861. – № 49. – 19 (31). VII.

4. Вишневський П.[Слово над гробом Т. Шевченка у Каневі 10 (22) травня 1861 р.]. Див. кн.: Тарахан-Береза З. Святиня. Літопис Тарасової Гори. – К., 1998. – С.82–85.

5. Общественные панахиды // Киевский телеграф. – 1861. – № 17. – 9. Ш. Про панахиду по Т.Шевченку в університетській церкві в день смерті поета.

6. Стоянов А. [Рец.] // Воспитание и обучение. – Спб., 1861. – Т. 9. – № 4. – С.187-195. Рецензія на кн.: Шевченко Т. Букварь южнорусский. – Спб., 1861.

7. Шейковский К. Предисловие. (Кобзарь Т.Гр. Шевченка. – Спб., 1860.) // Опыт Южнорусскаго словаря. Труд К. Шейковскаго. В четырех томах. – Т. І. – А–3. – Вып. І: А–Б. – К., 1861. Оцінка поем Шевченка "Гайдамаки", "Наймичка": с. ХІІІ–ХІV.

Студент університету К.Шейковський епіграфом до букваря "Домашня наука" (К., 1860, 1861) взяв слова Т.Шевченка: "Учися, серденько! Колись з нас будуть люде..."

 

1862

 

У перші роковини смерті Т.Шевченка в залі Київського університету 11.02.1862 р. відбувся концерт за участю студентського хору під керівництвом студента природничого відділу університету св. Володимира М.Лисенка – майбутнього автора "Музики до "Кобзаря".

Студент юридичного факультету Павлин Свєнціцький (пізніше письменник, актор, педагог, громадсько-культурний діяч) пропагував твори Шевченка серед селян. У лютому 1862 р. він подав до Київського цензурного комітету рукопис вірша "Споминок смерті Тараса Шевченка", плануючи надрукувати його з агітаційною метою під час польського повстання 1862–1963 років. Вірш було заборонено. Тоді ж було написано драму "Катерина" (Сумний образ у V діях) за однойменною поемою Т.Шевченка..

8. A.J.Gorzałczуński. Przedmowa // A.J.Gorzałczуńskiego przekladу pisarzów malorosуjskich. 1.Taras Szewczenko. – Kijów, 1962. – S. 1–ХХІ.

Ця книжка вийшла в світ на початку 1862 р. в друкарні університету св. Володимира Автором перекладів був вихованець університету А.Гожалчинський. Цензурний дозвіл на випуск даний колишнім проф. філософії О.М.Новицьким.

"Перевод сделан весьма хорошо и соодержит в себе прелесть украинской народной поэзии", – писав автор замітки "Сочинения Т.Шевченко, в переводе на польский язык" під криптонімом "В. В." у г. "Киевский телеграф". – 1862. – № 21 (19 березня). – С. 85.

Примірник цього видання зберігається у фондах навчально-наукової лабораторії шевченкознавства Інституту філології.

9. Житецкий П. Русский патриотизм (Ответ "Дню") // Основа. – С.-Петербург, 1862. – №3. – С.1-21. Шевченко і українська літературна мова: с. 11–15, 17–19.

 

1863

 

Студент історико-філологічного факультету університету св. Володимира П. Житецький прочитав на Шевченківському вечорі в київській міській опері поему Шевченка "Чернець".

 


1864

 

26 лютого (ст. ст.) в університеті св. Володимира до 50-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка поставлена студентською громадою вистава І.Котляревського "Наталка Полтавка" і "Простак" В.Гоголя. Диригував оркестром і хором випускник фізико-математичного факультету М. Лисенко.

 

1873

 

10. М. Т-ов.[Драгоманов М. П.] Литературное движение в Галиции // Вестник Европы. – Спб., 1873. – Т.5. – №№ 9, 10. Слов'янська програма Шевченка. Шевченко і Галичина: С. 258 – 259, 266– 267, 695, 698, 714.

11. Украинец. [Драгоманов М. П.] Література російська, великоруська, українська і галицька // Правда. – Львів, 1873. – №№ 4-6, 18, 19. Про Шевченка: с.163; 194; 231–232; 628–630; 652–659. Окреме видання: Львів, 1873. – 62 с.

12. М.[Драгоманов М. П.] Святкування роковин Шевченка в "рускому обществу" // Правда. – Львів, 1873. – №13. – С.473-476. Доповідь читана в Цюріху на зборах товариства "Руський кружок".

13. Ukraino [Драгоманов М.П.] II movimento leteraro ruteno in Russia e Galizia (1789–1872)/ Rivista Europea (anno ІУ, vol. 12, Firenze, 1973. Також: Український рух в Росії і в Галичині (1789–1872) [Переклад В.Навроцького] // Правда. – Львів, 1873. – № 14, 15. Про Т.Шевченка, с. 492–493; 531.

 

1874

 

14. Драгоманов М. Русские украинофилы и польская печать в 60-х годах // Выдумки "Киевлянина" о малорусском патриотизме. – К., 1874. Згадується Шевченко, с. 65 – 68

15. Украинец. [Драгоманов М.П.] Література російська, великоруська, українська і галицька // Правда. – Львів, 1874. – №№1– 2, 6. Про Шевченка: С. 26, 63, 66-67, 265. Окреме видання: Львів, 1874. – 45 с.

16. [Драгоманов М.П.] Т.Г.Шевченко // Неделя. – Cпб., 1874. – №37. – С. 1356-1365. Нарис літературної творчості Т.Шевченка.

 

1875

 

17. [Драгоманов М.] Поминки Т.Шевченка во Львове и в Вене // Киевский телеграф. – К., 1875. – № 46 (18 апреля).

18. [Драгоманов М.] Славянское и русское значение Т.Шевченка // Киевский телеграф. – 1975. – № 65 (1 червня).

19. Українець [Драгоманов М.П.] Письмо в редакцію "Друга" // Друг. Письмо літературне. – Львів, 1875. – № 11. – С.265 – 270. Згадка про Шевченка

 

1876

 
20. Украинец. [Драгоманов М.П.] Украинщина или рутенщина? // Друг. Письмо літературне. – Львів, 1976. – №1. – 1(13) января. – С.77–80.

 


1880

 

Професор університету св. Володимира О. Ф. Кістяківський записав у своєму щоденнику від 20.07.1880: "Читал "Сон" Шевченка в женевском миниатюрном издании. Что за сила чувства и выражения. Какая глубокая и едкая ненависть к угнетению и рабству". Див.: О.Ф. Кістяківський. Щоденник: У 2 томах.– Т.1 – К., 1995. – С. 217[Першопублікація].

 

1881

 

21. Антонович В. [О воспроизведении исторических событий в поэзии Шевченко] Заседание общества Нестора-летописца 28 февраля // Труд. – К., 1881. – №10 – С. 1-2.

22. В очередном обыкновенном заседании Исторического общества летописца-Нестора. – Заря. – К., 1881. – № 49 (3 березня). – С.2 (Хроніка).

Зміст виступу проф. О.Котляревського і проф. В.Антоновича. Стенограму виступу здійснено проф. М.Дашкевичем.

23. Котляревський О. [Вступне слово на засіданні Товариства Нестора--літописця, присвячене 20-річчю з дня смерті Т.Шевченка: Про історичне значення творів народних поетів...] // Труд. – 1881 – №8 (6 березня). – С.2 (Городския и местныя известия).

 

1883

 

24. Дашкевич Н. На могилу И.С.Тургенєва // Киевлянин. – 1883 – №210 (30 вересня), №212 (4 жовтня). Професор університету М.П.Дашкевич говорить зокрема також про спорідненість поетичних задумів у творах Тургенєва "Призраки" і Шевченка "Сон".

 

1884

 

13 лютого 1884 р. в будинку проф. О.Ф.Кістяківського відбувся Шевченківський вечір.

За промову на приватному Шевченківському вечорі в Петербурзі 1884 р. проф. університету Ф.Г. Міщенка було звільнено з займаної посади. Див.: Сватиков С. Опальная профессура 80 гг. // Голос минувшего. – М., 1917. – №2. – С. 29-35. Також: З іменем св. Володимира: У 2-х кн. – Кн.1 / Упорядники: В.А.Короткий, В.І.Ульяновський. – К., 1994. – С.288-293.

25. Владимирский-Буданов М. История Императорского университета св. Владимира. – Т.1. – К., 1884. Згадується Шевченко: с. 366–377.

 

1888

 

26. Антонович В. [О воспроизведении исторических событий в поэзии Шевченко. Реферат, прочитанный на заседании Исторического общества Нестора-летописца. – 01.III.1881] // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. – К., 1888. – Кн. 2. – С.145-149.

27. Дашкевич Н. Отзыв о сочинении г.Петрова "Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия" // Отчет о двадцать девятом присуждении наград гр. Уварова. – Спб., 1888. Про Шевченка. – С. 49, 95-96, 102, 169, 209-210, 222-224, 225-227, 232-238, 242-243, 250, 292-294.

28. Котляревский А. [Об историческом значении народных поэтических произведений. Вступительное слово на заседании Исторического общества Нестора-летописца 1.Ш.1881 г.] // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. – К., 1888. – Кн. 2. – С.143–145. Доповідь надрукована по смерті проф. О.О.Котляревського.

 

1889

 

29. Про твори Шевченка історичного змісту (професора В.Б.Антоно­вича) [Переклав Ф.Вовк] // Правда. – Львів, 1889. – Т. 2.– Вип. 5. – С. 337–340.

Промова на засіданні Товариства Нестора-літописця 1.Ш.1881 р.

 

1890

 

Студента університету М.Марковського рішенням Київської губернської жандармерії звинувачено у зберіганні віршів Шевченка.

 

1891

 

1891 р. засновано товариство "Братство тарасівців". Від університету св. Володимира членами товариства були студенти В.Боровик та М.Міхновський.

 

1892

 

30. E.С. [Тучапський П.] Шевченкові ідеали і українська дійстність // Народ. – Львів, 1892. – №4. – С.56–58, №5 – С. 85–86, № 7–8. – С. 104–107. (Наука й штука). Також окреме видання: Львів, 1892. – 45 с. (Накладом І.Франка. Літ.-наук. б-ка, № 13). Реферат виголошено 1891 року на роковинах Шевченка в товаристві однодумців.

 

1893

 

31.          Т.Г. Шевченко. Кобзарь. Виданє Товариства імени Шевченка. Частина перша. У Львові 1893. (З друкарні товариства імені Шевченка) / За редакцією О.Огоновського. [Примітки проф. В.Антоновича]

Т.Г. Шевченко. Кобзарь. Виданє Товариства імени Шевченка. Частина друга. У Львові 1893 р. (З друкарні товариства імені Шевченка. За редакцією О.Огоновського). [Примітки проф. В.Антоновича].

На кошти В. Антоновича в Женеві видано "Кобзар" (1879). Проф. В.Б.Антонович також був ініціатором женевського видання "Кобзаря" (1881).

1895

 

32. Музика. Повість Т.Шевченка. Переложив Микола Міх-ський [Міхновський М. І.] // Зоря. – Л., 1895 – Ч. 5.– С. 81–87; Ч. 6. – С.81–87; Ч. 7. – С.126–129; Ч. 8 . – С.146–149.

33. Дом. [Доманицький В. М.] Ч.Ветринский [В.Чешихин]. Тарас Григоревьич Шевченко, украинский поэт. – М., 1894 // Зоря. – Л., 1895. – №8 – С. 158. Зауважив, що життя Шевченка "описане тепло і просто", а про Шевченка-поета і мислителя "вияснено зовсім недостатньо".

Передруки: Педагогический листок. – М., 1895. – №1-3. – С.65; Всходы. – Спб., 1896. – №13. – С.11; Мир Божий. – Спб., 1896. – №2. – С.25.

34. Дом. [Доманицький В. М.] Т.Шевченко. Батрачка. Переклад Мея. [Cпб., 1894]* // Зоря. – Л., 1895. – №8. – С. 158 (Оповістки і критичні замітки). Шкодує, що "Комітет грамотності" видав поему Шевченка "Наймичка" в перекладі, а не в оригіналі.

35. Доманицький В. [Життєпис Шевченка, складений на основі його поезій. Автограф. – 1895., 12 арк.] Зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки ім. В.Вернадського. – Фонд 5., № 6.

 

1898

 

36. Флоринский Т. Ян Коллар, певец "славянской взаимности" // Русское обозрение". – М., 1898 – № 2. Шевченко і Ян Коллар, с. 72, 75

 

1899

 

37. С. [Єфремов С. О.]* Шевченкові роковини в Петербурзі [Замітка] // Літературно-науковий вістник. – Л., 1989.– Т. VІ – Кн.V – С.128–129 (Хроніка і бібліографія) * Подаємо бібліографічні замітки лише за авторським підписом.

38. С.Е. [Єфремов С. О.] Пушкін соntrа Шевченко?! [Замітка] // Літературно-науковий вістник. –– Л., 1899. – Т.VIІ. – Кн. VІІ. – С.62 (Хроніка і бібліографія. Рецензії і звістки).

39. Сергій Єфремов. Новини нашої літератури: Дещо з приводу нового видання "Кобзаря" // Літературно-науковий вістник. – Л., 1899. – Т. VІІ. – Кн. VII. – С.82–88.

40. С.Є [Єфремов С. О.] Нововіднайдені твори Шевченка [Замітка] // Літературно-науковий вістник. – Л.,1899. – Т.VІI. – Кн. VШ. – С.115. (Хроніка і бібліографія. Літературні вісти і уваги.)

41. С. Є-мов. [Єфремов С.] Пушкин і Україна [Замітка] // Літературно-науковий вістник. – К., 1899. – Т.VІІ. – Кн. VШ – С.116–117 (Хроніка і бібліографія. Літературні вісти і уваги). Пушкін і Шевченко.

42.С.Є. [Єфремов С.] Шевченко і російські письменники [Замітка]// Літературно-науковий вістник. – Л., 1899. – Т.VШ. – Кн. XI. – С.118 (Хроніка і бібліографія).

43. Єфремов С. Статуя і барелєф Шевченка [Замітка] // Літературно-науковий вістник. – Л., 1899. – Т.VIIІ. – Кн. ХІІ. – С.188 (Хроніка і бібліографія. Літературні вісти і уваги).

44. Шевченко Т. Кобзарь. – Т. ІІ. – Видання друге, виправлене. [К., 1899] – 184 c. Гектографічне видання "Кобзаря", видане київським студентським гуртком під керівництвом проф. університету В.Б.Антоновича. Примірник цього видання знаходиться у фондах Інституту літератури ім. Т.Шевченка НАН України (фонд Ю.Меженка). Див. статтю Ю.Меженка "Невідоме підпільне видання "Кобзаря" Т.Г.Шевченка" // Літературна критика. – К., 1939. №5. С.114-117.

 

1900

 

45. С.Є. [Єфремов С. О.] Шевченко і Фет. [Замітка] // Літературно-науковий вістник. – 1900. – Т.ІХ. – Кн. ІІ. – С.148 (Хроніка і бібліографія).

46. С.Є. [Єфремов С. О.] Брюллов та Шевченко [Замітка] // Літературно-науковий вістник. – Л., 1900. – Т.Х. – Кн. ІV. – С.60 (Хроніка і бібліографія).

47. С.Є. [Єфремов С. О.] Шевченкові роковини в Києві [Замітка]. // Літературно-науковий вістник. – Л., 1900. – Т.Х. – Кн. V. – С.218 (Хроніка і бібліографія).

48. С.Є. [Єфремов С. О.] Шевченкові "душі" й "московська міра" [Замітка] // Літературно-науковий вістник. – Л., 1900. – Т.Х. – Кн. VІ. – С.203–204 (Хроніка і бібліографія).

49. С.Є. [Єфремов С. О.] Курочкін і Шевченко [Замітка] // Літературно-науковий вістник. – Л., 1900. – Т.VІІ. – Кн. XI. – С. 121. (Хроніка і бібліографія. Літературні вісти і уваги).

 

1901

 

50. В.Д. [Доманицький В.М. ]. Некоторыя данныя для биографии Т.Г.Шевченка // Киевская старина. – 1901. – Т. 2 (лютий) – С.65–68 (Документы, известия, заметки).

51. Доманицкий. Письмо В.В. Тарновскаго к Т.Г.Шевченку // Киевская старина. – 1901. – Т. 2 (лютий) – С.72 (Документы, известия, заметки).

52. В. [В.Доманицький] Нові переклади Шевченкових поезій [Замітка] // Літературно-науковий вістник. – Л., 1901. – Т.ХІV. – Кн. ІV. – С.9–1 (Хроніка і бібліографія. Нові книжки).

53. С.Є. [Єфремов С. О.] Пам'ятник Шевченкови [Замітка] // Літературно-науковий вістник. – Л., 1901. – Т.ХШ . – Кн. ІІ. – С.133 (Хроніка і бібліографія).

54. С.Є. [Єфремов С. О.] Читальня імені Шевченка в Канаді [Замітка] // Літературно-науковий вістник. – Л., 1901. – Т.ХШ. – Кн. Ш. – С.212 (Хроніка: З науки і письменства).

55. С.Є. [Єфремов С. О.] Читальня імені Шевченка в Нижньому Новгороді [Замітка] // Літературно-науковий вістник. – Л., 1901. – Т. ХШ – Кн. Ш. – С. 212 (Хроніка і бібліографія. Літературні вісти і уваги).

56. С.Є. [Єфремов С. О.] Новий портрет Шевченка [Замітка] // Літературно-науковий вістник. – Л., 1901. –Т. ХІV – Кн. ІV. – С.7 (Хроніка і бібліографія. Літературні вісти і уваги).

57. С.Є. [Єфремов С. О.] Статті про Шевченка в російських часописях [Замітка] // Літературно-науковий вістник. – Л., 1901. – Т. XIV. – Кн. ІV. – С.7–8.(Хроніка і бібліографія).

58. С.Є. [Єфремов С. О.] Заборона пам'ятника Шевченкови [Замітка] // Літературно-науковий вістник. – Л., 1901. – Т. XIV. – Кн. V. – С.8. (Хроніка і бібліографія).

59. С.Є. [Єфремов С. О.] Малюнок до "Кобзаря" [Замітка] // Літературно-науковий вістник. – Л., 1901. – Т. ХІV – Кн. ІV. – С.9 (Хроніка і бібліографія: З науки письменcтва)/

60. С.Є. [Єфремов С. О.] Шевченкові роковини в Київі [Замітка] // Літературно-науковий вістник. – Л., 1901. – Т. ХІV – Кн. V. – С. 32 (Хроніка і бібліографія. Персоналія).

61. С.Є. [Єфремов С. О.] Школа ім. Шевченка. [Замітка] // Літературно-науковий вістник. – Л., 1901. – Т. ХV – Кн. VІІ. – С. 5. (Хроніка і бібліографія).

62. С.Є. [Єфремов С. О.] "Перелицьований "Кобзарь" [Замітка] // Літературно-науковий вістник. – Л., 1901. – Т. XV. – Кн. VІІ – С.5–6.

63. Сергій Єфремов. Шевченкові роковини і російська преса: Зі списком 42 часописів, що обізвалися на ці святкування // Літературно-науковий вістник. – Л., 1901. – Т.XV. – Кн. VII. – С.34–47.

64. С.Є. [Єфремов С.О.] Статті про Шевченка [Замітка] // Літературно-науковий вістник. – Л., 1901. – Т. XV. – Кн. ІХ. – С. 30 (Хроніка і бібліографія).

 

1906

 

65. Флоринский Т. Славянофильство Т.Г.Шевченко // Университетские известия. – К., 1906. – №8. – С.1-28.

66. Флоринский Т. Дополнение к статье "Славянофильство Т.Г.Шевченко'' // Университетские известия – К., 1906. – № 10. – С.1.

 

1911

 

67. С. Дорош. [Дорошкевич О. К.]* Кріпацтво в творах Шевченка // Рада. – 1911. – № 46 (26.ІІ).

68. С.Дорош. Пам'яті М.Добролюбова // Рада. – 1911. – № 260(17.ХІ)

Шевченко і Добролюбов

 

1914

 

69. Святкування 100-ліття з дня народження Тараса Шевченка. Університет св. Володимира 26 лютого – 19 травня 1914 року. №2. Інформація ректора університету св. Володимира попечителю Київського навчального округу. 27 лютого 1914 року. №3. Повідомлення ректора попечителю про звільнення студентів-учасників заворушень 19 травня 1914 року // AlMA MATER. Університет св. Володимира напередодні та в добу української революції. Матеріали, документи, спогади: У трьох книгах. – Кн. 1. – Університет св. Володимира між двома революціями / Автори-упорядники: доц. Короткий В.А., проф. Ульяновський В.І. – К., 2000. – С. 621– 622.

В університеті 26 лютого медичний факультет майже повністю страйкував (крім V курсу). (Див. Т.Г. Шевченко в документах і матеріалах. – С.362–363). За участь у страйках і демонстраціях під час Шевченківського ювілею у Києві правління Київського університету виключило 11 студентів (Див. "Історія Київського університету". – К., 1959. – С.302).

 

1915

 

70. Т.С. *[Сушицький Т.П.] "Дума" Шевченка і українські думи (До питання про стиль "Кобзаря") // Збірник пам'яті Тараса Шевченка (1814-1914). – К., 1915. – С.83–90.(Українське наукове товариство в Києві).

 

1917

 

71. *Грушевський Ол. Шевченківська література за останні роки* // Україна. – К., 1917. – №1-2. – С.116–217.

 

1918

 

72. Грунский М. Украинская граматика: Навчальний посібник. – К., 1918.

Йдеться також про творчість Шевченка. У другому виданні посібника (1918–1919) вміщені поезії Шевченка: "І досі сниться...","Сонце заходить...", уривок з "Гайдамаків", "Плач Ярославни".

73. *Проф. Ол. Грушевський. Педагогічні ідеї Т. Шевченкa // Шлях. – К., 1918. – №3. – С.42–47.

74. *Грушевський Ол. Др. Степан Балей. "З психольогії творчости Шевченка". – Л., 1916. [Рец.] // Шлях. – К., 1918. – №8. – С.74–75.

75. *Грушевський Ол. Невільницький цикль Т.Шевченка: 1847р. // Літературно-науковий вісник. – К., 1918. – Т. 69. – Кн. ІІ–Ш. – С.188–194.

76. *Грушевський Ол. З плянів та думок Кирило-Мефодіївського братства. // Літературно-науковий вістник.– К., 1918 – Т. 71. – Кн. VІІ–VШ – С.80–95.

77. *Грушевський Ол. Історичні твори Шевченка на лекціях історії. – К., 1918. – 32 с. (Шкільна б-ка ім. Г.З.Грушевської. – №1).

78. Грушевський Ол. Життє і творчість Т.Г.Шевченка: 1814–1838. – К., 1918. – 32 с. (Шкільна б-ка ім. Г.З.Грушевської. – №2).

79. *Дорошкевич Ол. Шевченко на лекціях літератури // Вільна українська школа. – 1918. – №7. – С.130–145.

80. *Марковський М. Російські і українські твори Шевченка в їх порівнянні. Дещо до психології творчості письменника // Україна. – К., 1918. – №1–2. – С.32–48.

81. *Марковський М. Шевченко в освітленні Єнсена // Шлях. – К., 1918. – №4–5. – С.71–80.

82. *Марковський М. З психольогії творчости Шевченка // Шлях. – К., 1918. – №10–11. – С.67–73 Відгук на кн. С.Балея "З психології творчости Шевченка" – Л., 1916.

83. *Сушицький Ф. [Сушицький Т. П.]. Народність в творах Шевченка // Вільна українська школа. – К.,1918. – №7. – С.101–113. Також окреме видання: К., 1918.

*У списку праць Т.Сушицького значаться також: "Релігійні мотиви в творах Шевченка", "Этические воззрения в произведениях Т.Шевченко" та ін.

Див. Особова справа Феоктиста Сушинського 17 грудня 1917 – 4 червня 1918 р. // Аlma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. – Т.2 / Упорядники: В.А.Короткий, В.І.Ульяненко. – К., 2001. – С.674.

 


1919

 

84. *О.Г–ий (Грушевський О.] Рец. // Літературно-науковий вісник. – К., 1919. – Т. 73. – С. 235–236 (Бібліографія). Рец. на: С.Єфремов. Тарас Шевченко, життя його та діла. – Вид.3. – К., 1917.

85. *Кримський А. Злочинне святкування. Спомини про Шевченкові роковини в Москві 1890 і 1891 рр. // Кримський А. Повістки та ескізи з українського життя (1890-1894). – К., 1919. – Вид. 5. – С.253–270.

86. *Филипович П. Історико-літературні матеріали до Шевченка: 1.Листи Максимовича до Шевченка. 2. Нові рядки Т.Шевченка // Наше минуле. – К., 1919. – №1–2. – С.25–33.

 

1920

 

Урочисте засідання Української Академії наук // Більшовик. – К., 1920. – 11 березня. Про доповідь А.Кримського на засіданні, присвяченому Т.Шевченкові.

 

1921

 

87. *Дорошкевич О. Природа в поезії Шевченка // Тарас Шевченко. Збірник. / За ред. Є.Григорука і П.Филиповича. – К., 1921. – С.75–93.

88. *Дорошкевич О. Шевченко на лекціях літератури // Дорошевич О.К. Українська література в школі (Спроба методики) / Переднє слово проф.А.М.Лободи. – К., 1921. – 100 с.

89. *Лобода А. Шевченко як голос народньої душі* // Тарас Шевченко. Збірник / За ред. Є.Григорука і П.Филиповича. – К., 1921. – С.25–32.

90. *П.Ф.[Филипович П.П.] Шевченківська виставка 1920 р. в Києві // Тарас Шевченко. Збірник / За ред. Є.Григорука і П.Филиповича. – К., 1921. – С. 121–124.

91. Тарас Шевченко. Збірник /Ред. П. Филиповича (у співредакторстві з Є. Григоруком). – К., 1921. – 126 с.

92. *Филипович П. Поет огненного слова // Тарас Шевченко. Збірник / За ред. Є.Григорука і П.Филиповича. – К., 1921. – С. 33–48.

93. *Якубський Б. Форма поезій Шевченка // Тарас Шевченко. Збірник / За ред. Є.Григорука і П.Филиповича/. – К., 1921. – С.49–73.

 

1922

 

94. *Дорошкевич О. Тарас Шевченко. // Дорошкевич О.К. Українська література. Підручна книга для старших груп семирічних шкіл. – К., 1922. – С.142-202; 1927. – видання 2е; 1928 – вид. 3-е; 1929 – видання -е; 1931 – видання 5-е.

 

1923

 

95. *Дорошкевич О. Ідеологічні постаті в українській літературі після Шевченка (Спостереження і уваги) // Червоний шлях. – Х., 1923. – №3 – С.216–226; №4/5. – С.160–173.

96. *Филипович П. Майков про Шевченка // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. – Кн. 2–3. – К., 1923. – С.196–198.

97.          *Филипович П. Шевченко і романтизм // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. –К., 1923. – №3-4. – С. 74–85.

 

1924

 

98. *Гермайзе Й. [Гермайзе О.Ю.]. Коліївщина в світлі новознайдених матеріалів // Україна. – 1924. – Кн. 1–2. – С.19–81.

99.. *Гермайзе Й. Шевченківська демонстрація в Києві р. 1914 // Червоний шлях. – Х., 1924. – №3. – С.121–147.

100. *Дорошкевич О. Шевченко в соціалістичному оточенні // Шевченківський збірник / Під ред. П. Филиповича. –– К., 1924. – Т.1. – С.24–58.

101. *Дорошкевич О. Шевченко: Деякі проблеми з шевченкознавства // Радянська освіта. – К., 1924 – №3/4. – С.74–85.

102. *Дорошкевич А. Общественное значение деятельности Шевченко: К 110-летию со дня его рождения // Пролетарская правда. – К., 1924. – №56. Також: Більшовик. – К., 1924. – 11 березня (укр. мовою).

103. *Дорошкевич О. Шевченківський дім – гідний пам'ятник поетові // Більшовик. – К., 1924. – 12 жовтня.

104. *Дорошкевич Ол. Тарас Шевченко (Розділ 3) // Дорошкевич Ол. Підручник історії української літератури. – Х.-К., 1924. – Вид. 2-е. – С. 103–118.; 1927– вид. 3; вид.4; 1930 – вид. 5.

105. *Зеров М. Нове українське письментсво. Історичний нарис. Вип.1.– К.,1924. – 136 С. Про Шевченка: с. 89.

106. *Зеров М. Шевченківський збірник // Україна. – К., 1924. – №3. – С.173–175. Відгук на публікації в "Шевченківському збірнику" 1924 р. Також: Нова громада, 1924. – №26–27. – С.28.

107. *Лобода А. Між двох стихій: До психології творчості Т.Г.Шевченка // Шевченківський збірник. – К., 1924. – Т. І. – С.18–24.

108. *Марковський М. Шевченко в Кирило-Мефодієвському братстві // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. – К., 1924. – Кн.4. – С.49–57.

109. *Филипович П. Шевченко і декабристи // Шевченківський збірник. – К., 1924. – Т.1. – С.25–41.

110.*Филипович П. До історії раннього українського романтизму // Україна. – К., 1924. – Кн.3. – Про Шевченка: С. 71-76.

111. *Филипович П. До студіювання Шевченка // Нова громада. – К., 1924. – №20-21. – С.4–5.

112. *Филипович П. Шевченко в зв'язку з його добою // Нова громада. – 1924. №5-6.- С.2-5

113. *Филипович П. Шевченко і романтизм // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. – К., 1923 (1924). – Кн. 4. – С.3–18.

114. *Филипович П. Изучение Шевченко // Пролетарская правда. – К., 1924. – 11 березня (№ 59).

115. Филипович П. Від редактора // Шевченківський збірник / За ред. П.Филиповича. – Т.1. – К., 1924. – С. 7.

116. Шевченківський збірник. Під ред. П. Филиповича. – К., 1924. – Т.1. – 152 с.

117. *Якубський Б. Із студій над Шевченковим стилем // Шевченківський збірник / За ред. П.Филиповича. – К., 1924. – Т.1. – С.58–77.

1925

 

118. *Гермайзе О. Шевченко та його епоха // Більшовик. – К.., 1925 – № 57.

119. *Гермайзе Й. Нові непорозуміння з Т.Шевченком // Україна. – К., 1925. – Кн.1-2. – С.170–178. Рец. на кн.: Річицький А. Тарас Шевченко в світлі епохи. – К., 1925.

120. *Гермайзе О.Ю. П.Куліш і М.Костомаров як члени Кирило-Методіївського братства // Шевченко та його доба: Збірник І. (ВУАН), 1925 – С.38–56.

121. *Дорошкевич О. До річниці виступу декабристів // Життя й революція. – К., 1925. – №12. Про Шевченка: С.75-80.

122. *Дорошкевич О. Рец. // Нова книга. – Х., 1925 – №3 – С.39. Відгук на кн.: Шевченко Т. Вибрані твори. Проза. – К., 1925.

123. *Лобода А. Шевченко і Некрасов // Шевченко та його доба. – К., 1925. – Зб. 1. – С. 99–108.

124. *Марковський М. Шевченко і Микола Маркевич. Дещо до історії поетичної творчості Т.Шевченка // Україна. – К., 1925. – № 1–2. – С.38–42.

125. *Навроцький Б. Шевченко як прозаїк. (Порівняльний розгляд прозової і ліро-епічної композиційної техніки творчості Шевченка) // Червоний шлях. – Х., 1925. – №10. – С.163–180.

126.*Петров В. Куліш і Шевченко. До історії їх взаємовідносин в 1843-1844 роках // Шевченко та його доба. – 3б.1. – К., 1925. – С.57–79.

127. *Петров В. Куліш і Шевченко // Шевченко та його доба. – Зб. І. – С.57–79.

128. *Петров В. Шевченко, Куліш, В.Білозерський – їх перші стрічі // Україна. – К., 1925. – №1–2. – С.42–50.

129. *Филипович П. Шевченко у зв'язку з його добою // Нова громада. – К., 1925. – №5-6. – С.2–5.

130. *Филипович II Шевченко і Гребінка // Україна. – К., 1925. – №1–2. – С.24-36.

131. *Филипович П. До студіювання Шевченка та його доби // Шевченко та його доба. – Зб. І / За ред. С.Єфремова, М.Новицького і П.Филиповича. – К., 1925. – С.7–37.

132. *Филилович П. Рец. // Життя й революція. – К., 1925. – №9. – С.105–106.

Рец. на кн.: Багрий А.В. Т.Г.Шевченко в литературной обстановке. – Баку, 1925. – 172 с.

133. *Ф. Я.[кубовський] Рец. //Більшовик України. – Х.–К., 1925.– № 83–12. Відгук на кн. Т.Г.Шевченко. Поезії. Кобзар. – Х., 1925.

134. Шевченко та його доба. Збірник перший. Під редакцією П. Филиповича (у співредакторстві з С.О. Єфремовим, М.М. Новицьким). – К., 1925. – 200 с. (ВУАН).

 

1926

 

135. *Гермайзе О. З минулого Шевченкового села // Записки Київського Інституту Народної Освіти (КІНО). – К., 1926. – Т.1. – С.54–61.

135-а. Дорошкевич О. Шевченко й Гоголь // Життя й революція. – 1926. – №4. – с.40-49.

136. *Дорошкевич О. Трагедія самотнього чуття (Шевченко і Ликера) // Життя й революція. – К., 1926. – №9. – С.71–89.

137. *Дорошкевич О. Інститут Тараса Шевченка // Пролетарська правда. – К., 1926. – 14 лютого.

138. *Дорошкевич О. Шевченко і наступні літературні генерації // Пролетарська правда. – К., 1926. – № 56 (10 березня).

139. *Дорошкевич О. Шевченко в приватному листуванні // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. – К., 1926. – Кн.7–8. – С.369–385.

140. *Дорошкевич О. Шевченко й петрашевці в 40-х роках // Шевченко та його доба. Збірник другий / За ред. С.Єфремова, М.Новицького і П.Филиповича. – К., 1926. – С.23–43.

141.*Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Зеров М. від Куліша до Винниченка. Нариси з новітнього українського письменства. К., 1926. Про Шевченка: Розділи 3 – 5. Розділ 8. Куліш і Шевченко, с. 288-293. Див. також: Зеров М. Твори: у 2-х т. – Т.2. Історично-літературні та літературні праці. – К., 1990.

142. *Кримський А. До історії українських кінематографічних фільмів ["Тарас Шевченко"] // Записки Істор.-філол. відділу ВУАН. – К., 1926. – Кн. 9. – С. 344.

143. *Навроцький Б. Проблеми Шевченкової поетики // Червоний шлях. – Х., 1926. – №2. – С.149–161.

144. *Петров В. Матеріали до історії приятелювання Куліша й Шевченка року 1856-1857-го // Шевченко та його доба: Збірник другий. – К., 1926. – С.83100.

145. Родзевич С. Сюжет і стиль у ранніх поемах Шевченка ("Катерина" і "Слепая") // Шевченко та його доба: Збірник другий. – К., 1926. – С. 44–69.

146. *Филипович П. Революційна легенда про Шевченка чи дійсність? // Шевченко та його доба: Збірник другий. – К., 1926. – С. 5–22.

147. *Филипович П. Коцюбинський і Шевченко // Життя й революція. – К., 1926. – №2-3. – С.49–56.

148. *Филипович П. Європейські письменники в Шевченковій лектурі // Пролетарська правда. – К., 1926. – 10 березня (№56).

149. *Филипович П. Шевченко і декабристи. – К., 1926. – 106 с.

150. Шевченко та його доба. Збірник другий / П.Филипович (у співредакторстві з С.О. Єфемовим, М.М. Новицьким). – К., 1925.

151. *Якубський Б. До проблеми ритму Шевченкової поезії // Шевченко та його доба: Збірник другий. – К., 1926. – С.70–82.

 

1927

 

152. *Дорошкевич О. Новий Шевченко. (Академічне видання "Шевченкового Журналу") // Пролетарська правда. – К., 1927. – 2 березня (№58). Рец. на: Шевченко Т. Повне зібрання творів. Під загальною редакцією акад. С.Єфремова. – Том ІV. Щоденні записки ("Журнал"). Коментарі і вступне слово акад. Єфремова С.К. – 1927.

153. *Дорошкевич О. Поема дівочого горя // Шевченко Т.Г. Катерина. – Х., 1927. – С.3–12. Видання друге – 1928, видання третє. – 1930.

154. *Филипович П. Шевченкова "Марія" // Шевченко Т. Марія. – Х., 1927. – С.3–10.

155. *Филипович П. (у співавторстві з Д.Багалієм) Шевченкова поема про Івана Гуса // Шевченко Т. Єретик. Попереднє слово Д.Багалія, П.Филиповича. – Харків, 1927. – С.10-12. Також: 1929 – Вид. 2; 1930 – Вид. 3.

156. *Филипович П. Беранже П'єр-Жан // Шевченко Т. Повне зібрання творів. / За ред. акад. С.Єфремова. – К., 1927– Т. ІV. – Щоденні записи ("Журнал"). – С. 384–387

157. *Якубовський Ф. Тарас Григорович Шевченко // Т.Шевченко. Повна збірка творів: Поезії. – К., 1927. – С. 5–28

158. *Якубовський Ф. "Рядовой" и император // Вечерний Киев. – 1927. – №10 (11.03).

1928

 

159. *Дорошкевич О. Свято радянської культури: Відкриття будинку-музею ім.Т.Г.Шевченка // Пролетарская правда. – 1928. – 28 березня.

160. *Дорошкевич О. Шевченкознавство як науково-громадська проблема // Глобус. – К., 1928. – №5. – С. 66.

161. *Дорошкевич О. До питання про вплив Герцена на Шевченка – // Шевченко. Річник перший. – Х., 1928. – С. 113–135. Також окреме видання – Х., 1928. – 20 с.

162. *Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. Конспект лекцій, прочитаних у 1927–1928 академічному році перед студентами ІІІ курсу КІНО. Надруковані на склографі в 1928 р. тиражем 100 примірників. Перевидання: // Зеров М. Лекції з історії української літератури (1798-1870). – Торонто, 1977. Див. також: Зеров М.К. Твори: У 2 т. – К., 1990. – Т.2. Про Шевченка: лекції ХХІV-ХХХШ. – С.135-185.

163.*Кримський Аг. Народні легенди про Шевченка і пісня про Шевченка // Кримський А.Ю. Розвідки, статті та замітки. – К., 1928. – (ВУАН. Збірник Історично-філологічного відділу. – №57). – С.19–26.

164. *Марковський М. Рец. // Україна. – К., 1928. – Кн. 4. – С. 140–142. Рец. на кн.: Шевченко Т.Г. Повне зібр. тв. – Т. 4 – К., 1927.

165. *Марковський М. Дещо до історії тексту "Кобзаря" Т.Г.Шевченка // Ювілейний збірник на пошану академіка М.С. Грушевського. – Т. 2 – К., 1928.

166. *Навроцький Б. [ Передмова] // Шевченко Т. Наймичка. – К., 1928. – Вид. 2. – С.3–12.

167. *Навроцький Б. "Гайдамаки" Тараса Шевченка: Джерела. Стиль. Композиція. – Х., 1928. – 398 с.(Інститут Тараса Шевченка).

168. *Навроцький Б. Шевченкові "Гайдамаки" й сучасні перекази про Коліївщину // Глобус. – К., 1928. – №5. – С.69.

169. *Навроцький Б. Деякі композиційні особливості "Гайдамаків" // Шевченко. Річник перший. – Х., 1928. – С.79–91.

170. *Петров В. Різдво р. 1846 (За Кулішевими матеріалами) // Шевченко. Річник перший. – Х., 1928. – С. 137–154.

171. Пилипчук Д. З повсякчасної переоцінки. Замість рецензії на "Українське письменство XIX віку" М.Зерова // Кузня освіти. – К., 1928. – №2. Про Шевченка: С. 30-39.

172. *Филипович П. Невідомий лист Некрасова про Шевченка // Глобус. – К., 1928. – №6. – С. 88.

173. *Филипович П. Щоголів і Шевченко // Глобус. – К., 1928. – №13. – С.198.

174. *Филипович П. Перший переклад з Шевченка російською мовою // Шевченко. Річник перший. – Х., 1928. – С.201–213. Також окреме видання: Харків, 1928. – 11 с.

175. *Якубський Б. До соціології Шевченкових епітетів // Шевченко. Річник перший. – Х., 1928. – С.69–70.

176. *Якубовський Ф. Правда про кривду // Т.Шевченко. Катерина. – К., 1928. – С.3–8.

177. *Якубовський Ф. На узбічних стежках поета // Т.Шевченко: Повна збірка творів. Повісти. – К., 1928. – С.5–18.

 

1929

 

178. *Дорошкевич Ол. Поема класової помсти // Шевченко Т. Марина. Поема. – Х., 1929. – С.3–11.

179. *Дорошкевич Ол. Шевченко в селянських переказах // Життя й революція. – К., 1929. – №3. – С.110–115.

180. *Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Зеров М.К. Від Куліша до Винниченка: Нариси з новітнього українського письменства. – К., 1929. Про Шевченка: розділи 3, 4, 5, 8.

181. *Навроцький Б. Вступна стаття // Шевченко Т. "Княжна" [Інститут Тараса Шевченка] – Х., 1929. – С.5–12.

182. *Навроцький Б. Ідейні й художні особливості "Княжни" // Життя й революція. – К., 1929. – №3. – С.116–121.

183. *Навроцький Б. Джерела й ідеологія поеми Шевченка "Заступила чорна хмара".

184. *Петров В. Пантелимон Куліш у п'ятдесяті роки: Життя. Ідеологія. Творчість. – К., 1929. – Т.1. (ВУАН. Збірник історично-філологічного відділу. – Кн. 88). Розділ VШ. Куліш і Шевченко. – С.255-277.

185. * Підгайний Л. Шевченко й наші дні // Кузня освіти. – К., 1929. – №3– С. 35–37.

186. *Филипович П. Український елемент в творах М.Лескова // Лесков М. Вибрані твори. – Х.,1929. Лесков і Шевченко. – С.21-24.

187. *Филипович П. Шевченко і Плещеєв // Життя й революція. – К., 1929. – №3. – С.151–154.(Нотатки).

188. *Филипович П. Рец. // Життя й революція. – 1929. – №3. – С.178–183.

Відгук на кн.: Навроцький Б. "Гайдамаки" Тараса Шевченка. Джерела. Стиль. Композиція. (1928).

189. *Якубський Б. Сучасне вивчення Шевченка // Пролетарська правда. – К., 1929.– №58. – 10 березня.

 

1930

 

190. *Дорошкевич О. Переднє слово // Шевченко Т. Марина. Поема. – Харків-Одеса, 1930. – С.3–11.

191. *Дорошкевич О. Сучасний стан шевченкознавства // Шевченко. Річник другий. – К., 1930. – С.337–380.

192. *Д.О. [Дорошкевич О.] Матеріали до теми "Куліш і Шевченко" // Шевченко. Річник другий. – К., 1930. – С.321–324.

193. *Дорошкевич О. Етюди з шевченкознавства: Збірка статтів (Інститут Тараса Шевченка). – Х.– К., 1930. – 218 с.

Зміст: Від автора. Сучасний стан шевченкознавства. Петербурзьке оточення молодого Шевченка. Шевченко і фур'єристи в 40-х рр. До питання про Герценів вплив на Шевченка. Природа в Шевченковій поезії. Трагедія самотнього чуття (Шевченко і Ликера). Примітки.

194. *Драй-Хмара М. Генеза Шевченкової поезії "У тієї Катерини хата на помості" // Шевченко. Річник другий. – К., 1930. – С.172–190.

195. *Зеров М. Шевченко і Аскоченський [Машинопис] // Радянське літературознавство. – 1989.– № 3. – С. 35–42 (Публікація В. Брюховецького).

196. *Зеров М. Поети пошевченківської пори // Поети пошевченківської пори / Вибір і стаття М.Зерова – X.–К., 1930. – С. Ш–ХХІІ.

197. *Зеров М. Іван Бєлоусов, російський перекладач "Кобзаря" // Життя й революція. – К., 1930. – №3. – С.193–203.

198. *Кримський А. Звенигородщина, Шевченкова батьківщина, з погляду етнографічного та діалектологічного. – К., 1930. – 434 с. (Збірник Історично-філологічного відділу ВУАН. – №71. (Діалектологічна комісія. Етнографічна комісія).

199. *Марковський М. Рец. // Україна. – К.,1930. – №1-2. – С.195–199.

Рец.. на кн.: Навроцький Б. "Гайдамаки" Тараса Шевченка: Джерела. Стиль. Композиція. – Х., 1928.

200. *Навроцький Б. Передмова // Т.Шевченко. Наймичка. – Х., 1930 – С.3–13. – Видання 3.

201. *Навроцький Б. Козацькі морські експедиції в поезії Т.Шевченка // Шевченко. Річник другий. – К.,1930. – С.70–85

202. *Навроцький Б. Проблематика Шевченкових повістей // Літературний архів. – Х., 1930. – Кн. 3–6. – С.3–31.

203. *Навроцький Б. Проблеми соціальної аналізи Шевченкової поетики // Життя й революція. – К., 1930. – №3. – С.146–157.

204. *Филипович П. Забуті рецензії сорокових років на Шевченкові твори // Україна. – К., 1930. – №3-4. – С.72–80.

205. *Филипович П. Соціяльне обличчя українського читача 30–40 рр. ХІХ в. (Нарис перший) // Життя й революція. – К., 1930 – №.1. Шевченко і читач – С. 155-172.

206. *Якубовський Ф. Поет революційної тривоги // Пролетарська правда. –1930. – 11 березня. – № 58.

 

1931

 

207. Автореферат проф. О.К.Дорошкевича з приводу його книги "Етюди з шевченкознавства" // Літературний архів. – Х., 193І. – Кн. 4-5. – С. 173–181.

208. *Кирилюк Є. До проблеми класовості Шевченка. Методологічні зауваження // Життя й революція. – К., 1931. – №3–4. – С.95-110.

209. *Костенко А. "Переходова доба" проф. О.Дорошкевича //Літературний архів. – К.,1931. – № 1–2. – С.50–68.

210. *Навроцький Б. Шевченкова творчість: Збірка статтів. – Х.-К., 1931. – 175 с.

Зміст: Передмова. Проблеми соціологічної аналізи Шевченкового поетичного стилю. Проблеми інтонаційно-композиційної аналізи Шевченкового віршу. Проблема соціології Шевченкового римування. Шевченкові повісті. Стильові особливості "Княжни". Стиль поеми "Наймичка". Ще до питання про соціальну основу Шевченкових "Гайдамаків".

211.*Навроцький Н. Рец. // Життя й революція. – К., 1931. – Кн. 4. – С. 85–86.

Відгук на працю О.Синявського "Елементи Шевченкової мови, їх походження й значення".1931.

212. Обговорення автореферату О.К.Дорошкевича на тему про "Етюди з шевченкознавства" // Літературний архів. – Х., 1931. – Кн. 6. – С.133–140.

213.*Синявський О. Елементи Шевченкової мови, їх походження й значення // Культура українського слова: Збірник 1. – Х.–К., 1931. – С.7–51.

214. *Синявський О. Принципи редагування мови й правопису Т.Шевченка та конкретні зразки (пропозиції). // Культура українського слова. – Х.–К., 1931. – Зб. 1. – 116–124.

215. Степаненко О. Шевченко – кріпацько-наймитський поет // За комуністичні кадри. – 1931. – №12. – 10 березня. – С.2.

216. *Якубовський Ф. Тарас Шевченко – прозаїк // Якубовський Ф. За справжні обличчя: Критичні нариси на теми дожовтневої літератури . – Х.-К., 1931. – С. 48-68.

 

1932

 

217. *Дорошкевич О. Принципи організації тексту Шевченкової поезії // Життя й революція. – К., 1932. – № 6–7. – С. 186–206.

218. *Дорошкевич О. Подбаймо за повне, науково-перевірене видання творів Т.Шевченка // За Радянську Академію. – К., 1932. – №14 (травень).

219. *Навроцький Б. Проблеми Шевченкової творчої методи // Життя й революція. – К., 1932. – №10. – С.104–126.

220. *Навроцький Б. Шевченко в освітленні буржуазно-реставраторської концепції М.Грушевського // Життя й революція. – К., 1932. – №4. – С.40–54.

221. *Навроцький Б. У наступ проти власних помилок // Життя й революція. – К., 1932. – №4. – С.89–91(Листи до редакції).

222. *Филипович П. Пісенна спадщина Беранже // Життя й революція. – К., 1932. – № 8–9. Шевченко і Беранже, с. 163.

 

1933

 

223. *Дорошкевич О. Академічне видання Шевченкових творів // Бюлетень комітету для видання творів Т.Г.Шевченка при ІІ Відділі ВУАН. – К., 1933. – 15 лютого. – Ч.І. – С.2–4.

224. *Дорошкевич О. Організація тексту Шевченкових поезій // Бюлетень комітету для видання творів Т.Г.Шевченка при ІІ Відділі ВУАН. – К., 1933. – 15 лютого. – Ч.І. – С.9–10.

225. *Навроцький Б. Шевченко – речник селянської революції // Бюлетень комітету для видання творів Т.Г.Шевченка при ІІ Відділі ВУАН. – К., 1933. – 15 лютого. – Ч.І. – С.9–10.

226. *Филипович П. Шевченко і Платон Симиренко. (З поля боротьби за Шевченка) // Життя й революція. – К., 1933. – №3. – С.144–147.

227. *Синявський О. Правописне оформлення творів Т.Шевченка // Бюлетень комітету для видання творів Т.Г.Шевченка при ІІ Відділі ВУАН. – К., 1933. – 15 лютого. – Ч.І. – С.12–13.

 

1934

 

228. *[Зеров М.] "Кобзарь" Т.Шевченко в русских переводах. // Шевченко Т.Г. Кобзарь: Избранные стихотворения в переводе Ф.Сологуба. – Л., 1934. – С.36–74]. Підпис – М.Новицький, оскільки М.Зеров був репресований і не міг надрукувати свою статтю.(Авторство дослідив В.Брюховецький).

229. *Кирилюк Є. Рец. [Шевченко Т.Г. Кобзар. – 2-е вид. – Х.-К.,1933.] // Життя й революція. – 1934. – №1. – С.178–180

230. *Костенко А. Великий поет-революціонер // Всесвіт. – 1934. – №4. – С.2–4.

231. *Филипович П. Шевченко в боротьбі з українською дворянсько-поміщицькою літературою. (Передмова до другого "Кобзаря") // Життя й революція. – К., 1934. – №4. – С.89–101.

232. *Филипович П. [Рец.] // Вісті АН УРСР. – К., 1934. – №1. – С.42–43.

Відгук на кн.: Шабліовський Є. Шевченко. Його життя і творчість.

233. *Шабліовський Є*. Добити націоналізм і на ділянці шевченкознавства // Культура і пропаганда. – Х., 1934. – №1. – С.47–62.

234. *Шабліовський Є. Поет революційної демократії [Т.Г.Шевченко] // Радянська література. –Х.-К., 1934. – С.223-234.

235. *Шабліовський Є. Тарас Шевченко // Комсомольская правда. – 1934. – 9 марта.

236. *Шабліовський Є. Великий поет революційної демократії [Т.Г.Шевченко] // Літературна газета. –Х.-К., 1934. – 10 березня.

237. *Шабліовський Є. Використаймо поетичну культуру Шевченка // Літературна газета. – К., 1934. – №28. – 24 липня.

238. *Шабліовський Є. Пам'яті поета-революціонера (З доповіді на урочистих зборах ВУАН з нагоди 120-річчя з дня народження Т.Шевченка) // Радянська Академія. – К., 1934. – №5.

239. *Шабліовський Є. Т.Г.Шэучэнка і яго эпоха // Записки Ін-та літ і мастацтва Беларус. Акад. навук. – Мінськ, 1934. – Кн. 2. – С. 5–16.

240. *Шабліовський Є. Шевченко і народна творчість // За радянську Академію. – К., 1934. – №6.

241. *Шабліовський Є. Шевченко і українська література // За радянську Академію. – К., 934. – №5.

242. *Шабліовський Є. Т.Г.Шевченко. Його життя та творчість. – К., 1934. – 268 c.

243. *Шабліовський Є. Шевченко і Чернишевський // Історик-більшовик. – Х., 1934. – №1. – С.73–116.

244. *Шабліовський Є. Шевченко – поет революційної демократії // За марксо-ленінську критику. – Х.,1934. – №2-3. – С. 12-40.

245. *Шабліовський Є. (Ред.). Шевченко Т.Г. Поезії. – Х., 1934. – 460 с. (Ювілейне видання).

 

1935

 

246. *Йосипчук Ю. Особливості творчості Шевченка // Вісті Академії наук, 1935. – №2-3. – С. 22–38.

247. *Йосипчук Ю. Поема селянського повстання // Шевченко Т.Г. Гайдамаки. Поема. – К., 1935. – С.23–58.

248. *Йосипчук Ю. Реалізм Шевченка// Під марксо-ленінським прапором. – 1935. – №6. – С.150-152.

249. *Колесник. Про майстерство Шевченка // Літературна газета. – 1935. – №11. – 12 березня.

250. Масальський В. Рец. // За марксо-ленінську критику. – 1935. – №4. – С. 78–91. Відгук на ст. Н.Кагановича "Мова поетичних творів Шевченка" (1934).

251.. *Шабліовський Є. Нові неопубліковані рукописи Шевченка // Літературна газета. – 1935. – №3. – 20 січня.

252. *Шабліовський Є. Пам'яті великого поета-демократа // Комуніст. – 1935. – 10 березня. – №11. – 12 березня.

253. *Шабліовський Є. Ред. [Вступні статті до поем "Сон" і "Кавказ"]. Примітки // Шевченко Т.Г. Сон. Кавказ. Поеми. – К.- Х., 1935. – С.7-13, 45–48.

254. *Шабліовський Є. Шевченко і російська революційна демократія. – К., 1935. – 147 С.

255. *Шабліовський Є. Великий поет-революціонер. До 74-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка // Вісті. –Х.-К., 1935. – 10 березня.

256. *Шабліовський Є. Великий співець закріпаченого селянства. До 74-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка // Соціалістична Харківщина. – 1935. – 11 березня; Літературна газета. – 1935. – 12 березня.

257. *Шабліовський Є. Історичне місце Шевченка (З доповіді на засіданні УАН 11 березня 1935 р.) // Вісті АН УРСР. – К., 1935.– №2-3. – С. 6–22.

258. *Шаблиовский Е. Неопубликованные документы Тараса Шевченко // Правда. – М., 1935. – 1 февраля.

259. *Шабліовський Є. Нові неопубліковані рукописи Т.Г.Шевченка // Літературна газета. – 1935. – 20 січня.

260. *Шабліовський Є. Трибун селянської демократії [Т.Г.Шевченко] // Радянська академія. –1935. – 10 березня.

261. *Шабліовський Є. Шевченко і російська революційна демократія // Пролетарська правда. – 1935. – 21 квітня.

262. *Шабліовський Є. Як царські сатрапи катували Тараса Шевченка. Нові документи про заслання Т.Г.Шевченка // Комуніст. – 1935. – 17 липня.

263. *Шабліовський Є. [Ред.] Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів. – Т.1 – 1935.

 

1936

 

264. *Йосипчук Ю. Шевченко і Добролюбов // Більшовик України. – Х.-К., 1936. – №3. – С.88–103.

265. *Йосипчук Ю. Поема селянського повстання // Шевченко Т.Г. Гайдамаки. Поема. – К.,1936. – С.21-57.

266. *Йосипчук Ю., Костенко А. Про життя і діяльність Т.Г.Шевченка // Шевченко Т. Кобзар. Вибрані поезії для дітей старшого шкільного віку. – Х., 1936. – С.7–43.

267. *Кирилюк Є. Шевченко-прозаїк // Літературна критика. – К., 1936. – №5. – С. 96-103; Комуніст. – 1936. – 10 березня.

268. *Коваленко Б. Трибун революційної демократії Т.Г.Шевченко // Радянська література. – Х.-К., 1936. – №4. – С.194–200.

269. *Коваленко Б. Тарас Шевченко. // Полымя революциі. – Минск, 1936. – №7. – С.115–139.

270. *Коваленко Б. Поэт-революционер // Литературное обозрение. – М., 1936. – №6. – С.27-30.

271. *Коваленко Б. Тарас Шевченко // Літературна критика. – Х.-К., 1936. – №5. – С.75-95.

272. *Коваленко Б. Трибун революційної демократії Т.Г.Шевченко // Радянська література. – Х.-К, 1936. – №4. – С.194–200.

273. *Колесник П. Шевченко и украинская литература // Литературная газета. – І936. – №15. – 10 березня.

274. *Колесник П. Проза Т.Г.Шевченка // Літературна критика. – 1936. – №10. – С.3–31.

275. *Костенко А. Щоденник поета-борця // Шевченко Т.Г. Журнал. (Щоденник). – К.-Х., 1936. – С.5-21.

276. *Костенко А. Трибун селянської революції // Більшовик. – 1936. – №57. – 10 березня.

277. *Костенко А. Шевченко і сучасна йому російська література // Комуніст. – 1936. – №57 (10 березня).

 

1937

 

278. *Йосипчук Ю. Геній народний // Вісті. – К., 1937. – №57. – 10 березня.

279. *Йосипчук Ю. Етапи поетичної творчості Шевченка // Радянська література. – К., 1937. – №3. – С.182-208.

280. *Йосипчук Ю. Пушкін і Шевченко // Вісті. – 1937. – №3. – 10 березня.

281. *Йосипчук Ю. Шевченко і народна творчість // Червона армія. – К., 1937. – №1. – С.32-67.

282 . *Колесник П. Гоголь і Шевченко // Вісті. – 1937. – №58. – 5 березня.

283. *Колесник П. Пушкін, Шевченко і Куліш // Літературна газета. – К., 1937. – №12. – 1 березня.

284. *Колесник П. Шевченко і російська література // Пролетарська правда. – К., 1937. – №56. – 9 березня.

285. *Колесник П Пушкін і Шевченко // Радянська література. – 1937. – №1. – С.131–144.

286. *Костенко А. Шевченко і народна пісня // Вісті. – 1937. – №57. – 10 березня.

287. *Попов П. Шевченко й "Слово о полку Ігоревім" // Літературна критика. – 1937. – №4. – С.63–82.

 

1938

 

288. Буряк Б. Великий революціонер-демократ // За комуністичні кадри. – І938. – № 12. – 11 березня. – С.2.

289. Буряк Б. Великий революціонер-демократ // Комсомолець України. – 1938. – № 55(9 березня).

290. Буряк Б. Тарас Григорович Шевченко // Комсомольський пропагандист. – 1938. – № 3. – С.58–61.

291. Буряк Б. Шевченко і російська революційна демократія // Молодий більшовик. – 1938. – №11. – С.124–140.

292. Киселев А. Творчество Т.Г.Шевченко в переводах П.А.Грабовского // Советская Украина. – К., 1938. – 27 ноября.

293. Новиченко Л. Поет і народ. До характеристики художнього методу в ліриці Шевченка // Радянська література. – 1938. – №11 – С.3–18; №12. – С.145–164.

294. Перепелиця П., Шестопал М. Гідно зустріти 125-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка // За комуністичні кадри. – 1938. – №22 (25 вересня). – С.2.

295. Пивоваров М. Т.Г.Шевченко й М.В.Гоголь // Пролетарська правда. – 1938. – №74 (29 листопада).

296. Пивоваров М. Щоденник Т.Г.Шевченка // Пролетарська правда. – 1938. – №235 (11 жовтня).

297. *Попов П. "Слово о полку Игореве" и Шевченко //Литературная газета. – 1938. – 24 мая.

298. *Попов П. "Слово о полку Ігоревім" в образотворчому мистецтві. //Літературна газета. – 1938 – 24 травня

299. Русанівський М. Гідно підготуватися до ювілею великого поета // За комуністичні кадри. – 1938. – №43. – 29 вересня. – С.2.

300. Савченко Д. Шевченко і Київський університет //Пролетарська правда. – 1938. – №268(22 листопада).

301. Сірий Я. Шевченко і Київський університет // Вісті. – 1938– №228 (3.Х)

302. Сірий Я. Шевченко – співробітник Київської археографічної комісії // Пролетарська правда. – 1938– №232 (8.Х)

303. *Стебун І. Шевченко і Котляревський // Комуніст. – 1938. – №259. – 11 листопада.

304. Університет до ювілею // Пролетарська правда. – 1938. – 11 жовтня. – №235. Про підготовку наукової сесії, присвяченої 125-річчю від дня народження Т.Шевченка.

305.*Ястребов Ф. Шевченко – борець проти польського панства // Літературна критика. – К., 1938. – № 1. – С.10–23.

 

1939

 

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 5 березня 1939 р. університету присвоєно ім'я Т.Г.Шевченка.

306. *Бернштейн М. Літературно-текстологічний аналіз поеми "Гайдамаки" Т.Г.Шевченка // Радянське літературознавство. Наукові записки. – 1939. – Кн. 4. – С.3–49.

307. Богацька С. Образ жінки в творчості Шевченка // За комуністичні кадри. –1939. – №8. – 8 березня. – С.2.

308. Буряк Б. Шевченко і царська цензура // Молодий більшовик. – 1939. – №3. – С.119–139.

309. В Киевском университете // Советская Украина. – 1939. – 6 березня. – №53.

309. З нагоди присвоєння університету імені Т.Г.Шевченка // Коммунист. – 1939. – 8 березня.

310. Іванський А. Створити кабінет Т.Г.Шевченка // За комуністичні кадри. – 1939. – №25. – 17 травня. – С.1.

311. *Кисельов О. Про переклади П. Грабовського поезій Т.Шевченка. (За неопублікованими матеріалами рукописного відділу Бібліотеки АН УРСР) // Радянське літературознавство. Наукові записки. – Кн. 4. – К., 1939. – С.67– 80.

312. *Кримський А. Висловлювання про Т.Шевченка // Наукові записки Харківського пед. ін-ту. – Х., 1939. – Т.2. – С. 210 (Додаток).

313. *Лавров П. Юбілей Шевченка в 1914 р. в Києві // Пам'яті Т.Г.Шевченка. Збірник статей до 125-річчя з дня народження. – 1814–1939. – К., 1939. – С.175–185. (АН УРСР).

314. *Марченко М. Шевченко і пригнічені народності царської Росії // Пам'яті Т.Г.Шевченка (АН УРСР). – К., 1939. – С.91–106.

315. Масальський В. Мова і стиль поезій Т.Шевченка // Пам'яті Т.Г.Шевченка. Зб. статей до 125-річчя з дня народження. (АН УРСР). – К., 1939. – С. 317–385.

316. Мітинг в Київському державному університеті // Вісті. – 1939. – 8 березня. №54.

317. Нагорний М. Фольклорні джерела поеми "Гайдамаки" // Літературна газета. – 1939. – №22 (6 травня).

318. *Назаревський О.[Текстологічна підготовка] / Т.Г.Шевченко. Видання творів: У 10 т. – Т.1, 2. – К., 1939.

319. Новиченко Л. Вірш Шевченка // Літературна газета. – 1939. – 24 квітня. – №19.

320. *Оглоблін О. Шевченко і його епоха // Пам'яті Т.Г.Шевченка. Збірник статей: До 125-річчя з дня народження. – К., 1939. – С. 31–52.

321. *Оглоблін О. Шевченко-борець проти кріпосництва і царизму // Зб. пам'яті Т.Г.Шевченка. До 125-річчя з дня народження. – К.-Х., 1939. – С. 5-29.

322. Пам'яті Т.Г.Шевченка. Наукові записки Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. Збірник філологічного факультету . – К., 1939. – № 1 /Відпов. р-р проф. Савченко С.В./ – 434 С.

Зміст: Лавров П. Великий поет революціонер-демократ. – с. 7–28; Русанівський М. Шевченко і українська література першої половини ХІХ сторіччя. – с.29–65; Якубський Б*. Шевченко і російська література. – С. 67–103; Савченко С. Шевченко і світова література. – с.105–139; Нагорний М. Шевченко і історична народна поезія. – с.141–162; Плісецький М. До проблеми романтизму Шевченка. – с.163–179; Богацька С.* Російські повісті Шевченка. – с.181–205; Попов П. Шевченко і Сковорода. – с.207–225; Кисельов О. Т.Шевченко і П. Грабовський. – с.227–249; Чубач М. Античність в творчості Шевченка. (Поезія, "Щоденник", повісті). – с.251–274; Бортніков А. Шевченко і організація Кирило-Мефодіївського товариства. – с 275–298; Левченко Г. Місце Шевченка в історії української літературної мови. – с.299–332; Рубан В. До питання про лексику, фразеологію і стиль російських повістей Шевченка. ("Прогулка с удовольствием и не без морали", "Музыкант". – с.333–361; Ільїн В*. До питання про синоніміку Шевченка За українськими поезіями. – с.363–396; Деркач А. Функції слов'янізмів у лексиці Шевченка. – с.397–433

*У прізвищі помилка: Богацький.

323. *Пивоваров М. Шевченко і Гоголь // Молодий більшовик. – 1939. – Кн. 3. – C.113–118.

323-а. *Пивоваров М. "Щоденник" Т.Г.Шевченка // Комуніст. – 1939. – № 9 (11 січня).

324. Пилипчук Р. [Рец.] // За комуністичні кадри. – 1939. – №30. – С. 2.

Відгук на науковий збірник "Пам'яті Шевченка", 1939 р.

325. *Петровський М. Повстання українського народу проти гніту шляхетської Польщі в 1630 році в творах Тараса Шевченка // Пам'яті Т.Г.Шевченка. Збірник статей до 125-ліття з дня народження. (АН УРСР). – К., 1939 – С. 107–120.

326. *Плісецький М. Ритміка поезій Шевченка // Літературна критика. – К., 1939. – №2-3. – С.177–197.

327. Пономарьов П. Т.Г.Шевченко і російські революційні демократи // Наукові записки Київського державного педагогічного інституту ім. Горького. – К., 1939 – Т.1. – С.89–110.

328. *Попов П. Шевченко і російський фольклор // Пам'яті Т.Г.Шевченка: Зб. статей до 125-ліття з дня народження поета. – (АН УРСР). – К., 1939. – С. 385–428.

329. *Попов П. Ред. Тарас Шевченко. Повне зібр. тв.: у 10 т. – К., 1939. – Т.1; Т.2– 1940.

330. Родзевич С. Романтизм і реалізм у ранніх поемах Т.Шевченка ("Катерина") // Літературна газета. – 1939. – №11. – 6 березня.

331. Родзевич С. Романтизм і реалізм у ранніх поемах Т.Шевченка. ("Катерина", "Слепая", "Тризна"): Наукові записки Київського державного педагогічного інститутут ім. Горького. – К., 1939. – Т.1. – С.65–71.

332. Рубанов А. До 125-річчя з дня народження Т.Шевченка. Співець боротьби проти польської шляхти // За комуністичні кадри. – 1939. – №7. – 2 березня.

333. *Русанівський М. Т.Г.Шевченко і М.Ю.Лермонтов // За радянські кадри. – 1939. – №37. – 15 жовтня. – С. 2.

334. Савченко С. Шевченко і світова література // Радянська література. – 1939. – №7. – С. 116–128.

335. Савченко С. Іронія і гнів. (Шевченко і Гейне) // Літературна газета. – 1939. – 6 травня. – № 22.

336. *Стебун І. Основоположник нової української літератури // Пам'яті Т.Г.Шевченка: Збірник статей до 125-ліття з дня народження. (АН УРСР). – К., 1939. – С.187–205.

337. *Стебун І. Тарас Шевченко: Біографічний нарис. – К., 1939. – 68 с.

338. *Чавдаров С. "Буквар" Т.Г.Шевченка // Збірник пам'яті Т.Г.Шевченка. До 125-річчя з дня народження (Науково-дослідний Інститут педагогіки). – К.-Х., 1939. – С. 76–111.

339. *Чавдаров С. Шевченко про виховання // Комуністична освіта. – 1939. – №2. – С.17–30.

340. Шевченко Т. Повне зібр. тв.: У 5 т. – К., 1939. – Т.1 / Ред. колегія: Маслов С.І., Попов П.М., Білецький О.І., Назаревський О.А.

341. *Якубський Б. Ред. Т.Г.Шевченко. Повне зібрання творів: У 10 т. – К., 1939. – Т. 1,2. Ці видання були вилучені з ужитку.

342. *Ястребов Ф. Т.Г.Шевченко у революційному русі 30-50–х років ХІХ ст. // Літературна критика. – 1939. – Кн. 2-3. – С. 75–97.

 

1940

 

343 *Бернштейн М. Знаменна дата. До 100-річчя першого видання "Кобзаря" // Червоний кордон. – 1940. – №47. – 10 березня.

344. Бортников А. Кирилло-Мефодиевское общество (Главные идеи и цели) // Труды исторического факультета Киевского государственного университета. – Т. 1. – К., 1940. – С.221–271.

345. Зданевич Ю. Шевченко і Некрасов // Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка. Студентські наукові праці.- Збірник 6. Серія: Історія. право, література. – Вип. 2. – К., 1940. – С. 133–152.

346. *Масальський В. Мова і стиль поезій Т.Г.Шевченка // Мовознавство. Наукові записки – №15–16. /АН УРСР. Ін-т мовознавства/ – К., 1940. – С.87–132.

347. Охріменко П. Сатиричні засоби поем Т.Г.Шевченка "Сон", "Кавказ" // Київський державний університет. Студентські наукові праці. – Збірник 6. Серія: Історія, право, література. – Вип. 2. – К., 1940. – С. 117–132.

348.*Попов П. (Ред.) Тарас Шевченко. Повне зібр. тв.: у 10 т. – К., 1940. – Т.2.

349. *Попов П. (Ред.) // Шевченко в народній творчості. (АН УРСР) – К. – Львів, 1940. – 192 с.

В основу книжки лягли матеріали Інституту фольклору АН УРСР та студенської фольклорно-шевченківської екседиції "По слідах Шевченка"(1938 р.) літературно–фольклорного гуртка під керівництвом член-кореспондента АН УРСР, проф. П.М. Попова.

350. *Русанівський М. Шевченко і українська література першої половини ХІХ ст. До проблеми творчого формування раннього Шевченка. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. філолог. наук. – К., 1940.

1941

 

351. *Бернштейн М. Шевченко і "Основа" // Літературна газета. – 1941. – №10. – 7 березня.

352. *Крымский А. Великий символ [Центральный музей Т.Г.Шевченко в Киеве] // Советская Украина. – 1941. – 8 апреля.

353. *Русанівський М. Героїчна епопея. До 100-річчя поеми "Гайдамаки" // Літературна газета. – 1941. – №10. – 7 березня.

354. Сидоренко Г. Перебування Т.Г.Шевченка на Полтавщині в експозиції музею // Більшовик Полтавщини. – 1941. – 11 березня. – №58.

 

1942

 

355. Краснобей І. Шевченко і народна пісня. Публікацію не вдалось установити.

356. *Попов П. Погляди Т.Шевченка на народну творчість // Українська література. – Уфа, 1942. – №5–6. – С.162–176.

357. *Тамарченко Д. Творчість Тараса Шевченка і російська революційно-демократична література. [Монографія ]. – К.– Уфа, 1940–1942. – 328 с. /Відповід. редактор – чл.-кор. С.І. Маслов [АН УРСР. Інститут мови та літератури].

 

1943

 

358. *Дорошкевич О. На берегах Неви: До 240-ліття з дня заснування Петербурга // Україна. – К., 1943. – № 3. Шевченківські місця в Перербурзі, с. 29-33.

359. *Тамарченко Д. Проза Шевченка // Література та мистецтво. – 1943. – №5. – 15 березня.

 

1944

 

360. *Білецький О. Великий поет слов'янства // Радянська Україна. – 1944. – 10 березня.

361. *Белецкий А. Шевченко и русская литература // Литература и искусство. – 1944. – 1 березня.

362. *Белецкий А. Шевченко и Франко о русской культуре // Правда Украины. – 1944. – 7 декабря.

363. *Булаховський Л. Російські поеми Т. Шевченка та їх місце в системі поетичної мови першої половини ХІХ століття // Пам'яті Т.Г.Шевченка. Збірник доповідей, читаних на ювілейній шевченківській сесії АН УРСР 9-10 березня 1943 р. – М., 1944. – С. 63-81.

364. *Дорошкевич О. Тарас Шевченко й український літературний рух // Українська література. – К.,1944. – №3–4. – С.112–127.

365. *Ільїн В. Порівняння у Шевченка // Пам'яті Т.Г.Шевченка. Збірник доповідей, читаних на ювілейній шевченківській сесії АН УРСР 9-10 березня 1943 р. – М., 1944. – С.37–52.

366. *Кирилюк Є. Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство // Вісті АН УРСР – 1944. – №3-4. – С.39–53.

367. *Кобилецький Ю. Шевченко-патріот українського народу // Колгоспник України. – 1944. – №13. – 11 березня.

368. Падалка Н. Великий патріот // Київська правда. – 1944. – №50. – 10 березня.

369. *Пільгук І. Сто років "Чигиринського "Кобзаря" // Українська література. – 1944. – №2–3. – С.135–139.

370. *Пільгук І. Вплив Шевченка на культурно-громадське життя Західної України // Пам'яті Т.Г. Шевченка: Збірник доповідей, читаних на ювілейній шевченківській сесії АН УРСР 9-10 березня 1943 р. – М., 1944. – С. 14–24.

371. *Пільгук І. Полум'яний заклик до національного возз'єднання // Література і мистецтво. – 1944. – 9 березня. – №5. Твори Шевченка в Галичині (60-і роки Х1Х ст).

372. *Плісецький М. Патріотизм в поезії Т.Г.Шевченка // Пам'яті Т.Г.Шевченка: Збірник доповідей, читаних на ювілейній шевченківській сесії АН УРСР 9-10 березня 1943 р. – М., 1944.– С. 25–36.

373. *Попов П. Григорій Сковорода і українська література // Українська література. – 1944. – № 11. Шевченко і Сковорода, С. 136-137.

374. *Славін Л. Шевченківські дні 1943 року // Вісті Академії наук УРСР. – 1944. – №1–2. – С.5–9.

375. *Тамарченко Д. Сатира в прозі Т.Г.Шевченка і російська революційно- демократична література // Ювілейний збірник [АН УРСР]. – Т.2 – Куйбишев, 1944. – С. 63–84.

 

1945

 

376. *Белецкий А. Шевченко и наши дни // Правда Украины. – 1945. – 10 марта, №48.

377. *Білецький О. Шевченкові роковини 1945 року // Дніпро. – 1945. – №3. – С.105–111.

378. *Дорошкевич О. Українська культура в двох столицях Росії (Історико-літературний нарис). – К., 1945. – 38 с. Москва і Петербург в житті Шевченка.

379. *Дорошкевич О. Шевченко і слов'янський світ // Радянська Україна. – К., 1945. – №48. – 10 березня.

380. *Дорошкевич О. Друг України. // Література і мистецтво. – К., 1945. – №3. – 25 січня. Герцен про Шевченка.

381. *Дорошкевич О. Два поети (Шевченко і Міцкевич) // Літературна газета. – К., 1945. – №34. – 29 листопада.

382. *Ільїн В. Емоційні моменти в порівняннях Шевченка. (За українськими поезіями) // Наукова конференція, присвячена розвиткові науки і культури на Україні. Матеріали доповідей (КДУ). – К., 1945. – Вип. 1. – С.13–14.

383. Падалка Н. Великий гений Украины // Комсомольское знамя. – 1945 – №45 (10 березня).

384. *Пільгук І. Вплив Шевченка на культурно-громадське життя Західної України // Вільна Україна. – 1945. –11 березня. – № 50.

385. *Пільгук І. Шевченко і слов'янські народи // Українська література.–Уфа,1945. – №3. – С.124-129.

386. *Пільгук І. Шевченко на Заході // Література і мистецтво. – Л., 1945. – №8 (8 березня).

 

1946

 

На філософському факультеті університету розроблялась тема "Світогляд Т.Шевченка".

387. *Бернштейн М. Про книгу проф. Д. Тамарченка "Творчість Тараса Шевченка і російська революційно-демократична література" // Пропагандист і агітатор. – 1946. – № 8–9. – С. 84–96.

388. *Булаховський Л. Мовні засоби інтимізації в поезії Тараса Шевченка. – Розд. 2. Звертання // Наукові записки. Інститут мови і літератури АН УРСР. – Т. 2 – 1946. – С. 30–53.

389. *Вериківська І. Шевченко і слов'янські народи // За радянські кадри. – 1946. – №5. – 8 березня. – С.2.

390. *Дорошкевич О. Деякі нові факти до перебування Т.Шевченка на Аральському морі. Листи О.Бутакова до О.Макшеєва // Вітчизна. – К., 1946 – №3. – С.166–173.

391. *Ільїн В. Порівняння в українських поезіях Шевченка. Дис... канд. філол. наук. – К.. 1946. – 212 арк. (КУ).

392. *Кирилюк Є. Великий поэт и мыслитель: К 85-летию со дня смерти Т.Г.Шевченко // Правда Украины. – 1946. – №5. – 10 марта.

393. *Кирилюк Є. Вічно живий: До 85-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка // Молодь України. – 1946. – 10 березня.

394. *Кирилюк Є. Життя Тараса Шевченка // Літературна газета. – 1946. – №21. – 23 травня.

395. *Кирилюк Є. Шевченко як мислитель // Вітчизна. – 1946. – №6. – С.135–143.

396. *Курашова В. Його слово кличе в бій // Київська правда. – 1946. – №53. – 10 березня.

397. *Курашова В., Грудницька М. Жінка в творах Шевченка // Київська правда. – К., 1946. – № 52.

398. Левченко Г. Значення Шевченкового "Кобзаря" в історії розвитку української літературної мови // Левченко Г.А. Нариси з історії української літературної мови першої половини ХІХ ст. / За ред. М.Грунського. Посібник для вищих шкіл. – К.-Х., 1946. – С.107-110.

399. Пільгук І. "Кирило-Мефодіївське братство" і літературний процес 40–60-х років // Вітчизна. – К., 1946. – №1. – С.189–200.

400. Пільгук І. Твори Шевченка в Галичині // Літературна газета. – 1946. – №10 (7 березня).

401. Пільгук І. Наукові сесії, присвячені 85-річчю з дня смерті Т.Г.Шевченка // За радянські кадри. – 1946. – №6. – 14 березня.

402. *Тамарченко Д. Поезія Шевченка і російська революційно-демократична література // Наукові записки Інситуту мови і літ-ри АН УРСР. – Т.2. – К., 1946. – С.76-100.

403. Чубач М. Антична і біблійська класика в творчості Т.Г.Шевченка. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. філолог. наук. – К., 1946 (Кафедра західно–європейської літератури).

 


1947

 

404. Базилівський М. Шевченко в болгарській літературі // Україна. – К., 1947. – №3. – С. 27.

405. *Бернштейн М. Слово, огнем непалиме // Літературна газета. – К., 1947. – 12 березня. – №11.

406. *Бернштейн М. Шевченко і російська література // Дніпро. – К., 1947. – №3. – С. 105–118.

407. *Кирилюк Є. Шевченко в боротьбі за високу ідейність української літератури // Літературна газета. – 1947. – 12 березня.

408. *Назаревський О. Із спостережень над листами Т.Г.Шевченка // Радянське літературознавство. – К., 1947. – № 7-8. – С. 107–113.

409. Шолом Ф. Наукові праці про Т.Г.Шевченка // За радянські кадри. – 1947. – №11. – 20 березня. – С. 3.

 

1948

 

410. *Белецкий А.. Русские повести Т.Г.Шевченко // Советская Украина. Альманах. – К., 1948. – Кн. 1. – С.217–230.

411. Єневич Ф. Проти формалізму в літературознавстві і літературній критиці // Більшовик України. – К., 1948. – № 6. – С. 56–57.

412. *Кирилюк Є. Великий революціонер-демократ Т.Г.Шевченко // Вісник АН УРСР. – К., 1948. – №3. – С.28–36.

413. *Кирилюк Є. Гордість нашого народу – Т.Г.Шевченко // Літературна газета. – 1948. – № 11. – 11 березня.

414. *Кисельов О. Поезії Т.Г.Шевченка в перекладі П.Грабовського. За матеріалами Відділу рукописів бібліотеки АН УРСР // Кисельов О. Павло Грабовський. Збірник статей та матеріалів. – К., 1948. – С.75-92. Також: Радянське літературознавство. – К., 1949. – № 10. – С. 71–82.

415. Плющ П. Місце і значення Шевченка в історії української літературної мови // Плющ П. Конспект з історії української літературної мови для студентів-заочників факультетів мови й літератури педвузів. – К., 1948. – С.26–30.

 

1949

 

416. *Белецкий А. Дневник Шевченко [К 135-летию со дня рождения Т.Г.Шевченко] // Литературная газета. – К., 1949. – №20. – 9 березня.

417. *Белецкий А. Русские повести Т.Г.Шевченко // Шевченко Т.Г. Собр. соч.: у 5 т. – Т.5. – М., 1949. – С.5-23.

418. *Білецький О. Щоденник поета-борця: [Т.Г.Шевченко] // Літературна газета. – 1949. – 10 березня. – № 10.

419. *Білецький О. [Ред.] Шевченко Т. Повна збірка творів: У 3 т. – Т. 2. Повісті. – К., 1949. – 640 с.

420. *Білецький О. [Ред.] Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – К., 1949. – Т.4.– 476 с.

421. Єневич Ф. Американський фальсифікатор ідейної спадщини Т.Г.Шевченка // Більшовик України. –– №8. – К., 1949. – С. 26–40. А.Меннінг про Шевченка.

422. *Ільїн В. Народність у порівняннях Т.Г.Шевченка // Мовознавство. Наукові записки Інститутуту мовознавства АН УРСР. – Т.7. – 1949. – С.31–46.

423. *Кирилюк Є. Народність Шевченка: До 135-ліття від дня народження великого українського революціонера-демократа // Вісник АН УРСР. – К., 1949. – №3. – С. 9–24.

424. *Кирилюк Є. Т.Г.Шевченко і університет // За радянські кадри. – 1949. – 15 лютого.

425. Кирилюк Є. Народність Шевченка // За радянські кадри. – 1949. – №9. – 9 березня. – С.2.

426. *Кирилюк Є. Пушкін і Шевченко // Радянське літературознавство. – К.,1949. – № 12. – С. 23–30.

427. *Кирилюк Є. Пушкін і Шевченко // Літературна газета. – 1949. – 2 червня.

428. *Кирилюк Є. Співець єдності слов'янських народів (Т.Шевченко) // Сучасне і майбутнє. – К., 1949. – №3. – С.10–17.

429. *Кирилюк Є. Шевченко в боротьбі за високу ідейність української літератури // Радянський Львів. – 1949. – №4. – С.47–53.

430. *Кирилюк Є. Шевченко і Велика Жовтнева соціалістична революція // Радянське літературознавство. – К., 1949. – №11. – С.57–78.

431. *Кирилюк Є. Академічне видання творів Т.Шевченка. Т.Г. Повне зібр. тв.: У 10 т. – К., 1949. – Т. 3 // Вітчизна. – №8. – К., 1949. – С.184–187. Рец. на: Шевченко Т.Г. Повне зібр. тв.: У 10 т. – К., 1949. – Т.3.

432. *Кисельов О. Поезії Т.Г.Шевченка в перекладі П.Грабовського // Радянське літературознавство. – №10. – К., 1949. – С.71–82.

433. *Крутікова Н. Творчість М.Гоголя та її значення для української літератури. Стенограма лекцій. – К., 1949. – 27 с. Шевченко і Гоголь, с. 21–23.

434. *Назаревський О. [Текстологічна підготовка] // Т.Г.Шевченко. Повне видання творів: У 10 т. – Т. 3, 4. – К., 1949.

435. *Попов П. Ред. Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т.3,4. – К., 1949.

436. *Чавдаров С. Педагогічні погляди Т.Г.Шевченка // Радянська школа. – К., 1949. – №2 – С. 29–36.

 

1950

 

437. Єневич Ф. Світогляд Т.Г.Шевченко: Автореферат дис… д-ра філос. наук. – М.–К., 1948–50. – 40 с. [АН СРСР. Інститут філософії].

438. *Кирилюк Є. Тарас Григорович Шевченко. Лекція для студентів-заочників пед. вишів. – К, 1950. – 47 с.

439. Неділько Г. Естетичні погляди Т.Г.Шевченка // Студентські наукові праці. – Збірник 10 (КДУ). – К., 1950 – С.17–41.

440. *Новиков М. Мировозрение Т.Г.Шевченка. Автореферат дис...... доктора філософ. наук. – К., 1950. – 52 с. (Інститут філософії АН УРСР).

441. Пільгук І. Тарас Шевченко. Повісті. Лекція для студентів-заочників педагогічних і учительських інститутів. – К., 1950. – 52 с.

442. *Попов П. "Слово о полку Игореве" в переводе Т.Шевченко // Слово о полку Игореве. Сборник исследований и статей / Под ред. В.Андриановой-Перетц. – М.-Л., 1950. – С. 400–409.

 

1951

 

443. *Білецький О. Світове значення творчості Т.Г.Шевченка // Радянська школа. – К., 1951. – № 2. – С. 33–40.

444. *Білецький О. [ у співавторстві] Ред. Шевченко Т. Повне зібр. тв.: У 10 т. – Т.V. – "Журнал". – К., 1951.

445. Єневич Ф. Великий син українського народу // Більшовик України. – №3. – К., 1951. – С. 20–29.

446. *Кирилюк Е. Реалізм Шевченка: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філолог. наук. – М.-К., 1951. – 34 с. (АН СРСР. Інститут світової літератури. АН УРСР. Інститут літератури).

447. *Кирилюк Є. Тарас Григорович Шевченко. Критико-біографічний нарис. – К., 1951. – 100 с.

448. *Кирилюк Є. Великий народний Кобзар // Київська правда. – 1951. – 10 березня. Також: Молодь України. – К., 1951. – 10 березня. – № 48. Передруки в обласних газетах.

449. *Кирилюк Є. Поет і художник життєвої правди [Т.Г.Шевченко]: До 90-річчя з дня смерті поета // Літературна газета. – 1951. – 8 березня.

450. *Кирилюк Є. Реалізм Шевченка // Вітчизна. – К., 1951. – №3. – С. 139–158.

451. *Кирилюк Є. Т.Г.Шевченко и русская демократическая критика 40-60-х годов // Русско-украинские литературные связи. – М., 1951. – С.108–127.

452. *Кирилюк Є. Живий Кобзар. (Худ. фільм "Тарас Шевченко") // Літературна газета. – 1951. – 27 грудня.

453. *Кирилюк Є. Т.Г.Шевченко і російська культура: До 90-річчя з дня смерті поета // Сучасне і майбутнє. – К., 1951. – №3. – С.11–15.

454. Кулініч А. Музей Т.Г.Шевченка в Києві // Радянське мистецтво – К., 1951. – №11. – 14 березня.

455. Кулініч А. Величний образ поета-борця. Новий художній кольоровий фільм "Тарас Шевченко" // Радянське мистецтво. – К., 1951. – 19 лютого.

456. *Попов П. Ред.: Тарас Шевченко. Повне зібр. тв.: У 10 т. – Т.5. – К., 1951.

457. П'ятаков І. Рец. // Радянська Україна. – 1951. – 5 квітня. – № 79. Відгук на кн.: Т.Г.Шевченко в документах і матеріалах. – К., 1950.

458. Спицький В. Тарас Григорович Шевченко – великий революціонер-демократ: Автореферат дис. … кандидата істор. наук. – К., 1951 – 19 с. (КУ. Кафедра історії СРСР).

459. Шевченко Тарас. Повне зібр. тв.: у 10 т. Поезії. – К., 1951. – Т. 1 / Ред. колегія: О.Білецький, С.Маслов, П.Попов.

 

1952

 

460. *Білецький О. Шевченко і слов'янство // Радянське літературознавство. – К., 1952. – Кн.16. – С. 3–12.

461. *Кирилюк Є. Шевченко в боротьбі за високу ідейність української літератури // Радянське літературознавство. – К., 1952. – №16. – С. 33–60.

462. *Кирилюк Є. Шевченко і Гоголь: До 100-річчя від дня смерті М.В.Гоголя // Дніпро. – № 2 – К., 1952. – С.112–119.

463. *Кирилюк Є. Шевченко і передова російська культура // Літературна газета. – 1952. – №10. – 6 березня.

464. *Крутікова Н. Микола Васильович Гоголь. Життя і творчість. – К., 1952 – 156 с. Відгук на кн. "Т.Г.Шевченко в документах і матеріалах". – К., 1950.

465. *Мороз З. Реалізм української дожовтневої класичної драматургії // Українська класична п'єса. – Т. 1. – К., 1952. – с. 13–18. Також дається аналіз драми Шевченка "Назар Стодоля".

466. *Попов П. Тарас Шевченко про народну творчість // Радянське літературознавство. – Вип. 16. – К., 1952. – С.89–108.

467. *Шамрай А. Новий переклад творів Т.Г.Шевченка німецькою мовою // Вітчизна. – К.,1952. – №3. – С.189–191.

 

1953

 

468. *Білецький О. Шевченко і слов'янство // Т.Г.Шевченко в критиці [Збірник статей]. – К., 1953. – С. 214-229.

469. *Булаховський Л. Питання виникнення української літературної мови // Мовознавство. Наукові записки Ін-ту мов-ва АН УРСР. – Т.12.1953. Значення Т.Шевченка в українській літературній мові. – с.9-10.

470. *Головаха І. Т.Г.Шевченко і російська революційна ремократія 50-60-х років ХІХ ст. – К., 1953 [АН УРСР].

471. *Ільїн В. Мова поетичних творів Т.Шевченка // Українська мова в школі. – К., 1953. – №5. – С.16–26. Також: Вивчення мови художніх творів: Зб. статей. – К., 1958. – С.21-37.

472. *Kуrуljuk J. T. H. Sevčenko a ruska demokratiкá kritika 40-60 let // Kуrуljuk J. Sov. vĕda. Literatura. – Praha. – 1953. – Т.2. – №5. – C.576–586.

473. Комишанченко М. Літературно-теоретична боротьба у 50–60-х р. ХІХ ст. російської революційної демократії та Т.Шевченка в боротьбі за ідейність та реалізм української літератури // Комишанченко М. Боротьба за ідейність та реалізм української літератури у 50–70-х р. ХІХ ст. Лекція для студентів-заочників педагогічних і учительських інститутів. – К., 1953. – 68 с.

474. Плющ П. Т.Г.Шевченко – основоположник нової української літератури. Мова творів Т.Шевченка // Плющ П.П. Основні відомості з історії української літературної мови. Лекції для студентів-заочників учительських інститутів і педагогічних училищ. – К., 1953. – С.76–82.

475. *Чалий Д. Розвиток гоголівських традицій в творчості Шевченка // Російсько-українське літературне єднання. Збірник статей / За ред. О.Білецького та М.Гудзія. – Вип. 1. – К., 1954. – С. 166–191.

476. *Чавдаров С. Педагогічні ідеї Тараса Григоровича Шевченка (Монографія). – К, 1953. – 208 с.

 

1954

 

477. *Белецкий А. Борец за революционное единение славянских народов (Т.Г.Шевченко) // Славяне. – 1954. – №5. – С.40–42.

478. *Белецкий А. Пушкин и Украина. //Наукові записки Київського державного університету. – Т. 13. – Вип. 2. Збірник філологічного факультету. – К., 1954. – №6. – С.61-119. Пушкін і Шевченко, с. 78–86

479. *Білецький О. Ред. // Пільгук І.І. Т.Г.Шевченко – основоположник нової української літератури. Посібник для студентів мовно-літературних факультетів педагогічних інститутів. – К., 1954. – 364 с.

480.* Білецький О. [Упорядник] // Шевченко Т. Кобзар: Вибране. – К., 1954. – 676 с.

481.*Ільїн В. Мова Т.Г.Шевченка і розвиток сучасної української літературної мови // Полтавсько–київський діалект – основа української національної мови [Збірник статей]. – К., 1954. – С.195–216.

482.*Кирилюк Є. Великий украинский народный поэт-революционер Т.Г.Шевченко: Материал к лекции. – К., 1954. – 30 с.

483. *Кирилюк Є. Гоголь і Шевченко // Гоголь і українська література ХІХ ст.: Збірник статей.– К., 1954. – С.85–99.

484. *Кирилюк Є. Шевченко і передова російська культура. – К., 1954. – 49 с.

485. *Кирилюк Є. Шевченко й Чернишевський // Праці Київського державного університету: Гуманітарні науки. – К., 1954. – Т. 1. – С.157–168.

486. *Кирилюк Є Шевченко – співець дружби народів // Україна. – К., 1954. – №3. – С.9-10.

487. *Кирилюк Є. Т.Г.Шевченко // Історія української літератури: У 2 т. Дожовтнева література. – Т.1. – Ч.2. – Розд. 6. – К., 1954. – С.217–281.

488. *Кирилюк Є. Шевченко і російський народ // Збірник праць першої і другої наукових шевченківських конференцій. – К., 1954. – С.26–46.

489. *Кирилюк Є. Роль передової російської культури у формуванні Шевченка як поета і художника // Єднання братніх літератур. – К., 1954. – С.59-84.

490. Крементуло В. Шевченко і польська література: Автореферат дис… канд. філол. наук. – К., 1954. – 20 с. (Кафедра слов'янської філології).

491. *Крутікова Н. Гоголь и украинская литература ХІХ века // Николай Васильевич Гоголь. Сборник статей. – М., 1954. Гоголь і Шевченко, с. 204–216

492. *Крутікова Н. Традиції Гоголя в повістях Т.Шевченка // Зб. праць першої і другої наукових шевченківських конференцій. – К., 1954. – С.90–111.

493. Неділько Г. Літературно-естетичні погляди Т.Г.Шевченка // Література в школі. – №2 – К., 1954. – С. 33-43.

494. Неділько Г. Т.Г.Шевченко і Київський університет // Вечірній Київ. – 1954. – №57. – 9 березня.

495. Неділько Г. Педагогічні ідеї Шевченка // Літературна газета. – 1954. – №2. – 18 березня. Відгук на кн. С.Чавдарова "Педагогічні ідеї Тараса Шевченка", 1953.

496. Неділько Г. Літературно-естетичні погляди Тараса Григоровича Шевченка: Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата філолог. наук. – К., 1954. – (Кафедра історії української літератури).

497. *Новиков М. Атеїзм Т.Г.Шевченка // Шевченко Т. Поеми та вірші. – К., 1954. – С. 3–34.

498. *Новиков М. Шевченко і петрашевці // Збірник праць першої і другої шевченківських конференцій. – К., 1954. – С.112-122.

499. *Новиков М. Т.Г.Шевченко – полум'яний патріот і борець за дружбу народів. – К., 1954. – 64 с.

500. Охріменко О. Любен Каравелов і Т.Г.Шевченко: Автореферат дис. … канд. філол. наук. – К., 1954 (Кафедра історії української літератури).

501. *Попов П. Шевченко і народна творчість // Збірник праць першої і другої наукових шевченківських конференцій. – К., 1954. – С.7–26.

502. Спицький В. Т.Г.Шевченко про визвольну боротьбу українського народу проти іноземних загарбників за возз'єднання з російським народом // Київський державний університет. Наукові записки. – Т.13. – Історичний збірник. – №4 – Вип. 1. – К., 1954. – С. 57–83.

503. Спицький В., Котов В. Революційні демократи – поборники дружби російського і українського народів. – К., 1954. Також розглядаються погляди Шевченка.

504. *Чавдаров С. Шевченко про ідейно-виховну силу слова // Збірник праць першої і другої шевченківської конференцій. – К., 1954. – С.200–209.

505. *Чалий Д. Розвиток гоголівських традицій у творчості Шевченка // Російсько-українське літературне єднання. Збірник статей за ред О. Білецького та М.Гудзія. – Вип. 1. – К., 1954. – С.166–191.

506.*Чалий Д. Повісті Шевченка і проблеми його реалістичного методу // Збірник праць першої і другої шевченківської конференції. – К., 1954. – С. 172–188.

 

1955

 

507. *Белецкий А., Дейч А. Жизнь и творчество Т.Г.Шевченка // Шевченко Т. Собр. соч.: В 5 т. – Т.1. – М., 1955. – С.7–96.

508. Галушко Т. Психологічні погляди Т.Г.Шевченка // Нариси з історії вітчизняної психології ХІХ ст. – Ч.1. – К., 1955. – С.166–183.

509. *Ільїн В. Лексична синоніміка Т.Г.Шевченка // Лексикографічний бюлетень Інститутут мовознавства АН УРСР. – К., 1955. – Вип.5. – С.3–27.

510. *Ільїн В. Мова поетичних творів Т.Шевченка // Вивчення мови художніх творів: Збірка статей. – К., 1955. – С.21–37.

511. *Кирилюк Є. Шевченко – непримиренний борець проти буржуазного націоналізму і лібералізму // Збірник праць третьої наукової шевченківської конференц. – К., 1955. – С.5–22.

512. *Kiriliuk E. Taras Sеvcеnko mārele poet ucrāinean democrat-revolutionar. – Bucureşti, 1955.

513. *Крутікова Н. Художні особливості прози Шевченка // Збірник праць третьої наукової шевченківської конференції. – К., 1955. – С.23–41.

514. * Крутікова Н. В.Г. Короленко та українська література. – К., 1955. Шевченко в оцінці Короленка, с.5, 13–15.

515. *Чалий Д. Шевченко і Некрасов // Збірник праць третьої наукової шевченківської конференції. – К., 1955. – С. 42–63.

 

1956

 

516. *Білецький О. Вступне слово // Збірник праць четвертої наукової шевченківської конференції – К., 1956. – С.5–6.

517. *Кирилюк Є. До проблеми ліричного героя в поезії Шевченка (1837–1846 рр.) // Збірник праць четвертої наукової шевченківської конференції. – К., 1956. – С. 23–37.

518. *Кирилюк Є. Ред. Збірник праць четвертої наукової шевченківської конференції. – К., 1956.

519. Керселідзе Г. Шевченко і Грузія // За радянські кадри. – К., 1956. – №5. – 10 лютого.

520. Коцюбинська М. Шевченко в англійських перекладах // Збірник праць четвертої наукової шевченківської конференції (АН УРСР) – К., 1956. – С. 309–327.

521. *Крутикова Н. Идейные и художественные особенности прозы Шевченко // Шевченко Т.Г. Повести. – К., 1956. – С.683–695.

522. Мережинський Ю. Г.В.Плеханов про Т.Г.Шевченка // Київська правда. – 1956. – 18 листопада

523. Мольнар М. Знайдено в Чехословаччині // Літературна газета. – 1956. – №44. – 1 листопада. Про реферат І.Франка, присвячений чеським перекладам творів Шевченка.

524. *Попов П. Шевченко і російська народна поезія (З історії українсько-російського культурного єднання) // Збірник праць четвертої наукової шевченківської конференції. –К., 1956. – С. 242–269.

525. Рудько М. Тарас Шевченко і Київський університет // За радянські кадри. – 1956. – №9. – 9 березня. – С. 3.

525-а. Сидоренко Г. Літературно-критична діяльність Івана Франка. – К., 1956. Шевченко: С. 16-17, 22-26, 29.

526. Сіренко П. Кобзар з нами // Молодь України. – 1956. – №5. – 11 березня.

527. Цушко Л. Т. Г.Шевченко і М.Г.Чернишевський // Студентські наукові праці Київського державного університету. Серія: Філологія. – К., 1956. – Т.ХVШ. – С.27–42.

528. *Чалий Д. Спроба ідейно-художнього аналізу поеми "Сон" // Збірник праць четвертої наукової шевченківської конференції. – К., 1956. – С.83–93.

 

1957

 

529. *Білецький О. Ред. // Т.Шевченко. Повне зібрання творрів в 10 т. – Т. VІ. – К., 1957. – 589 с.

530. *Засенко О. Марко Черемшина про Шевченка // Збірник праць п'ятої наукової шевченківської конференції. – К., 1957. – С. 256–273.

531. *Ільїн В.. Курс історії української літературної мови. Вип. У. Мова творів Т.Г.Шевченка: Посібник для студентів-заочників педінститутів . – К., 1957. – 69 с.

532. *Кирилюк Є. Стан і завдання радянського шевченкознавства // Збірник праць п'ятої наукової шевченківської конференції. – К., 1957. – С. 5–15.

533. *Кирилюк Є.[ Ред.] Шоста наукова шевченківська конференція: Тези доп. – К., 1957. – 27 с.

534. Костенко В. Остання Тарасова путь // За радянські кадри. – К., 1957. – №38. – С.3–4.

535. Коцюбинська М. До проблеми романтизму в творчості Шевченка //VІ наукова шевченківська конференція. Тези доповідей. – К., 1957. (Ін-т літератури АН УРСР). – С.6-8.

536. *Крутікова Н. Гоголь і Шевченко // Крутікова Н. Гоголь та українська література (30-80 роки ХІХ сторіччя). – К., 1957. – С.154–304.

537. *Марченко М. Історичне минуле українського народу в творчості Т.Г.Шевченка. – К., 1957. – 196 с.

538. Мольнар М. Наш Шевченко. Любовь народов Чехословакии к великому Кобзарю // Правда Украины. – К., 1957. – С. 20–21.

539. Мусієнко О. Зародження революційного руху в Київському університеті: Перша половина ХІХ ст. Кирило-Мефодіївське товариство // За радянські кадри. – 1957. – №42 (19 червня). – С. 2-15.

540. *Попов П. Т. Г. Шевченко про тайпінську революцію в Китаї // Вісник Ан УРСР. – К., 1957. – №3. – С.26–31.

541. *Попов П. Ще одна прижиттєва публікація твору Т.Шевченка // Жовтень. – Львів, 1957. – №8. – С.112–114.

542. *Попов П. Шевченко про Китай // Шоста шевченківська конференція: Тези доповідей (АН УРСР). – К., 1957. – С.20-21.

 

1958

 

543. Базилівський М. На Тарасовій горі // Робітнича газета. – К., 1958. – 22 травня.

544. Базилівський М. Тарас Шевченко і Август Харамбашич: З історії українсько–хорватських літературних зв'язків // Вісник Київського університету. – №1. – Серія філології та журналістики. – Вип. 2. Літературознавство. – К., 1958. – С.19–21.

545. *Білецький О., Дейч О. Тарас Григорович Шевченко. Літературний портрет. – К., 1958. – 206 с.

546. *Білецький О. Українська література серед інших слов'янських літератур // Радянське літературознавство. – К., 1958. – №6. Значення творчості Шевченка, с. 14–19.

547.* Білецький О. Ідейно-художнє значення поеми "Великий льох" // VІІ наукова шевченківська конференція: Тези доповідей. – К., 1958. – С.6-10 (АН УРСР).

548. *Білодід І. [Ред.] Курс історії української літературної мови: Дожовтневе шевченкознавство.– К., 1958. – Т.1. – 596 с.

549. Заславський І. Рилєєв і російсько-українські літературні взаємини. – К., 1958. Про Шевченка: С. 107–121. Значення творчості Шевченка: С. 14–19.

550. *Ільїн В. Оформлення присудка в українських поезіях Т.Г.Шевченка // Дослідження з синтаксису української мови. – К., 1958. – С.29–76.

551. *Ільїн В. Мова творів Шевченка. Загальна характеристика. Лексика. Синоніміка. Фразеологія. Синтаксис // Курс історії української літературної мови. – Т. 1 / За ред. акад. І. Білодіда. – К., 1958. – С. 211–262.

552.*Кирилюк Є. Шевченко і болгарська література // Вітчизна. – К., 1958. – № 3. – С.171-178.

553. *Кирилюк Є. Традиції Шевченка в новій українській літературі // Збірник праць шостої наукової шевченківської конференції. – К., 1958. – С. 5–31.

554. *Кирилюк Є. Творчість Шевченка-художника періоду "Трьох літ" // Питання шевченкознавства. – Вип. 1. – К., 1958. – С. 24–52.

555. *Кирилюк Є. Шевченко і слов‘янські народи // Шоста наукова шевченківська конференція: Тези доповідей. – К., 1958. – С.3–5.

556. *Кирилюк Є. Шевченко і слов'янські народи. – К., 1958. – 61 с.

557. *Кирилюк Є. Ред. // Збірник праць шостої наукової шевченківської конференції. – К., 1958.

558. Комишанченко М. Українська література в оцінці Т.Г.Шевченка // Вісник Київського університету. Серія: Філологія та журналістика. – №1. – Вип. 2. – К., 1958. – С. 3-10.

559. Комишанченко М. Місце Шевченка в літературній теоретичній боротьбі // Комишанченко М. Літературна дискусія 1873–1878 років на Україні. Ідейно-естетична боротьба в українській літературній критиці цього часу. – К., 1958. – С. 6–44.

560. *Коцюбинська М. Поетика Шевченка і український романтизм // Збірник праць шостої наукової шевченківської конференції. – К., 1958. – С.49–124.

561.*Коцюбинська М. Поетика Шевченка і український романтизм. Автореферат дис... канд. філол. наук. – К., 1958. – 18 с. (АН УРСР. Інститут літератури ім. Т.Шевченка).

562. *Крутікова Н. Лев Толстой і українська література: До проблеми російсько-українських літературних зв'язків. – К., 1958. Шевченко і Толстой, с. 12–16.

563. Мольнар М. Українська література в Чехії і Словаччині // Міжслов'янські літературні взаємини: Збірник статей. – К., 1958. – С. 281– 305. Про переклади Шевченка.

564. Мольнар М. До історії першого видання вибраних творів Тараса Шевченка чеською мовою // Радянське літературознавство. –К., 1958. – №4. – С. 90–99.

565. Плющ П. Т.Г.Шевченко – основоположник нової української літературної мови. Мова творів Шевченка // Плющ П. Нариси з історії української літературної мови.Посібник для філологічних факультетів та факультетів мови і літератури педінститутів. – К., 1958. – С. 236–242.

566. Плющ П. Українська мова від часу Шевченка до Великої Жовтневої соціалістичної революції // Плющ П. Нариси з історії української літературної мови. – К., 1958. – С. 243–249.

567. *Попов П. Шевченко про Китай: До 100-річчя Шевченкового запису про тайпінську революцію // Збірник праць шостої наукової шевченківської конференції. – К., 1958. – С.185–106.

568. Твори Тараса Григоровича Шевченка в перекладах на західні мови: Збірка статей / Відп. ред. доц. А.Іллічевський. – К., 1958. – 74 с.

Зміст: Коцюбинська М. Поезії Т.Г.Шевченка в англійських перекладах. – С. 5–33. – Синиченко О. Поема Т.Г.Шевченка "Гайдамаки" німецькою мовою. – С. 33–65. – Зоз З. Повесть Т.Г.Шевченко "Художник" в немецком переводе. – С. 65–74.

569. Тимошенко П. Про періодизацію історії української літературної мови // Українська мова в школі. – К., 1958. – №6. – С. 59–68. Про Т.Шевченка: с. 63–66.

570. Шудря М. Під струнким явором (Л.Глібов і Т.Шевченко) // Світанок. Альманах студентів Київського університету. – К., 1958.

 

1959

 

10 березня в університеті відбулась перша Шевченківська наукова сесія.

571. Жмудський О., Рудько М. Київський університет за 125 років (1834– 1959). – К., 1959 – 62 с. Шевченко і Київський університет, с. 18–20.

572. Іщук А. Безсмертне слово великого Кобзаря // Радянська Україна. – 1959. – № 57. – 8 березня.

573. Історія Київського університету – К., 1959. / Відповід. редактор проф. О.Жмудський. – 627 с. Про Шевченка: С.29–35.

574. *Кирилюк Є. Шевченко і слов'янські народи // Збірник праць сьомої наукової шевченківської конференції – К., 1959 – С.8–51

575. *Кирилюк Є. Шевченко: Життя і творчість. – К.,1959. – 675 с.

576. Комишанченко М. Українські письменники в оцінці Т.Г.Шевченка // Література в школі. – К., 1959. – №2. – С. 30–36.

577. *Крутикова Н. Певец дружбы и товарищества // Правда. – М., 1959. – №91. – 1 квітня.

578 *Марченко М. Українська історіографія: З давніх часів до середини ХІХ ст. – К., 1959 (КДУ). Погляди на гайдамаччину у Максимовича і Шевченка: с. 241–243.

579. Мольнар М. Словаччина шанує пам'ять Шевченка // Літературна газета. – 1959. – 11 серпня.

580. *Попов П. Тарас Шевченко і Григорій Сковорода // Матеріали до вивчення історії української літератури. – Т.ІІ. – К., 1959. – С.471–480.

581. *Попов П. Ред. Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – Т.6. – К, 1959.

582. *Попов П. Київський університет у житті й творчості Т.Г.Шевченка. Доповідь читана на І науковій шевченківській сесії КДУ 10 березня 1959 р. // Вісник КДУ. 1959.– №2. – С.163,164, 167 (Анотація). Також: // Вітчизна. –1959. – №6. – С.209.

583. Рудько М. Тарас Шевченко і Київський університет: Монографія. – К., 1959. – 86 с.

584. Федченко П. Публіцистика Шевченка // Матеріали з історії української журналістики. Перша половина ХІХ ст. – К., 1959. – Вип. І. – С.157–168.

 

1960

 

В університеті відбулась Друга шевченківська наукова сесія.

У червні-липні 1960 року відбулась перша наукова експедиція по Шевченківських місцях (Київська і Черкаська області). Керівник – М.І.Дубина.

585. Базилівський М. Кобзар у Петербурзі. По шевченківських місцях // Робітнича газета. – 1960. – 9 березня.

586. Базилівський М. Дев'ята наукова шевченківська конференція // Радянська культура. –1960. – 17 березня.

587. Друга шевченківська наукова сесія // Вісник Київського університету. Серія філології та журналістики. – К., 1960. – №3. – Вип. 1. – С. 129–130 (Хроніка).

588. Житник В. Тим, хто боїться слова Шевченка ("Ні, ви не перші і ви не останні") // За радянські кадри. – 1960. – 10 березня.

589. Капустін В. Творчість А.П.Чехова і українська література. – К., 1960. – 64 с.

Чехов і Шевченко: с.47-50.

590. Колобков В. Тарас Григорович Шевченко – борець проти релігії і церкви /для допомоги лектору/ – К., 1960. – 449 С.

591. Мольнар М. Шевченко в чехів та словаків : Автореферат дис… канд. філол. наук. – К., 1960. – 19 с. (Кафедра слов'янської філології).

592. *Попов П. Из раннего творчества Шевченко-художника // Советская Украина. – 1960. – №12.– С. 189–194.

593. "Шляхами Тараса" // Радянська освіта. – 1960. – 14 грудня. Про документальний фільм, створений в КДУ.

 

1961

 

На філологічному факультеті КДУ створено кабінет шевченкознавства.

14–18 березня в КДУ проходила професорсько-викладацька ХVІІІ наукова сесія, присвячена 100-річчю з дня смерті Т.Шевченка.

15–18 квітня в університеті відбулась ХVШ студентська наукова конференція

16–21 травня 1961 р. проходила міжвузівська наукова сесія "Т.Г.Шевченко і слов'янські народи"

17 травня 1961 року на приміщенні головного (червоного) корпусу університету встановлено меморіальну дошку: "У цьому будинку в 1845–1847 роках працював співробітником Археографічної комісії Тарас Шевченко".

У липні-серпні 1961 року відбулась друга наукова шевченківська експедиція (Кам'янець-Подільська, Тернопільська, Волинська, Чернігівська і Полтавська області). Керівник М.І.Дубина. Матеріали експедиції зберігаються у фондах навчально–наукової лабораторії шевченкознавства.

Під час шевченківської експедиції кіностудія КДУ зняла фільм "Шляхами Тараса"/ За сценарієм І.Драча, М.Дубини, В.Сака. Режисер – О.Єлізаров.

594. Базилівський М. Ленінградці – до ювілею поета // Радянська Україна. – 1961. – 31 січня.

595. Базилівський М. Міжвузівська наукова шевченківська сесія // Колгоспне село. – 1961. – 19 травня.

596. Базилівський М. Наукові доповіді // Літературна Україна. – 1964. – 31 березня.

597. Білецький А., Чернишова Т. Новогрецькою мовою // Літературна газета. – 1961. – 19 травня. Про твори Т.Шевченка.

598. Голос Шевченка над світом. Студентські наукові праці. Збірник 28 / Відпов. ред. проф. А.Х. Іллічевський – К., 1961. – 181 с. (КУ).

Зміст: Алексеенко Л. Поэма Т.Г.Шевченко "Сон" в русском переводе В.Державина. – С.4–14; Злобина Н. Баллада Т.Г.Шевченко "Тополя" в русских переводах. – С.15–24; Небораковский В. Стихотворения Т.Г.Шевченко "Думы мои, думы мои" в переводе Алексея Суркова. – С.25–33; Кириленко В. Поэма "Катерина" в русских переводах Н.Гербеля и М.Исаковского. – С.34–40; Самойленко Г. Из истории перевода стихотворения Т.Г.Шевченко "Заповіт" на русский язык. – С.41–48; Ефремова Л. Поэма "Кавказ" Т.Г.Шевченко в русских переводах. – С.49–58; Павлович М. З історії перекладів творів Т.Г.Шевченка болгарською мовою. – С.59–67; Ракоїд М. Ранні романтичні балади Шевченка в перекладах болгарською мовою. – С.68–77; Терзійська Л. Поема "Сон" у болгарському перекладі Д.Методієва. – С.78–83; Кагарлицький М. Поема "І мертвим, і живим..." у польських перекладах. – С–94; Криворучко К. Сучасні польські поети-перекладачі творів Т.Г.Шевченка. – С.95–108; Житник В. Переклади поеми Т.Г.Шевченка "Єретик" на батьківщині Яна Гуса. – С.109–120; Бодня М. Переклади поезій Т.Г.Шевченка в Румунській Народній Республіці. – С.121–134; Маляр А. Поэма Т.Г.Шевченко "Слепая" в переводе Эриха Вайнерта. – С.135-144; Мороз Л. Політична сатира Т.Г.Шевченка "Кавказ" у Канаді. – 145–154; Засенко Ю. Твори Т.Г.Шевченка в перекладах Джона Віра англійською мовою. – С.156–166; Соломарська О. Про переклади окремих творів Т.Г.Шевченка на французьку мову. – С.167–176; Пономарьов О. Т.Г.Шевченко новогрецькою мовою. – С.177–181.

599. Грицай М. Наукові сесії, присвячені 100-річчю з дня смерті Т.Шевченка // Вісник Київського університету. Серія філології та журналістики. – 1961. – №4. – Вип. 1. – С.133–134.

600. Грицай М. У Київському університеті // Радянське літературознавство. – К., 1961.– №5.– С. 147–148. ХVІІІ наукова шевченківська конфереція в універститеті та міжвузівська наукова сесія.

601. Драч І. Щасливі спадкоємці // Радянська Україна. – 1961. – 23 лютого. Про організацію кабінету шевченкознавства на філологічному факультеті.

602. Дубина М. Шляхами великого Кобзаря // За радянські кадри. – 1961. – №12. – 3 лютого. – №13. – 17 лютого.

603. Дубина М. Шляхами великого Кобзаря // Радянська Україна. – 1961. – 15, 17 січня, 6, 7 березня.

604. Дубина М. Шляхами, де ходив Тарас // Київська правда. – 1961. – 12 лютого.

605. Дубина М. Боротьба за спадщину Т.Шевченка на західноукраїнських землях у 20–30-х роках ХХ ст.// Вісник КДУ. Серія філології та журналістики. – 1961. – №4. – Вип. 1. – С.3–14.

606. Дубина М. На сторожі слова Великого Кобзаря // Радянська Волинь. – 1961. – 26 лютого.

607. Дубина М. Світове визнання // Радянська освіта. – 1961. – 8 березня.

608. Дубина М. Нове про Шевченка // Народна творчість та етнографія. – 1961.– №9. – С.1-16. Огляд матеріалів, зібраних членами 1 експедиції КДУ.

609. Жук Н. Шевченко – основоположник нової української літератури: На допомогу у проведенні лекцій і бесід. – К., 1961.

610. Кирилюк З. [Опрацювання рукописів] // [У співавторстві]. Опис рукописів Т.Г.Шевченка. – К., 1961.

611. Кононенко П. Слово про Кобзаря // За радянські кадри. – К., 1961. – 1 липня.

612. Комишанченко М. Літературно-критичне слово безсмертного Кобзаря. – К., 1961.– 42 с.

613. Комишанченко М. Українська література в оцінці Т.Г.Шевченка // Матеріали до вивчення історії української літератури: В п'яти т. – Т. ІІ. Література першої половини ХІХ ст. / Упорядн. к.ф.н. І.П.Скрипник і к.ф.н. П.М.Сіренко. – К., 1961. – С. 62–74.

614. Макогон С. Революційно-демократичні погляди Т.Г.Шевченка. – К., 1961. – 39 с.

615. Майоров В. По Шевченківських місцях // За радянські кадри. – 1961. – № 37.

616. Марченко М. Погляди Т.Г.Шевченка на історичне минуле українського народу // Український історичний журнал. – 1961. – № 1. – С. 84–94.

617. Матеріали до вивчення історії української літератури. В п'яти т. – Т. ІІ. Література першої половини ХІХ ст. / Упорядн. к.ф.н. І.П.Скрипник і к.ф.н П.М.Сіренко. – К., 1961. – С. 492. Розділ 4. Т.Г.Шевченко – основоположник нової української лдітератури.

618. Моренець В. Стилістично-образні функції означень у мові творів Т.Г.Шевченка // Дослідження з літературознавства та мовознавства: Збірник наукових праць викладачів та аспірантів філологічного факультету. – Ч.2. – К., 1961. – С. 28–37 (КУ).

619. Моренець В. Стилістично-образні функції означень у мові творів Т.Г.Шевченка // Українська мова в школі. – К., 1961 – № 2. – С. 37–42.

620. *Новиков М. Общественно-политические и философские взгляды Т.Г.Шевченко. – М., 1961. – 280 с.

621 Плющ П. Слово в поезії Шевченка // Робітнича газета. – 1961. – 10 березня.

622. *Попов П. Шевченко і Сковорода // Матеріали до вивчення історії української літератури: У 5 т. – К., 1961. – Т.2. – С.474–480.

623. *Попов П. Т.Шевченко і О.Гумбольдт // Всесвіт. – К., 1961. – №8. – С. 153–158.

624. П'ятаков І. Непохитний борець за дружбу народів // Радянська Україна. – 1961. – 24 лютого.

625. Святовець В. Історія однієї поезії // Зміна. – К., 1961. – №1. Про вірш Т.Шевченка "Маленькій Мар'яні".

626. Семчинський С. Т.Г.Шевченко і К. Доброджяну-Геря // Новий рік (Румунія). – 1961. – №214.

627. Сидоренко Г. Ритміка Шевченка // Зб. праць дев'ятої наукової шевченківської конференції. – К., 1961. – С. 83–101.

628. Сиротюк М. Гарний подарунок: Відгук на кн. П. Колесника "Безсмертний Кобзар" // Літературна газета. – К., 1961. – 28 березня.

629. Сіренко П. Образ Т. Шевченка в українській радянській прозі: Короткий огляд. // Література в школі. – К., 1961. – № 2. – С. 91–93.

630. Скрипник І. Українська література першої половини ХІХ ст. в літературознавстві // Матеріали до вивчення історії української літератури: В п'яти т. – Т. ІІ. Література першої половини ХІХ ст. / Упорядн. к.ф.н. І.П.Скрипник і к.ф.н. П.М.Сіренко. – К., 1961 – С.5–36. Про Шевченка: С. 6,7, 11– 14, 16–34.

631. Спицький В. У соту роковину народження Т.Шевченка // Книга для читання з історії Української РСР з кінця 50-х років ХІХ ст. до лютого 1917 року. – К., 1961. – С. 257–264.

632. Тарас Шевченко. До 100-річчя з дня смерті: Збірник наукових праць викладачів кафедр історико-філософського та філологічного факультетів / Відп. ред. проф. Ф. Ф. Єневич/ – К., 1961. – 238 с. (КУ).

Зміст: Єневич Ф. Т.Г.Шевченко і сучасність. – C. 3–12; Демченко М. Тарас Григорович Шевченко – співець дружби й братерства народів. – С. 13–34; Колобков В. Атеїстичні погляди Т.Г. Шевченка. – С. 35–46; Дроздова Г. Етичні погляди Т.Г.Шевченка. – C. 47-63; Галушко Т. Психологічні ідеї Т.Г.Шевченка. – С. 64-76; Спицький В. Шевченко в засланні: До питання поетового оточення. – C. 77–93; Третяк М. Боротьба І.Франка за чистоту ідейної спадщини Т.Шевченка. – C. 94–118; Мережинський Ю. співавіторстві) Г.В.Плеханов про Т.Г.Шевченка. – С.119–124; Сидоренко Г. Поезія Т.Шевченка і попередні традиції українського віршування. – С.125–144; Попов П. Малодосліджена сторінка ранньої творчості Шевченка-художника (З історії "натуральної школи"). – С.145–159; Поважна В. Боротьба І.Франка за традиції Т.Шевченка в українській поезії ІІ половини ХІХ ст*. – С.160–170; Сіренко П. Т.Г. Шевченко в українській радянській прозі. – С.187–204; Неділько В. Поема Т.Г.Шевченка "Кавказ" у перекладі І.Я.Франка на німецьку мову. – С.205–223; Семчинський С. К.Доброджяну-Геря – популяризатор творчості Т.Г.Шевченка в Румунії. – С.224–229; Маринич О. Інтерес Т.Г.Шевченка до вивчення природи. – С. 230–237.

*Доповідь читана на п'ятій щорічній франкознавчій науковій сесії Львівського держуніверситету ім. Івана Франка.

633. Т.Г.Шевченко і слов'янські народи. Тези доповідей міжвузівської наукової шевченківської сесії 16-21 травня 1961 року. – К., 1961 (КДУ).

Зі змісту: Спицький В. Зв'язки і дружба Т.Г.Шевченка з кращими синами російського та польського народів на засланні. – С. 3; Комишанченко М. Літератури слов'янських народів в оцінці Т.Г.Шевченка. – С. 5–7; Кулінич А. Спадщина Тараса Шевченка і російські радянські поети. – С. 8–10; Маляренко А. Поезія Т.Г.Шевченка в перекладах на чеську мову. – С. 29–34; Базилівський М. Тарас Шевченко і Август Харамбашич (З історії українсько-хорватських літературних зв'язків) – С. 31–34: Неділько В. Тарас Шевченко в оцінці польського критика Гвідо Баттаглія. – С. 43–46; Плющ П. Невідкладні завдання дослідження Шевченкової мови. – С. 47–52; Тимошенко П. Російські діячі культури дожовтневого періоду про мову Т.Шевченка. – С. 53–56; Коптілов В. Мова перекладів і переспів Т.Г.Шевченка. – С. 57–58; Барзилович А. О стилистическом своеобразии русских повестей Т.Г.Шевченко. – С. 59-62; Криворучко К. Т.Г.Шевченко в сучасних польських перекладах. – С. 63 -65.

634. Тимошенко П. Роль Т.Шевченка у розвитку української літературної мови // Вісник Київського університету. – №4 – Серія філології та журналістики. – К., 1961. – Вип. 1. – С.15–23.

635. Федченко П. Слово про великого Кобзаря: Біографічний нарис. – К., 1961. – 186 с.

636. *Чавдаров С, Грищенко М. Тарас Григорович Шевченко і народна освіта. – 6К., 1961. – 56 с. (КДУ).

637. Шевчук В. "Настунька" // Вінок Кобзареві: Збірник. – Житомир, 1961.

638. Шудря М. Світла зброя поета: Картинна галерея Т.Шевченка під час Другої світової війни // Молодь України. – 1961. – 5 березня.

1962

 

*Серпень 1962 р. – відбулась ІІІ наукова шевченківська експедиція (Ленінград – Москва – Волгогорад – Астрахань – Новопетровське укріплення – Мангишлак). Керівник – Ф.С.Кислий.

639. Базилівський М. Тарас Шевченко і Август Харамбашич // Всесвіт. – К., 1962. – №3. – С. 52-54.

640 Буцик А. Петрашевці. Науково-популярний нарис. – К., 1962. – 92 с. Шевченко і петрашевці: с.77–78.

641. Грабар Е. Боротьба за спадщину Т.Г.Шевченка на Закарпатті в 20–30 рр. ХХ ст. // Вісник Київського університету. Серія "Філологія та журналістика". – 1962. – №5. Вип. І. – С. 31–35.

642. Драч І. Сковорода і Шевченко // Драч І. Соняшник: Поезії. – К., 1962. – С. 108–109.

643. Драч І. Смерть Шевченка: Симфонія // Вітчизна. – К., 1962. – №3. – С. 3–10.

644. Дубина М. Традиції Т.Г.Шевченка в західноукраїнській революційній поезії // Збірник: Питання шевченкознавства. – К., 1962. – №4 – С. 48–51.

645. Капустін В. Герцен і Україна. – К., 1962. – 48 с. Герцен і Шевченко: с.41–46.

646. Козак С. Нова сторінка до шевченкіани // Наше слово. – Варшава, 1962. – №30.

647. Кононенко П. Слово про Кобзаря // Робітнича газета. – 1962. – 7 лютого.

648. Коптілов В. Деякі мовні особливості Шевченкової рими // Мовознавство. Наукові записки (Інститут мовознавства АН УРСР). – К., 1962. – Т.17. – С. 101–107.

649. Левинська С. Тарас Шевченко і Осип Бодянський // Вісник Київського університету. Серія "Філологія та журналістика". – К., 1962. – Вип. 1. – №5. – С. 24–30.

650. Плющ П. Шевченко – основоположник нової української літературної мови і невідкладні завдання дослідження Шевченкової мови // Підготовку учителів-філологів на рівень нових знань. Доповіді та повідомлення на республ. нараді зав. кафедрами мови й літератури педінститутів. – Запоріжжя, 1962. – С.141–153.

651. Плющ П. Невідкладні завдання дослідження Шевченкової мови // Мовознавство. Наукові записки. – К., 1962. – Т. 17. – С. 29–34.

652. Плющ П. Невідкладні завдання дослідження Шевченкової мови // Питання шевченкознавства. (АН УРСР). – Вип.3. – К., 1962. – С. 103–111.

653. Пономарьов О. Шевченка читатимуть новогрецькою мовою // Всесвіт – К., 1962. – №3. – С. 50–51.

654. *Попов П. Шевченко і академік Карл Бер // Вітчизна. – К., 1962. – №10. – С. 176–185.

655. *Попов П. Шевченко і наука його часу // Збірник праць ювілейної десятої наукової шевченківської конференції. – К., 1962. – С. 135–172.

656. Святовець В. Історія однієї поезії // Зміна. – К., 1962. – №11. – С.22. Про вірш "Маленькій Мар'яні".

657. Святовець В. Переяславщина в творчості Т.Шевченка // Зоря комунізму. – 1962. – 6 березня.

658. Сидоренко Г. Віршування в українській літературі. – К., 1962. Аналізується також поетична майстерність Т.Шевченка, с. 62–75.

659 Сиротюк М. Український радянський історичний роман. Проблема історичної та художньої правди. – К., 1962. – 396 с. Про Т.Шевченка: С. 379-391.

660. Тимошенко П. Збагачення лексики української літературної мови в першій половині ХІХ ст. (до кінця 50-х рр.) // Праці Одеського університету. – Т. 152. Серія "Філологічні науки". – 1962. – Вип. 15. – С. 83–86.

661. Тимошенко П. Мова листів Т.Г.Шевченка // Мовознавство. – К., 1962. – Т.17. – С. 68–77.

662. Хмелюк М. Герцен і Україна // Україна. – К., 1962. – №7.– С.18.

663. *Чавдаров С. Т.Г. Шевченко про дітей // Українська дитяча література. Хрестоматія критичних матеріалів: Посібник для педагогічних ін-тів. – К., 1962. – С.44–49.

 

1963

 

664. Базилівський М. Від Дніпра до Волги... // Робітнича газета. – 1963. – 8 вересня.

Делегація університету ознайомилась із шевченківськими місцями в Саратові.

665. Грабар Е. Боротьба за спадщину Шевченка в Закарпатті 20–30-х років ХХ ст. // Вісник Київського університету. – 1962. – №5 – Серія "Філологія та журналістика". – Вип. 1. – С. 31–35.

666. Дубина М. Як провести в школі шевченківський вечір // Радянська школа. –К., 1963. – №9. – С.79–85.

667. Дубина Н. Борьба за Шевченко в Западной Украине // Радуга. – К., 1963. – №7. – С.164–174.

668. Дубина М. Від рідної землі // Дніпро. – К., 1963. – №12. – С.93–96. Про поезію Т.Шевченка.

669. Дубина М. Держлітвидав України у 1964 році // Прапор перемоги. – 1963. – 4 жовтня. Про ювілейні шевченківські видання.

670. Дубина М., Кислий Ф. Нові фольклорні матеріали про Т.Г.Шевченка // Народна творчість та етнографія. – К., 1963. – №.2. – С. 69–72.

671. Заславський І. Є.Моссаковський та його незакінчена праця про Т.Шевченка // Радянське літературознавство. – К., 1963. – №2. – С. 80–84.

672. Кадомцева Л. Із спостережень над граматичними і стилістичними функціями у поезії Т.Шевченка // Дослідження з мовознавства: Збірник. статей аспірантів і дисертантів АН УРСР. – К., 1963. – Вип. 2. – С. 3–14.

673. Кононенко П. Жити йому вічно // Молода гвардія. – 1963. – 20 листопада.

674. Коптілов В. Деякі особливості Шевченкової рими // Мовознавство. – 1963. – Т. 17. – С. 101–107.

675. Косян В. Поетична творчість Т.Г.Шевченка після заслання (1857-1861): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. філолог. наук. – К., 1963. – 21 с. (Кафедра історії української літератури).

676. Моренець В. Атрибутивні словосполучення в українській літературній мові. Автореферат дис.... кандидата філолог. наук. – К., 1963 (Кафедра історії української мови). Художнє мовлення укр. письмеників, зокрема Т.Шевченка.

677 Неділько В. Використання творчості Т.Г.Шевченка у вихованні в учнів любові до Батьківщини // Шевченко в школі: Посібник для вчителів. – К., 1963. – С.36–45.

678. Неділько В. Тарас Шевченко в оцінці польського критика Гвідо Батаглія // Радянське літературознавство. – К., 1963. – №2. – С. 76–79.

679. Пам'яті великого Кобзаря // За радянські кадри. – 1963. – №25. Замітка про кабінет шевченкознавства.

680. Пивоваров М. Рец. // Українська мова і література в школі. – К., 1963. – №7. – С.82–84. Відгук на кн.: І.Пільгук. Традиції Шевченка в українській літературі.

681. *Попов П. До питання про Шевченка як художника-літографа // Збірник праць ХІ наукової шевченківської конференції. – К., 1963. – С. 140–157.

682. *Попов П. М. (Ред.) Народ і Шевченко: Легенди, перекази, пісні та інші твори про великого Кобзаря (АН УРСР). – К., 1963. – 359 с. Збірник є другим, доповненим виданням книги "Т.Г.Шевченко в народній творчості" (1940).

683. Святовець В. Використання в школі місцевого матеріалу про перебування Т.Шевченка на Переяславщині // Т.Г.Шевченко в школі. – 1963. – С. 150–169.

684. Сиротюк М. Ерудиція і майстерність // Літературна Україна. – 1963. – 15 лютого. Рец. на кн.: Є.Шабліовський "Народ і слово Шевченка".

685. Сиротюк М. Рец. // Українська мова і література в школі. – К., 1963. – №9. – С. 81–82. Відгук на кн.: Гнатюк М. "Поема Т.Г.Шевченка "Гайдамаки"

686. Федченко П. Тарас Шевченко. – К., 1963. – 40 С.

687. Шпак В. Проти перекручень антирелігійної спрямованості поеми Т.Г.Шевченка "Марія" в сучасній буржуазній літературі // Збірник наукових праць аспірантів кафедр суспільних наук Київського університету. – К., 1963. –– №13. – С. 43–50.

 

1964

 

І7-19 березня відбулась республіканська міжвузівська наукова сесія професорсько-викладацького складу, присвячена 150-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка.

25–17 березня відбулась студентська міжвузівська наукова шевченківська конференція.

688. Базилівський М. "Живописна Україна" Тараса Шевченка // Україна. – К., 1964. – №10. – С. 14.

Відгук на кн.: Владич Л. "Живописна Україна" Тараса Шевченка . – К., 1964.

689.Базилівський М. Наукові доповіді // Літературна Україна. – 1964. – 31 березня.

690. Базилівський М. Життя присвячено книзі // Вітчизна. – К., 1964. – №3. – С. 212–214. Про колекцію шевченкіани Ю. Меженка.

691. Білецький А., Чернишова Т. Унікальне видання. Перший "Кобзар" мовою греків Донбасу //Літературна Україна. – 1964. – 24 березня.

692. *Білецький О. Шевченко і слов'янство // Світова велич Шевченка: Збірник матеріалів про творчість Т.Г.Шевченка. – К., 1964. – Т. 2. – С.133–148.

693. Буцик А. Кирило-Мефодіївці. Т.Шевченко // Буцик А.К. Суспільно-політичний рух в Росії 30–50–х років ХІХ ст.: Посібник для вчителів. – К., 1964. – С. 178–215.

694. Вивчаємо Шевченка. Збірник наукових праць студентів філологічного факультету: До 150-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка / Відп. ред. проф. А.О.Іщук. – К., 1964 (КУ).– 120 С.

Зміст Береза З. Образ Т.Г.Шевченка в українській народній творчості (Архів Нехорошева С. Ленінград, Пушкінський дім). – С. 5–28; Козак С. Боротьба за спадщину Шевченка в польській літературній критиці в першій половині 60-х рр. ХІХ ст. – С. 29–46; Кислий Ф. Творчість Т.Шевченка в оцінці М.І.Костомарова. – С. 47–62; Майоров В. Повість "Несчастный" Шевченка (Спроба аналізу засобів типізації образів персонажів). – С. 63–72; Щербатенко І. "Сон" Шевченка російською мовою (Ідейно-художній аналіз перекладу). – С. 73–89; Підпалий В. Драма Костя Герасименка "Легенда" та традиції Кобзаря в поетовій творчості. – С. 89–82; Гумбарідзе Г. Тарас Григорович Шевченко і діячі грузинської культури. – С. 93–98; Матеріали студентських наукових експедицій по шевченківських місцях, зібрані в 1960 та 1961 роках. – С. 99–119.

695. Галушко Т. Психологічні погляди Т.Г.Шевченка // Радянська школа. – К., 1964. – №3. – С. 16–23. Також окреме видання: К., 1964. – 32 с.

696. Галушко Т. Психологические взгляды Т.Г.Шевченко // Вопросы психологии. – 1964.– №3. – С. 6–14.

697. Голомбйовський Й. Героїчні жінки в творчості Т.Г.Шевченка // Доповіді та повідомлення звітно-наукової конференції професорсько-викладацького складу Ровенського загально наукового факультету Київського державного університету. – Ровно, 1964. – С.51–55.

698. Грищенко М. Шевченко-педагог // Радянська освіта. – К., 1964. – 23 травня.

699. Дослідження творчості Т.Г. Шевченка. Збірник статей викладачів та аспірантів філологічного факультету, присвячений 150-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка. – К., 1964 / Відпов. ред. доц. П.М.Федченко. – 163 с. (КУ).

Зміст: Сіренко П. Т.Г.Шевченко в українській радянській драматургії. – С. 3–16; Кононенко П. Місце й традиції Т.Г.Шевченка в розробці теми селянства українською та світовою літературами. – С. 17–39; Дубина М. Т.Г.Шевченко і західноукраїнська революційна поезія 20–30-х років ХХ ст. – С. 40–48; Грицай М. Фольклорні традиції у творчості Т.Г.Шевченка. – С. 49–55; Домницька Г. "Гайдамаки" Т.Г.Шевченка на сцені українських радянських театрів. – С. 56–68; Комишанченко М. Творчість Т.Г.Шевченка в українській критиці 60–90-х років ХІХ ст. – С. 69–91; Сидоренко Г. Наукове вивчення ритміки Т.Г.Шевченка. – С. 92–101; Поважна В. П.Грабовський – перекладач Шевченка на російську мову. – С. 102–119; Неділько В. Поезії Т.Шевченка в перекладах І.Франка на німецьку мову. – С. 120–133; Коваль А. Деякі особливості стилістичного використання однорідних членів речення у поезіях Т.Шевченка. – С. 134–140. Моренець В. Стилістично-образні функції атрибутивних сполук у мові творів Т.Г.Шевченка. – С.141–163.

700. Дубина М. Мировое величие Шевченко // Радуга. – К., 1964. – №5. – С. 156–161.

701. Дубина М. Мировое признание Шевченко // Донбас. – 1964. – №11. – С.84–89.

702. Дубина М. Шевченко і вороги народу // УЩВ (Канада). – 1964. – 18, 19, 23, 28, 30 травня.

703. Дубина М., Кислий Ф. Нові фольклорні матеріали про Т.Шевченка // Народна творчість та етнографія. – К., 1964. – №3. – С. 65–68.

704. Заславський І. Лєрмонтов і Шевченко // Радянське літературознавство. – 1964. – №5. – С.108–118.

705. Заславський І. Книжка в сірій палітурці // Всесвіт. – К., 1964. – №10. Про переклад Е.Войнич творів Т.Шевченка.

706. Іщук А. Слово про Шевченка // Вісник Київського університету. Серія "Філологія та журналістика". – 1964. – №5. – С. 3–7.

707. Катренко А. До 150-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка // Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР. – К., 1964. – №3. – С. 102-103.

708. Кислий Ф. Слово правди й любові // Радянська освіта. – К., 1964. – 6 квітня.

709. Козак С. Перші знайомі поета // Дніпро. – К., 1964. – №3. – С. 128–131.

710. Козак С. Шляхи братерського єднання: З історії боротьби за спадщину Шевченка в польській літературі // Вітчизна. – К., 1964. – №3. – С. 136–143.

711. Козак С. Популяризатор творчості Шевченка (Павлин Свєнціцький) // Український календар. – Варшава, 1964. – С. 122–124.

712. Колобков В. Двобій Прометея з пітьмою // Молодь України. – 1964.– 22 травня.

713. Комишанченко М. Боротьба за Шевченка. – К., 1964. – 48 с.

714. Комишанченко М. Вшанування Кобзаря // Українська мова і література в школі. – К., 1964. – №1. – С. 24–29.

715. Комишанченко М. Сердечное, задушевное слово // Робітнича газета. – 1964. – 11 лютого. Шевченко про російську літературу.

716. Комишанченко М. Шляхи визнання світової величі Кобзаря: Т.Г.Шевченко у вітчизняному дожовтневому літературознавстві //Світова велич Шевченка. Збірник матеріалів про творчість Т.Шевченка: У 3 т. – Т. І. – К., 1964. – С. 5–37.

717. Комишанченко М. На сторожі світової величі Кобзаря: Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві // Світова велич Шевченка. Збірка матеріалів про творчість Т.Шевченка: У 3 т. – Т. 2. – К., 1964. – С. 5–18.

 718. Комишанченко. М. Письменники народів світу в оцінці Т.Г.Шевченка // Світова велич Шевченка. Збірник матеріалів про творчість Т.Шевченка: У 3 т. – Т.2. – К., 1964.– С.469–498.

719. Комишанченко М. Участь І.Франка в боротьбі 80-х років ХІХ ст. навколо спадщини Т.Шевченка // Тези допов. Х міжвузівської наук. конференції, присвяченої проблемі "Іван Франко – критик і теоретик літератури". – Жовтень 1965 р. – С. 11–14.

720. Кононенко П. "Возвеличу... Я на сторожі коло їх поставлю слово" // Село в українській літературі. Монографія. – К., 1964.

721. Коптілов В. Майстерність римування в поезіях Т.Г.Шевченка останнього періоду творчості // Джерела мовної майстерності Т.Г.Шевченка. Збірка статей. – К., 1964. – С.155–162.

722. Міщенко О. У Київському університеті... // Радянське літературознавство. – К., 1964. – №2.– С. 155–156 (Хроніка).

723. Могила А. ХХІ наукова сесія професорсько-викладацького складу КДУ, присвячена Т.Шевченку // Вісник Київського університету. Серія "Філологія і журналістика". – 1964. – №6. – С.129–133.

724. Неділько В. (у співавтор.) Вивчення уривків із повісті О.Іваненко "Тарасові шляхи" в 6 класі // Українська мова і література в школі. – К., 1964. – №8. – С.41–42.

725. Неділько В. З Шевченком у серці // Радянська школа. – К., 1964. – №3. – С.35–37.

726. Острянин Д. (в співавторстві). Тарас Шевченко // УРЕ. – Т.1 – К., 1964. – С. 288–296.

727. Острянин Д. Войовничий атеїст // Радянська освіта. – 1964. – 15 лютого.

728. Пивоваров М. Шевченко і романтизм. // Вітчизна. – К., 1964. – №3. – С.194–195. Рец. на кн.: П.Приходько Шевченко й український романтизм 30-50-х рр. ХІХ ст.

729. Плющ П. Роздуми над мовою "Кобзаря" // Українська мова і література в школі. – К., 1964. – №5. – С. 41–45.

730. Плющ П. Могутній виразник почуттів народних. Т.Г.Шевченко – основоположник нової української літератури // Робітнича газета. – К., 1964. – 1 березня.

731. *Попов П. Шевченко і Київський університет. До 150-річчя з дня народження поета. Монографія. – К., 1964. – 79 с.

732. *Попов П. Велетень людської культури // Вечірній Київ. – 1964. – 6 березня.

733. *Попов П. Шевченко і народна творчість // Світова велич Шевченка: Збірник матеріалів про творчість Т.Г.Шевченка: В 3-х т. – К., 1964. – Т. 2. – С. 167–182.

734. Програма міжвузівської студентської наукової конференції, присвяченої 150-річю з дня народження Т.Г.Шевченка. – К., 1964. – 25-27 березня.

735. Прожогін В. Соратники у боротьбі // Робітнича газета. – 1964. – 29 травня. Шевченко і Герцен.

736. Рудько М. Поезія Т.Г.Шевченка в революційному русі 70-х рр. ХІХ ст. // Радянське літературознавство. – К., 1964. – №2. – С.44–59.

737. Світова велич Тараса Шевченка. Тези доповідей республіканської міжвузівської наукової сесії, присвяченої 150-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка (17-19 березня 1964 р.). – К., 1964 / Відпов. ред. доц. А. П. Могила [КДУ].

Зі змісту:Попов П. Т.Г.Шевченко і Київський університет. – С. 3–4; Плющ П. Краса і сила Шевченкової мови (загальна характеристика мови "Кобзаря"). – С. 4–5; Комишанченко М. Творчість Т.Г.Шевченка в українській критиці 60-х років ХІХ ст. – С. 5–9; Сидоренко Г. Техніка Шевченкового вірша та проблеми її вивчення. – С. 9–10; Пономарьов П. Боротьба Івана Франка за спадщину Шевченка в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. – С. 10–11; Заславський І. Т.Г.Шевченко і М.Ю.Лермонтов. – С. 11–12; Шолом Ф. Твори Т.Г. Шевченка в рукописному збірнику ХІХ століття. – С. 12–14; Попов П. Образ позитивного героя, студента Київського університету в повісті Шевченка "Близнецы". – С. 15–16; Капустін В. Про один переклад вірша Т.Г.Шевченка. – С. 18; Поважна В. П.Грабовський – перекладач Шевченка на російську мову. – С. 18–20; Грицай М. Т.Г.Шевченко і українська обрядова поезія. – С. 25–26; Міщенко О. Ювілей Т.Г.Шевченка 1964 року на Україні. – С. 29–39; Тимошенко П. Особливості словозміни в українських творах Т.Г.Шевченка. – С. 30-32; Коптілов В. Поема Т.Г.Шевченка "Неофіти" (Спроба стилістичного аналізу). – С. 32; Коваль А.. Деякі особливості стилістичного використання односкладних речень у поезіях Т.Шевченка. – С. 35–36; Могила А. Відображення особливостей говірок Звенигородщини в мові Т.Г.Шевченка. – С. 40-41; Корнієнко Н. Мова і стиль Т.Г.Шевченка в оцінці І.Франка, С. 42–43; Барзилович О. До питання про стиль російських повістей Т.Г.Шевченка. – С.43–44; Моренець В. Стилістично-образні функції атрибутивних сполук у мові творів Т.Г.Шевченка. – С. 44-45; Федченко П. "Журнал" Т.Г.Шевченка. – С. 46-47; Прожогін В. Т.Г.Шевченко і О. І. Герцен. – С.47–48; Шудря. М.Шевченківська тема в журналі "Громада". – С. 48–49; Маляренко А. Ювілейні дати Т.Г.Шевченка на сторінках української радянської преси в 20-і роки. – С. 51–52; Шестопал М. Рота Т.Г.Шевченка на барикадах Іспанії. – С. 53–54; Базилівський М. "Живописна Украина" Т.Г.Шевченка у літературній критиці 40-60-х рр. ХІХ ст. – С.50–51; Маляренко А. Ювілейні дати Т.Г.Шевченка на сторінках української радянської преси в 20-т-і роки. – С. 51–52; Шестопал М. Рота ім. Т.Г.Шевченка на барикадах Іспанії. – С. 53–54; Лавров П. Т.Г.Шевченко і революційна боротьба селянства проти кріпацтва. – С. 54–55; Пашкова А. Традиції Т.Г.Шевченка в українській суспільній думці. – С.57; Грищенко М. Педагогічні погляди Т.Г.Шевченка. – С. 59–60; Галушко Т. Психологічні погляди Т.Г.Шевченка. – С. 60–61; Демченко М. Т.Г.Шевченко і народи Сходу. – С. 62–63; Іллічевський А. Університетські філологи про Т.Шевченка за рубежем. – С.63–64; Дима Г. Про переклад епітетів Т.Г.Шевченка. – С. 65–66; Яніш В. Античний світ у творчості Т.Г.Шевченка. – С.67–87; Козак С. Тарас Шевченко і польська література. – С.72–73.

738. Світова велич Шевченка. Збірник матеріалів про творчість Т.Г.Шевченка: В 3-х т.– Т. 1. Т.Г.Шевченко у вітчизняному дожовтневому шевченкознавстві / Вступна стаття, упоряд. та примітки М.П.Комишанченка. – К., 1964. – 511 с.

739. Світова велич Шевченка. Збірник матеріалів про творчість Т.Г.Шевченка: В 3-х т. – Т. 2. Т.Г.Шевченко в радянському шевченкознавстві / Вступна стаття, упоряд. та примітки М.П.Комишанченка. – К., 1964. – 547 с.

740. Святовець В. Як народився "Заповіт" // Україна. – К., 1964. – №10.– С.4.

741. Семенчук І. Рец. // Літературна Україна. – 1964. – 17 листопада; Відгук на кн.: І.Пільгук. Традиції Шевченка в українській літературі дожовтневого періоду.

742. Семчинський С.[Переклад] Эусебиу Камилар. Над Днепровскими кручами // Шевченко и мировая культура. К 150–летию со дня рождения. – М., 1964. – С. 38– 45.

743. Сидоренко Г. На вершинах майстерності // Світова велич Тараса Шевченка. Зб.: У 3-х т. – Т. 2. – К., 1964. – С. 506–518.

744. Сидоренко Г. Римування в поезіях Т.Г.Шевченка останнього періоду творчості // Джерела мовної майстерності. Збірник наукових праць. – К., 1964. – С. 155–162.

745. Т.Г. Шевченко і слов'янські народи: Збірник статей професорсько-викладацького складу філологічного факультету / Відп. ред. проф.П.П.Плющ. – К., 1964.

Зі змісту: Комишанченко М. Літератури слов'янських народів в оцінці Т.Г.Шевченка. – С. 3–14; Неділько В. Тарас Шевченко в оцінці польського критика Гвідо Баттаглії. – С. 28–41; Плющ П. Т.Г.Шевченко – основоположник нової української літературної мови. – С. 41–52; Тимошенко П. Російські діячі культури дожовтневого періоду про мову Т.Г.Шевченка і про його значення для розвитку літератури українською мовою. – С. 52–87; Коптілов В. Мова перекладів і переспівів Т.Г.Шевченка. – С. 87–107.

746. Тимошенко П. Із спостережень над лексикою листування Т.Г.Шевченка українською мовою // Джерела мовної майстерності Т.Г.Шевченка. Збірник статей. – К., 1964. – С. 30–49 (Інститут мовознавства АН УРСР).

747. Федченко П. Вічно живий // Радянська освіта. – 1964. – 7 березня.

748. Федченко П. Вічно живий // Наука і життя. – К., 1964. – №3. – С.1–5.

749. Федченко П. Публіцистика Т.Шевченка // Світова велич Шевченка. Збірник матеріалів про творчість Т.Г.Шевченка: У 3-х т. – Т. 2. – К., 1964. – С.269–278.

750. Федченко П. Дзвоном віковим // Радянська культура. – К., 1964. – 8 березня.

751. Хмелюк М. Рец. // Прапор перемоги. – 1964. – 2 лютого. Відгук на кн.: З.Тулуб. "В степу безкраїм за Уралом".

752. Чернишова Т. Кобзар України. // Пuпооs (Смолоскип). – 1964. – №3 (грецькою мовою).

 

1965

 

753. Базилівський М. Італійське відлуння // Вітчизна. – К., 1965. – №4. – С. 151 – 161. Творчість Шевченка в Італії.

754. Житник В. "Лини нерозхлюпану душу". – "Як світильник проти вітру...". Декому із Шевченкових "шанувальників". ("Ні, ви не перші і ви не останні...") // Дніпро. – К., 1965. – №9. – С. 101–108.

755. Заславский И. Т.Г.Шевченко о М.Ю.Лермонтове // Вісник Київського університету. Серія "Філологія та журналістика".– К., 1965. – №7. – С.3–8.

756. *Ільїн В. Емоційна лексика в поезіях Т.Шевченка // Дослідження з лексикології та лексикографії. Міжвідомч. збірник. /АН УРСР. Інститут мовознавства. – К., 1965. – С. 88–102.

757. Капустин В. Об одном переводе стихотворения Т.Г.Шевченка ("Садок вишневий коло хати") // Вісник Київського університету. Серія "Філологія та журналістика". – К., 1965. – №7. – С. 9–10. Про переклад К.Станюковича.

758. Комишанченко М. Участь І.Франка в боротьбі 80-х років ХІХ ст. навколо спадщини Т.Шевченка // Тези доповідей десятої міжвузівської наукової конференцїї. "І.Франко – критик і теоретик літератури". – К., 1965. – С. 11–14.

759. *Лавров П. Селянство України першої половини ХІХ ст. та Т.Г.Шевченко // Вісник Київського університету. Серія історії та права. – К, 1965. – №7. – С.89–100.

760. *Попов П. До проблеми позитивного героя в повістях Шевченка // Збірник праць тринадцятої шевченківської конференції. – К., 1965. – С. 82–93.

761. Шпак В. Проти фальсифікації суспільно-політичних і філософських поглядів Т.Г.Шевченка в сучасній реакційній буржуазній літературі. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. – Черкаси, 1965. – 20 с. (КДУ. Кафедра суспільних наук).

 

1966

 

762. Барзилович А. О методах определения значений слов (по материалам повести Т.Шевченко "Художник" // Тезисы докладов международн. симпозиума составителей "Словаря М.Горького". – К., 1966. – С.91.

763. Грицай М. Твір про безсмертя народу: Шляхи літературних героїв (поема "Гайдамаки") // Соціалістична культура. – 1966. – №10. – С.41–42.

764. Дяченко О. Провісники прийдешнього: Роздуми над поемою П.Тичини "Шевченко і Чернишевський" // Літературна Україна. – 1966. – 25 січня.

765. Корнієнко Н. Мова і стиль Т.Г.Шевченка в оцінці І.Франка. До 110-річчя І.Франка // Вісник Київського університету. Серія "Філологія та журналістика". – 1966. – №8. – С.15–22.

766. Поважна В. П. Грабовський про творчість Т.Г.Шевченка. Тема 19 // Поважна В. Павло Грабовський. Семінарій. – К., 1966. – С.136–138, 140–42.

767. *Попов П. Ранній польський перекладач творів Шевченка А.Гожалчинський // Збірник праць чотирнадцятої наукової шевченківської конференції. – К., 1966. – С.238–258.

768. Тимошенко П. До питання про авторство перекладу п'єси Т.Шевченка "Назар Стодоля" на українську мову // Збірник праць чотирнадцятої наукової шевченківської конференції. – К., 1966. – С. 92–106.

769. Третяк М. Естетичний ідеал Т.Г.Шевченка // Проблеми філософії. – Вип. 3 – К., 1966.– С. 12–22.

 

1967

 

769-а. Вшанування Кобзаря // За радянські кадри. – 1967. – №10. – 8 березня. – С. 3.

770. Гнатюк М. Цінна книга про друга Шевченка // Дніпро. – К., 1967. – № 3. – С. 158–159.

771. Дроздова Г. Традиції Т.Г.Шевченка в етиці українських революційних демократів кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Етика й естетика. – Вип. 3. – К., 1967. – С. 110–118.

772. Капустін В. Автор перших пам'ятників Тарасові Шевченку // Народна творчість та етнографія. – К., 1967. – №2. – С. 63–64.

773. Козак С. Біля джерел польського українофільства // Вітчизна. – 1967. – №6.– С. 163–167.

774. Козак С. Типологія українсько-польських літературних взаємовідносин першої половини ХІХ ст. Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук. – К., 1967. – 20 с. (Кафедра історії української літератури Київського університету. Кафедра україністики Варшавського університету).– К., 1967. – 20 с.

Глава 2 "Навколо кардинальних проблем українсько-польських взаємовідносин" присвячена Шевченку і польській літературі. Дається аналіз творів Шевченка, в яких виділяється тема українсько-польських відносин.

775. Мусенко Я. Унікальне видання // За радянські кадри. – 1967. – № 10. – 8 березня. Про збірку "Три літа".

776. Мусенко Я. Кабінет шевченкознавства до 50-річчя радянської влади // Вісник Київського університету. – №9. – Серія філології. – 1967. – С.71–77.

777. Сидоренко Г. Ритміка Шевченка. Монографія. – К., 1967. – 182 с.

 

1968

 

778. Базилевский Н. Неумирающие краски жизни. "Живописная Украина" Т.Г.Шевченко в критике и (изобразит.) искусстве // Радуга. – 1968. – №4. – С. 158–168.

779. Гнатюк М. [Рец.] // Друг читача. – 1968. – 24 грудня. Відгук на кн. Г.К.Сидоренко "Ритміка Шевченка".

780. Дубина М. Т.Шевченко і М.Горький // Науч. межвузовская республ. конференция, посвящ. 100-летию А.М. Горького. Тезисы докладов. – К., 1968. – С.10.

781. Житник В. Декому із закордонних шанувальників Т.Г.Шевченка // Живи, Україно! Поезії К., 1968. – С. 219–230.

782. Комишанченко М. Т.Шевченко в українській демократичній критиці 60-х років ХІХ ст. // Вісник Київського університету. Серія філології. – К., 1968. – №10. – С.46–55.

783. Комишанченко М. Шляхами історії радянського шевченкознавства // Українське радянське літературознавство за 50 років. Збірник. – К., 1968. – С.19–48.

784. Нечипорук О. Тарас Шевченко і Роберт Бернс // Вісник Київського університету. – №10. – Серія філології. – К.,1968. – С.56–61.

785. *Попов П. Т.Шевченко про народні звичаї побратимства і колективної допомоги. До питання про поета як етнографа // Збірник праць п'ятнадцятої наукової шевченківської конференції. – К., 1968. – С.180–198.

786. Руденко Н. Французька літературна критика про Т.Шевченка // Вісник Київського університету. Серія іноземної філології. – К., 1968. – №2. – С. 31–37.

787. Сидоренко Г. Про методологічні й методичні основи вивчення Шевченкового вірша // Зб. праць п'ятнадцятої наукової шевченківської конференції. – К., 1968. – С.66–75.

788. Сиротюк М. У сфері художньої шевченкіани // Сиротюк М. Зінаїда Тулуб. Літературно-критичний нарис. – К., 1968. – С. 146–218.

789. Тимошенко П. Морфологічні риси мови Тараса Шевченка. Іменник. // Збірник. праць п'ятнадцятої наукової шевченківської конференції. – К., 1968. – С. 133–162.

 

1969

 

790. Базилівський М. Тарас і Айра // Вітчизна. – К., 1969. – №3. – С. 168–170.

791. Гнатюк М. Видатні радянські шевченкознавці (Є.П.Кирилюк, Є.С.Шабліовський, І.Д.Назаренко) //Лауреати Ленінської премії: Нариси. – К, 1969. – С.173–195.

792.       Голомбйовський Й. Поема Шевченка "Якби тобі довелося" // Збірник праць шістнадцятої наукової шевченківської конференції. – К., 1969. – С. 65–72.

793. Дима Г. Переклад народно-поетичної символіки "Кобзаря" німецькою мовою. Образи рослин // Вісник Київського університету. – №3.– Серія іноземної філології. – К.,1968. – С.59–67.

794. Дубина М. Шевченко і Західна Україна. Монографія. К., 1969. – 197 с. (Вид. КУ).

795. Кирилюк З. Літературная полемика в русских повестях Шевченко // Вісник Київського університету. Серія філології.– Вип. 11. – К., 1969. – С. 88–95.

796. Кирилюк З. Пушкін О. // Шевченківський словник. – Т.2. – К., 1977. – С.151.

797. Комишанченко М. Творчість Тараса Шевченка в оцінці Данила Мордовця // Вісник Київського університету. Серія "Філологія". – Вип. 11. – 1969. – С. 60–69.

798. Комишанченко М. Тарас Шевченко в українській критиці (50-60-і роки ХІХ ст.). Монографія. / Відп. р-р П.Попов. – К., 1969. – 196 с.

799. Терзійська Л. Тарас Шевченко: Творчий портрет // Родн. реч. (болг.). – 1969. – №3. – С.36–38.

800. Тимошенко П. Морфологічні риси мови творів Шевченка. Займенник // Зб. праць ХVІ наукової шевченківської конференції. – К., 1969. – С. 104–114.

801. *Чавдаров С. Тарас Григорович Шевченко про дітей // Українська дитяча література: Хрестоматія критичних матеріалів. – Вид. 2-е, змін. і доп. – К., 1969. – С.44–49.

 

1970

 

802. Галушко Т. Психологические взгляды Т.Шевченко // Материалы VI конференции психологов Прибалтики 2-3 октября 1970 г. – Рига, 1970.

803. Гнатюк М. Поповнення шевченкіани. // Робітнича газета. – 1970. – 24 червня. Рец. на кн.: М.Комишанченко Т.Г.Шевченко в українській критиці, 1969.

804. Гнатюк М. Третя зустріч з Україною //Робітнича газета. – 1971. – 10 березня. Рец. на кн.: П.Жур."Третя зустріч. Хроніка останньої мандрівки Т.Шевченка на Україну". К., 1970

805. Дима Г. Символічні образи птахів у німецьких перекладах Кобзаря // Вісник Київського університету. – №4. Серія іноземної філології. – К.,1970. – С. 48–53.

806. Дяченко О. Проникливий погляд у минуле. Драматична поема Павла Тичини "Шевченко і Чернишевський" // Дяченко О. Письменник і його твір. Літературно-критичні нариси. – К., 1970. – С. 26–36.

807. Жук Н. (у співавторстві) Рец. // Українська мова і література в школі.– К., 1970. – №6. – С. 90–91. Відгук на кн. М.Комишанченка "Т.Шевченко в українській критиці 50–60-х років ХІХ ст", 1969.

808. Комишанченко М. Взаємини П.Куліша з Т.Шевченком // Українське літературознавство. – К., 1970. – №8.– С.52–60.

809. Комишанченко М. Сторінка в історії українського дожовтневого шевченкознавства. Т.Г.Шевченко в оцінці Ф.Вовка // Українське літературознавство. – Вип.10. – К., 1970. – С. 31–37.

810. Погрібний А. У боротьбі за слово-зброю. // Друг читача. – 1970. – 3 березня.

Рец. на кн.: М.Комишанченко Тарас Шевченко в українській критиці, 1969.

811. Погрібний А. Шевченкова творчість в оцінці Б.Грінченка. До характеристики світоглядних позицій критика // Радянське літературознавство. – К., 1970. – № 9. – С.45–55.

812. Русанівський М. Шевченко і Костомаров. // Радянське літературознавство. – 1970. – №6 – С.75–79. Уривок з монографії "Т.Г.Шевченко і українська література першої половини ХІХ ст.". Публікація Є.П.Кирилюка (з вступним словом)

813. Святовец В. Интересная книга о Шевченко // Радуга. – К., 1970 – №8. – С. 187–188. Рец. кн.: М.Дубина. "Шевченко і Західна Україна".

814. Святовець В.[ Рец] // Українська мова і література в школі. – К., 1970 – №3. Відгук на кн. Б.І.Степанишина "Вивчення творів Т.Г.Шевченка в школі".

815. Сидоренко Г. Про вільний вірш у поезії Шевченка // Збірник праць сімнадцятої наукової шевченківської конференції. – К., 1970. – С. 163–172.

816. Сидоренко Г. М.П.Комишанченко. Тарас Шевченко в українській критиці // Радянське літературознавсво. – К., 1970 – С. 83–85.

817. Сіренко П. Поет і його критики // Літературна Україна. – 1970. – 10 березня. Рец. на кн.: М.Комишанченко. Тарас Шевченко в українській критиці (50– 60 роки Х!Х ст.), 1969.

 

1971

 

818. Гнатюк М. Третя зустріч з Україною // Робітнича газета. – К., 1971. – 10 березня. Рец на кн.: П.Жур. "Третя зустріч. Хроніка останньої мандрівки Т.Шевченка на Україну", 1970.

819. Голомбйовський Й. Шевченківські "Неофіти" // Українська мова і література в школі. – К., 1871. – №3. – С. 39–43.

820. Киселева Л. Т.Г.Шевченко и Великая Отечественная война // Слово, которое вело в бой (КУ). – К., 1971. – С.75– 76.

821. Комишанченко М. Життя і творчість Т.Шевченка у висвітленні М.К.Чалого // Вісник Київського університету. Серія філології. – №13. – К., 1971. – С.78–85.

822. Кузик М. Пам'яті Кобзаря // Київський університет. – К., 1971. – №8. – 12 березня.

823. Олійник В. "Кобзар" у творчому формуванні С.Васильченка // Збірник праць вісімнадцятої наукової шевченківської конференції. – К., 1971 – С. 183–194.

824. Плющ П. Т.Шевченко – основоположник нової української літератури і літературної мови. Мова творів Т.Шевченка // Плющ П. Історія української літературної мови: Підручник для студентів філологічних спеціальностей університетів та педінститутів. – К., 1971. – С. 291-308.

825. Тимошенко П. Морфологічні риси мови творів Шевченка. (Прикметникові та споріднені з ними займенникові, дієприкметникові і числівникові форми) // Збірник праць вісімнадцятої наукової шевченківської конференції. – К., 1971. – С. 195– 206.

 

1972

 

826. Гнатюк М. Олександр Афанасьєв-Чужбинський // Радянське літературо­знавство. – К., 1972. – №6. – С. 38–50. Афанасьєв-Чужбинський і Шевченко.

827. Гнатюк М. Поема як літературний вид. – К., 1972. – 109 с. Про Шевченка: С.40–58.

828. Голомбйовський Й. Шевченкові жіночі образи в оцінці І.Франка // Радянське літературознавство. – Вип. 17. "І. Франко. Статті і матеріали". – Л., 1972 – С. 81–86.

829. Дубина М. Твори Т.Шевченка на західноукраїнській сцені // Вісник Київського університету. Серія філології. – №14. – К., 1972. – С. 19–26.

830. Комишанченко М. З історії українського шевченкознавства. Творчість Т.Г.Шевченка в оцінці дожовтневого літературознавства [Монографія]. – К., 1972. – 390 с. Редколегія – проф. Іщук А.О., проф. Сидоренко Г.К., доц. Кононенко П.П., доц. Скрипник І.К.

831. Нагорная Н. Поэты-землевольцы 70-х годов ХІХ в. и Украина // Вісник Київського університету. Серія філології. – 1972. – №14. – С. 64–71. Мотиви поезії Шевченка та її переклади.

832. Нагорная Н. Поэзия революционных народников периода "Земли и воли" (1874–1879). Дисертація... канд. філолог. наук. – К., 1972 (Кафедра російської мови). Шевченківська традиція у творчості Ф. Волховського, С.Синьогуба, П.Лаврова.

833. Святовець В. Від його громозвучної ліри // Вітчизна. – 1972. – №3. – С. 185–187. Тарас Шевченко і Леся Українка.

834. Сидоренко Г. Українське віршування: Від найдавніших часів до Шевченка. Монографія. – К., 1972. – 141 с.

835. Тарахан – Береза З. Історія дослідження мистецької і поетичної спадщини Шевченка в їх зіставленні // Збірник праць дев'ятнадцятої наукової шевченківської конференції. – К., 1972. – С.193–211.

836. Шахова К. Живий перегомін (Т.Шевченко і Ш.Петефі) // Всесвіт. – 1972. – №3. – С. 132–135.

 

1973

 

837. Голомбйовський Й. Еволюція образу матері в поемах Шевченка //Українське літературознавство. – Вип. 19.– Л., 1973. – С. 103–110.

838. Голомбйовський Й. Жіночі образи в поетичних творах Тараса Шевченка (Новаторство тематики, жанрів, поетики). Автореферат дис... канд. філол. наук. – К., 1973. – 18 с. (Кафедра історії української літератури).

839. Дима Г. Народно-поетична символіка та її використання у творчості письменників // Українська мова і література в школі. – К., 1973.– №5. – С.20–29. Зокрема йдеться про мову Шевченкового "Кобзаря".

840. Дима Г. Народно-поетичний кольоровий епітет у "Кобзарі" // Радянське літературознавство. – 1973. – № 10. – С. 49–59.

841. Дима Г. Українська народно-поетична символіка та її переклад на німецьку мову (на матеріалі "Кобзаря" Т.Шевченка) // Слов'янське літературознавство і фольклористика. – 1973. – Вип.9. – С. 48–57.

842. Дубина М. Шевченкові пам'ятники на західноукраїнських землях другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Вісник Київського університету. Серія філології. – №15. – 1973. – С. 43–53.

843. Дубина М. Шевченко героєм літератури, мистецтва і фольклору Західної України // Вісник Київського університету. Серія філології. –– Вип. ХVІІ. – 1973. – С. 27–39.

844. Дубина М. З історії українського шевченкознавства. Рец. / Радянське літературознавство.– К., 1973. – №8. – С. 83–84.

845. Дубина М. Шевченків "Кобзар" викриває... // Літературна Україна. – К., 1973.– 14 серпня.

846. Кузик М. Наша шана Кобзареві // Київський університет. – 1973. – 16 березня.

846-а. Поважна В. Розвиток української літературної критики у 80–90-х роках ХІХ ст. До проблеми критеріїв і методу. – К., 1973. Про Шевченка: С. 57, 67, 80, 84, 110, 148.

847. Тимошенко П. Морфологічні риси мови Тараса Шевченка. Інфінітив // Збірник праць ХХ наукової шевченківської конференції. – К., 1973. – С. 162–173.

848. Шахова К. Петефи и Шевченко. Будапешт // Иродаломтертенети келеменьек. Институт литерат. ВАН. – 1973. – №1. (Угорською мовою).

 

1974

 

Разом з Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка АН УРСР проведено ХХІІ ювілейну наукову конференцію, присвячену 160-річчю від дня народження Т.Шевченка.

849. Гнатюк М. Поема "Марія" // Радянське літературознавство. – 1974. – №3. – С.27–35.

850. Гнатюк М. Сяйво дружби //Літературна Україна. – К., 1974.– 5 листопада.

Рец. на кн.: Чернышевская Н. "Н.Г.Чернишевський и Т.Г.Шевченко". – К., 1974.

851. Дима Г. Народнопоетична символіка атмосферних явищ та її переклад у "Кобзарі" Шевченка на німецьку мову // Вісник Київського університету. – №8. Серія іноземної філології. – К., 1974. – С. 110–112.

852. Дима Г. Народно-поетична символіка "Кобзаря" Т.Г.Шевченка в перекладах німецькою мовою. Автореферат дис... канд. філол. наук (рос. мовою). – К., 1974. – 25 с. [Кафедра німецької мови].

853. Дубина М. Фальсифікація творчості Шевченка на сторінках шкільних підручників у Західній Україні (1853-1939) // Вісник Київського університету. Серія філології. – №16. – К., 1974 – С. 19–34.

854. Дубина М. Шевченко і вони... //Література і сучасність. – К., 1974. – №9.– С. 19–29.

855. Мусенко Я. У Київському університеті // Радянське літературознавство. – К., 1974. – №3. – С. 95. Йдеться про роботу кабінету шевченкознавства.

856. Мусенко Я. Братерство ідей і народів // Київський університет. – 1974. – №9. – 8 березня. Про кабінет шевченкознавства.

857. Пивоваров М. З літопису взаємозбагачення братніх літератур: Літ.-крит. нарис – К., 1974 – С.178 . Окремі сторінки присвячені творчості Шевченка.

858. Тарахан-Береза З. Використання образотворчої спадщини Шевченка на уроках літератури // Українська мова і література в школі. – К., 1974. – №1. – С. 42-49.

 

1975

 

859. Бородюк Н. Уклін тобі, Кобзар // Київський університет. – 1975. – №9. – 14 березня.

860. Гнатюк М. (у співавторстві). Шевченкознавство у післявоєнні роки // Шевченкознавство. Підсумки й проблеми. – К., 1975. – С.212–238.

861. Гнатюк М. Українська поема першої половини ХІХ ст. Проблеми розвитку жанру. – К., 1975. Є сторінки про поеми Шевченка.

862. Дубина М. Т.Г.Шевченко в творчості трудящих західноукраїнських земель другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. // Народна творчість та етнографія. – 1975. – №2. – С. 80–83.

863. Дубина М. Шевченко героєм літератури, мистецтва і фольклору Західної України // Вісник Київського університету. Серія філології. – №17. – К., 1975 – С. 27-39.

864. Дубина М. Т.Г.Шевченко в художній літературі Західної України (1862 – 1939) // Вісник Київського університету. Серія філології. – 1975. – №17. – С. 27-39.

865. Савченко С. Шевченко і світова література // Савченко С.В. З історії зарубіжних літератур. – К., 1975. – С. 131–146.

866. У кабінеті шевченкознавства // Київський університет. – 1975. – №8. – 7 березня.

867. Тарахан–Береза З. Однойменні поетичні та малярські твори Т.Шевченка // Наша культура. – Варшава, 1975. – № 3, 4.

868. Чернишова Т. "Заповіт" Т.Г.Шевченка в аспекті зв'язків із світовою літературою // Всесвіт. – 1975. – №3. – С.198–200.

869. Шахова К. Петефи и Шевченко // Петефи и мировая культура: Материалы конференции. – М., 1975. – С.45–54.

870. Шолом Ф. Вчений-шевченкознавець [І.Айзеншток] // Літературна Україна. – К., 1975. – №20. – 11 березня.

 

1976

 

871. Веркалець М. Між народами світу // Наука і суспільство. – К., 1976. – №3. – С. 40. Про дослідження А.Кримським творчості Т.Шевченка.

872. Гнатюк М. Гайдамаки // Шевченківський словник: У 2 т. – Т.1. – К., 1976. – С.146-147.

873. Гнатюк М. Залеський // Шевченківський словник. – Т. І. – К., 1976 – С. 229.

874. Гнатюк М. Композиція // Шевченківський словник. – Т.1 – К., 1976. – С. 314-315.

875. Гнатюк М., Грицай М. Літературна спадщина Т.Г.Шевченка // Шевченківський словник. – Т.1– К., 1976. – С. 363– 364.

876. Дубина М. Олександр Гаврилюк: У боротьбі за правдиве висвітлення спадщини Шевченка // Дубина М. Сурмачі возз'єднання: Літературно-критичні нариси. – К., 1976. – С.180–192.

877. Дубина М. Буржуазно-націоналістичні фальсифікації творчості Т.Г.Шевченка // Дубина М. Сурмачі возз'єднання: Літературно-критичні нариси. – К., 1976. – С.91–95. Також: Шевченківський словник. – Т. 1. – К., 1976. – С. 91–95.

878. Дубина М. Т. Г. Шевченко. Документи та матеріали. Рец. // Радянське літературознавство. – К.,1976 – №3 – С.84–87

879. Жук Н. Коцюбинський // Шевченківський словник. – Т. 1. – К., 1976. – С. 323– 324.

880. Задорожна Л. Шевченко вірменською мовою // Київський університет. – 1976. – №11. – 12 березня.

881. Задорожна Л. Вірменський переклад "Катерини" // Збірник праць двадцять першої і двадцять другої наукових шевченківських конференцій. – К., 1976. – С. 249–253.

882. Комишанченко М. Вовк // Шевченківський словник. – Т.1. – К., 1976. – С.132–133.

883. Коптілов В. Архаїзми // Шевченківський словник. – К., 1976. – Т.1. – С. 45.

884. Марахов Г. Т.Г.Шевченко в колі сучасників. Словник персоналій. – К., 1976. – 150 с.

885. Марченко М. Історичні погляди Т.Шевченка // Шевченківський словник. – Т.1. – К., 1976.– С. 262–263.

886. Мусенко Я. Імені Шевченка // Збірник праць двадцять першої і двадцять другої наукових шевченківських конференцій. – К., 1976. – С. 274–279. Про кабінет шевченкознавства.

886-а. *Мушкудіані О. "Кавказ" Шевченка в грузинських прекладах // Збірник праць двадцять першої і двадцять другої шевчеківських конференцій. – К., 1976 – С.

887. Плющ П. Гіпербола. // Шевченківський словник. – Т. 1. – К., 1976. – С. 156.

888. Плющ П. Іронія // Шевченківський словник. – К., 1976. – Т. 1. С. 259.

889. П'ятаков Г. Герцен І. // Шевченківський словник. – Т. 1. – К., 1976. – С. 153– 154.

890. Рудько М. Київський університет // Шевченківський словник.– Т.1. – К., 1976. – С. 291–292.

891. Семчинський С. Бенюк. Богза. Кернбах. Корбя. Лезеряну. Ніколеску. Тулбуре. Чобану // Шевченківський словник. – К., 1976. – Т.1. – С. 62, 77, 287, 317, 347; Т. 2. – С. 49, 280, 347.

892. Сидоренко Г. Віршування. // Шевченківський словник. – Т. 1. – К., 1976. – С. 130 –131.

893. Сидоренко Г. Вільний вірш. // Шевченківський словник. Т. 1. – К., 1976. – С. 127.

894. Сидоренко Г. Стиль пісенних творів Шевченка // Збірник ХХІ і ХХІІ наукових шевченківських конференцій. – К., 1976. – С. 113– 124.

895. Тарахан-Береза З. Видання мистецьких творів Т.Г.Шевченка // Шевченківський словник. – Т.1. – К., 1976. – С. 119–121.

896. Тарахан-Береза З. Однойменні поетичні та малярські твори Т.Г.Шевченка // Збірник праць двадцять першої та двадцять другої наукових шевченківських конференцій. – К., 1976. – С. 124–143.

897. Тарахан-Береза З. Шевченко поет і художник: До проблеми єдності образного мислення. Автореферат дис... кандид. філол. наук. – К., 1976. – 23 с. Кафедра історії української літератури.

898. Тимошенко П. Вимова Т.Г.Шевченка // Шевченківський словник. – Т. 1. – К., 1976. – С. 121.

899. Тимошенко П. Епітет // Шевченківський словник. – Т. 1. – К, 1976. – С. 206.

900. Тимошенко П. Житецький // Шевченківський словник.– Т. 1. – К, 1976. – С. 222.

901. Федченко П. Інтернаціональні мотиви творчості Т.Г.Шевченка // Шевченківський словник. – Т. 1. – К, 1976. – С. 256–258.

902. Чернишова Т. Антична література і Т.Г.Шевченко // Шевченківський словник. – Т.1. – К., 1976. – С. 40. До "Шевченківського словника" доц.Т.М.Чернишова підготувала 36 статей з елліністики.

903. Чернишова Т. Грецька література і Т. Г.Шевченко // Шевченківський словник. – Т. 1. – К., 1976. – С.169–170.

904. Чернишова Т. Шевченко мовою греків на Україні // Збірник праць двадцять першої та двадцять другої шевченківських конференцій. – К., 1976. – С. 254–263.

 

1977

 

905. Вольська В. Про деякі мовностилістичні особливості нарису П.Жура "Шевченківський Петербург" // Вісник Київського університету. Філологія. – Вип. 19. – К., 1977. – С. 104–106.

906. Гнатюк М. Поема // Шевченківський словник. – Т. 2. – К., 1977. – С. 124-125.

907. Гнатюк М. Поезія Т.Шевченка. Том перший // Шевченківський словник. – Т. 2. – К., 1977. – С.122–125.

908. Гнатюк М. "Сон" ("У всякого своя доля") // Шевченківський словник – Т.2. – С. 230–232.

909. Гнатюк М. Титарівна // Шевченківський словник – Т.2. – К., 1977. – С. 267– 268.

910. Грицай М. "Плач Ярославни" // Шевченківський словник. – Т. 2. – К., 1977. – С.110.

911. Дубина М. Т.Г.Шевченко в музиці й образотворчому мистецтві Західної України // Вісник Київського університету. Філологія. – К., 1977. – Вип. 19. – С. 26-35.

912. Задорожна Л. До проблеми перекладу творів Т. Шевченка вірменською мовою // Вісник Київського університету. Філологія. – Вип.19. – К., 1977. – С.33– 99.

913. Заславский Я. Шевченко и Лермонтов // Заславский Я. М.Ю.Лермонтов и украинская поэзия. – К., 1977. – С.31–74.

914. Катренко А. Русов О. Шевченківський словник. – Т.2. – К., 1977. – С.188.

915. Кирилюк З. Пушкін // Шевченківський словник. – Т. 2. – К., 1977. – С. 151.

916. Коптілов В., Сидоренко Г. Римування // Шевченківський словник. – Т. 2 – К., 1977. – С. 165.

917. Коптілов В. Самоповтори // Шевченківський словник. – Т. 2. – К., 1977. – С. 194.

918. Могила А. Порівняння // Шевченківський словник. – Т. 2. – К., 1977. – С. 133–134.

919. *Мушкудіані О. Т.Г.Шевченко в грузинській критиці дожовтневого періоду // Радянське літературознавство. – К., 1977. – №8. – С. 61–71.

920. Плющ П. Сарказм// Шевченківський словник. Т.2. К., 1977 – С.195

921. П'ятаков І. Отечественные записки. Современник // Шевченківський словник. – Т. 2. – К, 1977. – С. 73–74, 228.

922. Сидоренко Г. Рима. Строфіка // Шевченківський словник. – К, 1977. – Т. 2. – С. 164–165, 245–246.

923. Сидоренко Г. Стиль Т.Г.Шевченка. // Шевченківський словник. – К, 1977. – Т. 2. – 239–240.

924. Скрипник І. "У тієї Катерини" // Шевченківський словник. – К, 1977. – Т. 2. – С.285.

925. Тимошенко П. Фоніка // Шевченківський словник. – Т. 2. – К., 1977. – С. 309.

926. Федченко П. Публіцистика Шевченка // Шевченківський словник. – Т. 2. – К., 1977. – С. 149–150.

927. Чернишова Т. Румейською мовою переклади творів Т.Шевченка // Шевченківський словник. – Т. 2.– К., 1977. – С. 185.

928. Шахова К. Петефі // Шевченківський словник. – К., 1977. – Т. 2. – С. 101– 102.

1978

 

929. Задорожна Л. Вірменська шевченкіана // Київський університет. – 1978. – №8. – 6 березня.

930. Задорожна Л. Дослідження і популяризація творчості Т.Шевченка у Вірменії // Вісник Київського університету. Українська філологія. – Вип. 20. – К., 1978. – С.53–58.

931. Задорожна Л. "Кобзар" Т.Г. Шевченка вірменською мовою // Взаємозв'язки літератур братніх народів. Збірка статей. – К., 1978. – С.127–136.

932. Казьмирчук Г. Кирило-Мефодіївське товариство в дослідженнях істориків України (1918-1934) // Вісник Київського університету. Історичні науки. Вип. 20. – К., 1978. – С. 72–79.

933. Олійник В.Джерела творчого формування // Олійник В.П. Творчість Степана Васильченка – К., 1978. Шевченко у творчому формуванні Васильченка, с. 6–41.

934. Федченко П. Тарас Шевченко и мировая культура. // Словянские культуры в эпоху формирования и развития словян. ХVІІІ – ХІХ в. Материалы международн. конференции ЮНЕСКО.– М., 1978. – С. 317–323.

935. Шокало О. "Заповіт" Т.Г.Шевченка в таджицьких перекладах // Взаємозв'язки літератур братніх народів. Збірка статей. – К., 1978. – С..137–148.

 

1979

 

936. Дубина М. Твори Шевченка в революційній пропаганді на Західній Україні // Вісник Київського університету. Українська філологія. – Вип. 21. – К., 1979. – С.41– 52.

937. Дубина М. Ідейно-естетична боротьба навколо спадщини Шевченка в Західній Україні (1843–1939 рр.). Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня доктора філологічних наук. – К., 1979.– 56 с. (Кафедра теорії літератури і літератури народів СРСР).

938. Задорожна Л. Освоєння та інтерпретація спадщини Шевченка у Вірменії // Збірник праць двадцять третьої наукової шевченківської конференції. – К., 1979. – С.202–208.

938. Задорожна Л. Шевченко і вірменська література: Освоєння та інтерпретація спадщини. Переклади. Поетична шевченкіана. Автореферат дис... кандид. філолог. наук. – К., 1979.– 23 с.

940. *Мушкудіані О. Шевченко в грузинській критиці дожовтневого періоду //Збірник праць двадцять третьої наукової шевченківської конференції. – К., 1979. – С. 186-198.

941. Тимошенко П. Морфологічні риси мови творів Шевченка. Особові форми дієслів. // Збірник праць двадцять третьої наукової шевченківської конференції. – К., 1979. – С.115–130.

942. Чередниченко О. Відтворення стилістичних особливостей першотвору в поетичних перекладах (про французький переклад з Шевченка) //Теорія і практика перекладу. – Вип. 1. – К., 1979. – С.71–83

943. Шеремет Г. Пам'яті великого поета // Київський університет. – 1979. – №9 (12 березня) – С. 3.

 

1980

 

944. Мусенко Я. Кобзареві – 166 // Київський університет. – 1980. – №9. – 17 березня.

 

1981

 

945. Антонишин С. Стомовна пісня Кобзаря // Київський університет. – 1981. – № 10 (16 березня). – С. 3.

946. Заславський І. Шевченко і Лермонтов. Контактні і типологічні зв'язки // Радянське літературознавство. – К., 1981 – №4. – С. 55–67.

947. Казьмирчук Г. Шевченко і декабристи // Київський університет. – 1981. – №9. – 9 березня.

948. Іванова О. Книжкова виставка (Шевченківські надходження) // Київський університет. – 1981. – №9 (9 березня) – С. 3.

949. Т.Г. Шевченко в інтернаціональних літературних зв'язках. [Збірник] Відп. ред. проф. Г. К. Сидоренко]. – К., 1981. – 149 c. (КДУ).

Зі змісту: Мусенко Я. Інтернаціональні мотиви в творчості Т.Г.Шевченка. – С.14–24; Заславский И. "С небом гордая вражда" в творчестве М.Ю.Лермонтова и Т.Г.Шеченко. – С.24–43; Грицик Л. Михайло Кінцурашвілі – перекладач Т.Г.Шевченка. – С.57–66; Непорожня Н. Тарас Шевченко литовською мовою,с. 66–78. Шпиталь А. Т.Г.Шевченко в латиській критиці та літературознавстві, с. 78 – 85; Шокало О. Мумін Каноат – автор таджицької шевченкіани,с.85–92; Задорожна Л. Вірменська поетична шевченкіана. – С.92–104; Житник В. Деякі питання відтворення поетики Т.Г.Шевченка в чеських перекладах. – С.121–130; Пащенко Є. Т.Г.Шевченко в югославських літературах. – С.130–140.

 

1982

 

950. Задорожна Л. "Кобзар" вірменською мовою // Збірник праць двадцять четвертої наукової шевченківської конференції. – К., 1982. – С.245–251.

951. Перевальський В. Невідомий портрет Т.Шевченка? // Київський університет. – 1981. – №8 (8 березня). – С. 3.

952. Тимошенко П. Рідкісні та діалектні слова у творчості Т.Шевченка // Збірник праць двадцять четвертої наукової шевченківської конференції. – К., 1982. – С. 229–241.

953. Федченко П. Літературна критика на Україні першої половини ХІХ ст.– К., 1982. Окремі сторінки присвячені творчості Шевченка.

954. Шудря Н. Звеличений півострів // Київський університет. – 1982. – №8 (8 березня). – С. 3.

 

1983

 

955. Буракова О. Паралелізм і повтор як ритмофорчі фактори у поетичному перекладі (на матеріалі англійських перекладів лірики Т.Шевченка) // Вісник КУ. Іноземна філологія. – 1983. – Вип. 69. – С. 43–50.

956. Житник В. Т.Г. Шевченко в славянских переводах (Традиции и перспективы) // ІХ Международный съезд славистов: Резюме докладов и письменных сообщений. – М., 1983. – С. 430–431

957. Житник В. Т.Г. Шевченко в слов'янських перекладах. (Традиції і перспективи) // ІХ Міжнародний з'їзд славістів. Слов'янські літератури: Доповіді. – К., 1983. – С.225–235.

958. Задорожна Л. Стилістичні особливості епітетів в поезії Шевченка у перекладі на вірменську мову // Збірник праць двадцять п'ятої наукової шевченківської конференції. – К., 1983. – С.245–250.

959. Ілліних Т. Цей величний пам'ятник // Київський унверситет. – 1983. – №9 (4 березня). – С.3.

960. Сидоренко Г. У серцях народів // Радянська освіта. – 1983. – 11 березня.

961. Федченко П. Публіцистика Т. Г.Шевченка // Історія української дожовтневої журналістики. – К., 1983. – С.103–124.

 

1984

 

962. Бабишкін О. У шані всенародній. (На допомогу лекторам). – К., 1984. – 15 с.

963. Бажал І. Вічне слово поета. Репортаж. // Київський університет. – 1984. – №10 (16 березня). – С.3.

964. Бех П., Трищенко І. Звертання у поезіях Т.Шевченка та їх відтворення в англійських перекладах // Теорія і практика перекладу. – Вип. 11. – К., 1984. – С.48–54.

965. Задорожная Л. Шевченко в переводах Г.Саряна // Литературные связи. Русско-армянские литературные связи. Исследования и материалы. – Т. 4. – Ереван, 1984. – С.159–170.

966. Карабан В. Жанрово-поэтические вопросы перевода "Заповіта" Т.Г.Шевченка на русский язык // Теория и практика перевода. – Вып. 11. – К., 1984. – С. 3-10.

967. Кононенко П. Планетарна хода полум'яного слова // В сім'ї вольній новій. Шевченківський збірник. – К., 1984. – Вип. 1. – С.256–261.

968. Кононенко П. Многосвіточ: Т.Шевченко в контексті національної і світової культури // Літературна Україна. – 1984. – 8 березня.

969. Кононенко П. "Возвеличу... Я на сторожі коло їх поставлю слово" // Село в українській літературі. – К., 1984. – С. 64–110.

970. Марахов Г. Киевский университет в революционно-демократическом движении. К., 1984. – С. 35–42. Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство: с. 35–42

971. Нагорная Н. Русская демократическая поэзия второй половины ХІХ века. – К., 1984. – С.71–89. Шевченківська традиція у творчості "селянських" поетів 70–80-х рр. ХІХ ст.

972. Неділько В. Співець життя й боротьби // Сільські вісті. – 1984. – 8 березня.

973. Рубан В. К вопросу о стиле портретного творчества Т.Г.Шевченко: К 170-летию со дня рождения художника // Искусство. – К., 1984. – № 9 – С. 64–68.

974. Сергієнко Г.Я., Сергієнко Є. С. Київський університет і Т.Г.Шевченко. До 125-річчя КУ. – К., 1984. – 126 с.

975. Спицький В. До питання про джерела шевченківського "Єретика" // Вітчизна. – К., 1984. – №7. – С. 198–200.

976. Федченко П. Шевченко і сучасність. Методологічні рекомендації на допомогу лекторам і активістам Товариства книголюбів – К., 1984. – 52 с.

977. Чирко І. "Кобзар" китайською мовою. // Всесвіт. – 1984. – №8. – С.158– 160.

978. Шахова К. Тарас Шевченко і Шандор Петефі // Шахова К. Двадцять нарисів про угорську літературу. Дослідження. – К., 1984. – С. 42–95.

979. Шахова К. Некоторые проблемы перевода поэзии Т.Г. Шевченка на венгерский язык //Теория и практика перевода. Республикан. межведомств. сб. Вып. 11. – К., 1984 – С. 22–30.

 

1985

 

980. Бандура Г. Шана Кобзареві // Київський університет. – 1985. – №11. – 15 березня.

981. Грицай М. Співець великого братерства // Сільські вісті. – К., 1985. – 8 березня.

982. Дубина М. Ще одна сторінка шевченкіани // Вечірній Київ. – 1985. – 9 липня.

983. Задорожна Л. Метафоричні образи у вірменському перекладі "Кобзаря" // Збірник праць двадцять шостої наукової шевченківської конференції – К., 1985. – С.155–162.

984. Наливайко Д. До питання про інтернаціональний контекст поезій Шевченка // Теория и история литературы. К 100-летию со дня рождения акад. А.И.Белецкого. Сборник. – К., 1985. – С.212–220.

985. Неділько В. співавторстві з Недільком Г.) Тарас Шевченко. Семінарій. – К., 1985. – 356 с.

986. Чернишова Т. Еллі Алексіу про Кобзаря // Всесвіт. – К., 1985. – №3. – С.161.

987. Чернобровкина З. [Упорядкування (у співавторстві)] Словарь языка русских произведений Шевченко. В двух томах. – К., 1985.

 

1986

 

988. Веркалець М. Натхнений музою генія // Літературна Україна. – 1986. – 6 березня.

989. Кононенко П. Тарас Шевченко в контексті національної і світової культури // В сім'ї вольній, новій. Шевченківський збірник. – Вип. 3. – К., 1986. – С.85–94.

990. *Мушкудіані О. З історії українсько-грузинських літературно-культурних взаємин ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 1986. Вплив творчості Шевченка.

991. Приятельчук А., Андрущенко Т. Інтернаціоналізм як принцип світогляду і творчості Шевченка // Вісник Київського університету. Питання філософських наук. – Вип.18. – К., 1986. – С.62–68.

992. Тань Делін. Шевченко в Китаї //Київський унваерситет. – 1986. – 14 березня. – С.3.

 

1987

 

993. Ільєнко І. "Нам треба голосу Тараса" // Київський університет. – №9. – 13 березня.

994. Нагорна Н. Шевченківська традиція у творчості російських поетів 70–80-х рр. ХІХ ст. // Історія українсько-російських літературних зв'язків. Колект. моногр.: У 2-х томах. – Т. 1. – К., 1987 – С. 236–250.

995. Нагорная Н. Способы выражения авторской позиции в поэмах "Кому на Руси жить хорошо" Некрасова и "Гайдамаки" Шевченко // Тезисы докладов вторых Некрасовских чтений. – Ярославль. – 1987. – С. 68–69.

996. Рудяков П. Українсько-хорватські літературні взаємини. – К., 1987. Зокрема про типологічні постаті у творчості Шевченка та Харамбашича

997. Федченко П. Шевченковедение продолжается: (обзор) // Вопросы литературы. – М., 1987. – №4 – С.220–236.

998. Федченко П. Інтернаціональні мотиви творчості Шевченка // Радянське літературознавство. – К., 1987. – №3. – С.7–16.

999. Щелокова С. Паустовський і Україна // Вісник Київського університету. Літературознавство. Мовознавство. Вип. 29. – 1987. – С. 81–88

 

1988

 

1000. Гаєвська Н. Традиції Т.Шевченка в поезії Андрія Малишка // Учені записки Одеського держуніверситету. Тези доповідей та повідомлень обласної наукової теоретичної конференції.– Одеса, 1988.

1001. Житник В. (у співавторстві) Наукові основи персональної текстології (На матеріалі творчості Т.Шевченка) // Слов'янські літератури. Доповіді. Х міжнародний з'їзд славістів (Софія, вересень,1988). – К., 1988 – С.74–97.

1002. Житник В. Научные основы персональной текстологии: (На материале творчества Т.Г.Шевченко) – //Х Международный конгрес на славистите. Резюмета на докладите.– Софыя: Изд–во на Българката академия на науките, 1988. – С. 282.

1003. Жлуктенко Ю. "Мов промінь сонця": Твори Шевченка в Нідерландах // Всесвіт. – К., 1988. – №3. – С.147.

1004. Казьмирчук Г. Освещение советской историографией в 1917–1934 годах вопроса о влиянии идей декабристов на Т.Г.Шевченко // Декабристские чтения: Материалы научно-практической конференции (КУ) – К., 1988. – Вып. 1. – С.69–73.

1005. Казьмирчук Г. "...Все, що посіяне, зійде...". Нариси суспільно-політичного руху першої половини ХІХ ст. – К., 1988. – С.57–58. Питання "Декабристи і Шевченко".

1006. Мельник Л. На Чернечій горі // Київський університет. – 1988. – №19 (20 травня). – С.3.

1007. Наливайко Д. Т.Шевченко в європейському контексті. // Наливайко Д. Спільність і своєрідність: Українська література в контексті європейського літературного процесу. – К., 1988 – С. 234– 296.

1008. Непорожня Н. Антанас Баранаускас и украинская литература //Литва литературная. – 1988. – № 9. – С. 189–165. Вплив творчості Шевченка.

1009. Пазяк О. Свято Шевченка // Київський університет. – 1988. – 18 березня.

1010. Федченко П. Тарас Шевченко // Історія української літературної критики. Дожовтневий період / За ред. П. М. Федченка (АН УРСР). – К., 1988. – С.137–160.

 

1989

 

Запроваджено університетську премію ім. Т.Г.Шевченка (Протокол Вченої Ради № 10 від 4 травня 1989).

Кабінет шевченкознавства реорганізовано в Шевченківський науково-дослідний центр при КУ.

1011. В літопис шани і любові. Збірник / Голова ред. колегії проф.П.П.Кононенко. – К., 1989.

Зі змісту: Кононенко П. Велетень у царстві людської культури. – С. 13–26; М.Дубина. Вічно живий. З історії вшанування пам'яті Тараса Шевченка на західноукраїнських землях (1861–1939). – С.217–235; Задорожна Л. Перегук Шевченкознавчих поколінь у Вірменії. – С.248–257; Вельбівець Г. "Через бурі й верстви пісня пробивалася до нас..." – С. 267––277; Демченко М. "Розкуються незабаром заковані люди..." – С.277–290; Грицик Л. Шевченкове слово серед українських переселенців, с. 271–277.

1012. Вельбівець Г. Нове у програмі. Бібліографія життя і діяльності письменників 20-30-х років ХХ ст. та історія шевченкознавства за межами України // Українська мова та література в школі. – К., 1989. – №9. – С.20–23.

1013. Гаєвська Н., Дубина М., Задорожна Л. Тарас Шевченко. Навчальний посібник. – К., 1989. – 110 с.

1014. Грицай М., Неділько В., Неділько Г., Задорожна С. Т.Г.Шевченко і літературне життя Київського університету. Монографія. – К., 1989. – 206 с. (КДУ).

1015. Грицик Л. Слово, що не знало кордонів // Присвячується 175-річчю від дня народження Т.Шевченка. Літопис шани і любові. Збірник наукових праць / Голова ред. колегії проф.П.П.Кононенко. – К., 1989 – С.68–74.

1016. Дубина М. За правду слова Шевченка: Ідеологічна боротьба навколо спадщини Т.Г.Шевченка в Західній Україні (1842–1939). [Монографія] – К., 1989. – 227 с.

1017. Дубина М. Вшанування пам'яті великого Кобзаря на Західній Україні у 1861–1939 рр. // Присвячується 175-річчю від дня народження Т.Шевченка. Літопис шани і любові. Збірник наукових праць / Голова ред. колегії проф.П.П.Кононенко. – К., 1989. – С.47–67.

1018. Житник В. Тарас Шевченко чеською і словацькою мовами // Шевченко і світ. Літературно-критичні статті / Упор. Д.С.Наливайко. – К., 1989. – С.47–69.

1019. Жлуктенко Ю. Проблеми іншомовної інтерпретації Шевченкового слова // Мовознавство. – К., 1989. – №3. – С.3–8.

1020. Задорожна Л. Диференціація та конкретизація у вірменському перекладі "Кобзаря" Гегама Сар'яна // Збірник праць двадцять сьомої наукової шевченківської конференції. – К., 1989. – С.241–247.

1021. Заславский И. Лермонтов и Украина. Литературно-критический очерк. К., 1989. Окремі сторінки присвячено темі "Лермонтов і Шевченко".

1022. Зуй В. У березні сорок четвертого… // Київський університет. – 1989. – 24 лютого. – С. 3. Спогади про святкування Щевченкових роковин в Тамбовському евакогоспіталі 1943 р.

1023. Іванова Р. Шевченко і Драгоманов // Сучасність. – Мюнхен, 1989. – №5. – С. 131-145.

1024.     Казьмирчук Г. Висвітлення проблеми "Декабристи і Т.Г.Шевченко" в радянській історіографії (друга половина 30-х – перша половина 50-х рр. ХХ ст.). // Тези доповіді наукової конференції "Т.Г.Шевченко: Історія і сучасність". – К., 1989. – 3 с.

1025. Казьмирчук Г. Висвітлення проблеми "Т.Г.Шевченко і декабристи" в радянській літературі у 1960–1980-х роках. // Т.Г.Шевченко і Поділля: Тези доповідей науково-практичн. конф.: У 2-х ч. – Кам'янець-Подільський, 1989. – Ч. 2. – С. 62–64.

1026. Карпенко М. "Словник мови Шевченка" и "Словарь русских произведений Шевченко" как обобщающий лексикологический источник. // Русское языкознание. Республиканский межведомственный научный сборник / Ответст. редактор – проф. М.А.Карпенко. – К., 1989. – Вып. 18. – С. 11– 18.

1027. Кононенко П. Безсмертні генії Росії й України. М.Лєрмонтов і Т.Шевченко // Радянське літературознавство. – К., 1989. – №10. – С. 42–47.

1028. Кононенко П. Велетень в царстві людської культури. Нотатки учасника міжнародної наукової конференції "Т.Г. Шевченко: історія і сучасність" // Літературна Україна. – 1989. – 20 квітня.

1029. Кононенко П. Шевченко і сучасність: До 175-річя від дня народження Великого Кобзаря // Вісник АН УРСР. – К., 1989. – №10. – С.66–69.

1030. Кононенко П. "1 мене в сім'ї великій..." // Присвячується 175-річчю від дня народження Т.Шевченка. Літопис шани і любові. Збірник наукових праць. / Голова ред. колегії проф.П.П.Кононенко. – К., 1989. – С. 9–24.

1031. Кононенко П., Дубина М. Безсмертя великого Кобзаря // Київський університет. – 1989. – 17 лютого. – С. 3.

1032. Конкурс на здобуття премії ім. Т.Г.Шевченка // Київський університет.– 1989. – № 37 (8 грудня). – С. 4.

1033. Кондратишин І. Вступ до балади "Причинна" Т.Шевченка в англомовних перекладах // Теорія і практика перекладу. – Вип. 16. – К., 1989. – С. 21–28.

1034. Констянтиненко К. Т.Г.Шевченко і М.Ю.Лєрмонтов. Малярська і поетична творчість // Актуальные вопросы современного литературоведения. Материалы и метод. рекомендации для общих и спец. курсов / Сост. Дубина Н., Корзов Ю., Храмова С., Заславский И. – К., 1989. – С. 134–136.

1035. Копиленко М., Копиленко О. Політичні ідеї Т.Г.Шевченка: від стереотипів до нового прочитання //Філософська і соціологічна думка. – К., 1989. – №3. – С.71– 82.

1036. Король В. Де ходив Тарас //Київська правда. – 1989. – 26 лютого. – С. 3.

1037. Кулінич А. Школа поетичної майстерності. "Кобзар" у творчості О.Твардовського // Радянське літературознавство. – К., 1989. – №4. – С. 56– 60.

1038. Мельник Л. На Чернечій горі // Київський університет. – 1989. – №19 (20 травня). – С. 3

1039. Методичні вказівки до вивчення курсу "Історія української літератури першої половини ХІХ ст. для студентів філологічного факультету / Укладачі: доц. С.В.Задорожна, доц. Л.М. Задорожна. К., 1989. Розділ "Т.Г.Шевченко", с.17– 20.

1040. Невойт В. Міжвузівська союзна... // Київський університет. – 1989. – №12. – 31 березня.

1041. Неліп М. Копиленко О. Політико-правові погляди Т.Г.Шевченка і сучасність // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – Вип. 30. – 1989. – С.77-84.

1042. Недилько В. "И братолюбие пошли…" // Рабочая газета. – 1989. – 8 березня.

1043. Наливайко Д. Від упорядника // Шевченко і світ. Літературно-критичні статті. – К., 1989. – С.3–8.

1044. Наливайко Д. Шевченко у французькій критиці та перекладах // Шевченко і світ. Літературно-критичні статті. – К., 1989. – С.226–253.

1045. Плющ Н. Звуковий живопис у поезії Тараса Шевченка // Культура слова. – К., 1989. – Вип. 37. – С.43–46.

1046. Прокоф'єва Н. Запроваджено премію // Київський університет. – 1989. – №18 (19 травня). – С.1.

1047. Святовець В. Тарас Шевченко в житті Лесі Українки // Тези доповідей, повідомлень республіканської наукової конференції 6–7 березня 1989 р.– К., 1989.

1048. 175-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка присвячується. Збірник наукових праць викладачів і аспірантів / Відпов. ред. проф. М.І. Дубина. – К., 1989. – 158 с. (КДУ).

Із змісту:Боярська Л. Традиції Т.Г.Шевченка в прозі Василя Земляка. – С.5–6; Василенко Ю. Проблема історичної закономірності в ідейній спадщині Т.Г.Шевченка. – С.13–17; Касьянова С. Шевченківські традиції у творчості О.Довженка (на матеріалі кіноповісті "Земля"). – С.18–20.

1049. Шахова К. Шевченко в Угорщині // Шевченко і світ. Літературно-критичні статті. – К., 1989. – С.115–167.

1050. Шевченко і розвиток мов та літератур народів СРСР і країн соціалістичної співдружності. Тези доповідей і повідомлень республіканської наукової конференції 6–7 березня 1989 р. – К., 1989. – 149 с. / Відповід. за випуск – проф. Дубина М.І. (КДУ).

Зі змісту:Кононенко П. Світова велич Т.Шевченка. – С.1–2; Дубина М. Шевченко і наша сучасність. – С.2–3; Александрова Л. Історизм творчості Т.Г.Шевченка (До питання про творчий метод). – С.3–5; Бойко В. Тарас Шевченко і Максим Рильський. – С.6–7; Василенко Ю. Т.Г.Шевченко і розвиток літератур інших народів, С.7–8; Гаєвська Н. Шевченко в творчості А.Малишка. – С.8–10; Гримич Г. Концепція біографічного твору в розумінні Г.Хоткевича, М.Зощенка і К.Паустовського (на матеріалі повістей про Т.Шевченка). – С.11–12; Демченко М. Т.Г.Шевченко – співець дружби і братерства народів, с 12–14; Житник В. Т.Г.Шевченко і чеська література кінця ХІХ – початку ХХ ст. – С.14–15; Задорожна Л. Переклад образних комплексів Шевченка вірменською мовою. – С.15–16; Задорожна С. Т.Г.Шевченко і Кирило-мефодіївське товариство (до проблеми слов'янської єдності). – С.16–17; Конончук М. Традиції Т.Г.Шевченка у творчості І.С.Нечуя-Левицького. – С.20–21; Копаница Л. Традиции и своеобразие стихотворных переложений псалмов в русской литературе ХVІІ-ХІХ веков в "Давидових псалмах" Т.Шевченко. – С.21–23; Нагорная Н. Поэзия Тараса Шевченко в творческом сознании представителей "Некрасовской школы". – С.35-36; Неділько В.Розвиток шевченкознавства у Київському університеті. – С.36-38; Пашкова Н., Семчинський С., Чемес В. "Кобзар" Т.Шевченка молдавською мовою (неперервність традиції поетичного освоєння). – С.41–42; Росовецький С. Жанр "потайної новини" як одне із джерел жанрової специфіки поем Т.Г.Шевченка "Сон" ("У всякого своя доля...") і "Великий льох". – С.44–46; Святовець В. Тарас Шевченко в житті Лесі Українки. – С.46–47; Семенюк Г. Шевченківські традиції в українській радянській драматургії і театрі 20-х років. – С.47–49; Сергійчук В. Тема козацтва в творчості Т.Шевченка. – С.49–50; Скорина Л. Міфологічні сюжети у живописі Т.Г.Шевченка. – С.50–51; Храмова С. Творчество Т.Шевченко в историко-литературной концепции Н.П.Огарева. – С.63–65; Шевченко В. Шевченківські традиції в історичних поемах радянських письменників, С.65–66; Шахова К. Шевченко і угорська революційно-демократична поезія. – С.67–68; Кадомцева Л. Тарас Шевченко і українська літературна мова. – С.70-72; Білодід О. "Коло гаю в чистім полі..." – класичний трикутник чи лінія? – С.75–78; Карпенко М. Лексикографічне дослідження українських і російських текстів Т.Г.Шевченка і проблеми творчого білінгвізму письменника. – С.84–86; Коваль-Костинська О. Лексика на позначення кольорів у творах Т.Г.Шевченка (проблеми перекладу). – С.86–87; Молотаева Н. Пресуппозиционная основа как источник подтекста в художественном произведении (на материале русских повестей Т.Г.Шевченко). – С.104–105; Муравицька М. Антонімія у поетичних текстах Т.Г.Шевченка. – С. 106; Стрельчук Г. Деякі мовні особливості творів Т.Шевченка та інтермедій до драм М.Довгалевського. – С.119–120; Грицюта М. Традиції Т.Шевченка в творчості В. Стефаника. – С.130–132; Іванова Р. Шевченко і Драгоманов. – С.132-134; Кулінич А. Школа поетичної майстерності ("Кобзар" в житті і творчості О.Твардовського). – С.134–135; Спицький В. Т.Г.Шевченко і зміцнення демократичних сил Галичини (60-90-і роки ХІХ ст.). – С.138–139; Таланчук О. Шевченко в творчості Олени Пчілки. – С.139–140; Домницька Г. Особливості сатири Шевченка, С.142–144.

 

1990

 

1051. Вельбівець Г. Нове у програмі. Бібліографія життя і діяльності письменників 20–30-х років ХХ ст. та історія шевченкознавства за межами України // Українська мова та література в школі. – К., 1990. – №9. – С.30–35.

1052. Гаєвська Н. Традиції Т.Шевченка в поезії М.Старицького // Тези доповідей і повідомлень наукової конференції "М.Старицький: Творче обличчя і місце в національній культурі" 17-18 грудня 1990 р. – К., 1990. – С.13–15.

1053. Житник В. Пер.: Жідліцький В. Шевченківські парадокси /Авториз. переклад з чес. В.Житника // Всесвіт. – 1990. – №3. – С.142–150.

1054. Житник В. Кілька попередніх зауважень [до власного перекладу статті В. Жідліцького "Шевченківські парадокси" ] // Всесвіт. – 1990. – №3. – С.142–143

1055. Задорожна Л., Задорожна С. Тарас Григорович Шевченко // Програма курсу "Історія української літератури першої половини ХІХ ст. Для відділень української мови та літератури і слов'янської філології філологічних факультетів університетів. – К, 1990. – С.32–42.

1056. Коломієць В. Діє Шевченківський центр // Літературна Україна. – 1990. – №11 (15 березня) – С.8.

1057. Молотаєва Н. Асоціативно-образний апелят у структурі російських повістей Т.Г.Шевченка та його лексикографічна інтерпретація // Мовознавство. – К.,1990. – №3. – С.36–41.

1058. Молотаєва Н. В контексте культуры: Художественная речь русских повестей Т.Г.Шевченко // Русский язык и литература в средних учебных заведений УССР. – К., 1990.– №2. – С.70–72.

1059. Неділько В. Наша совість, наша правда // Сільські вісті – 1990. – 18 травня.

1060. На здобуття премії імені Тараса Шевченка // Київський університет. – 1990. – №27 (2 листопада) – с.1. Оголошується конкурс.

1061. Святовець В. На сторожі Кобзаревого слова // Сільські вісті. – 1990. – 4 березня.

1062. Сергійчук В. Прапори // Сергійчук В.І. Доля української національної символіки. – К., 1990 (серія 1 "Час і суспільство", №2) .

Про вшанування пам'яті Т.Шевченка під жовто-синіми і червоними національними барвами, с. 21,22, 24, 26–28,30–31, 33.

 

1991

 

1063. Житник В. Поема про невмирущість правди [Передмова] // Тарас Шевченко. Єретик. Поема: Слов'янськими мовами / Упор. В.Житник. – К., 1991. – С.7–35.

1064. Задорожна Л. Вернемось до народження перлини // Вісник Київського університету. Історико-філологічні науки. – Вип. 2. – К., 1991. – С.53–57.

Про вірменського перекладача "Заповіту" Шевченка Л.Міріджяняна.

1065. Задорожна Л. Особливості творчого досвіду Гегама Саряна – перекладача Шевченка вірменською мовою // Теорія і практика перекладу. – Вип.17. – К., 1991. – С.32–40.

1066. Задорожна Л. Т.Г.Шевченко і вірменська література [Монографія]. – К., 1991. – 132 с.

Розділ 1. Перегук шевченкознавців Вірменії.

Розділ 2. Переклад творів Т.Шевченка вірменською мовою.

Розділ 3. Вірменська поетична шевченкіана.

1067. Казьмирчук Г. Висвітлення проблеми "Декабристи і Т.Г.Шевченко в радянській історіографії (1917 – перша полов. 30-х рр.") // Вісник Київського університету. Історико-філологічні науки. – Вип. 2. – К., 1991. – С.28–33.

1068. Логвин З. Премії імені Тараса Шевченка присуджені // Київський університет. – 1991. – №3 (22 березня) – С.1.

1069. Миронова Г. Етноміфологічний аспект назв обрядових реалій у творчості Шевченка // Українська мова і література в школі. – К., 1991. – №3. – С.71– 72.

1069-а. Миронова Г. Гортаючи сторінки історії // Актуальні проблеми сучасного літературознавства та мовознавства. – Збірник наукових праць. – К., 1991.- С. 269 – 274.

1070. Неділько В. "Прочитаймо знову тую славу" // Сільські вісті. – К., 1991. – 9 березня.

1071. Павличенко Г. Про ступені негації та їх вираження в російській мові (на матеріалі російських творів Т.Шевченка) // Актуальні проблеми сучасного літературознавства та мовознавства. Збірник наукових праць / Відпов. ред. проф. М.І.Дубина. – К., 1991. – С. 280–285.

1072. Черненко Л. Василь Доманицький – дослідник творчості Т.Шевченка // Актуальні проблеми сучасного літературознавства та мовознавства. Збірник наукових праць / Відпов. ред. проф. М.Дубина. – К., 1991. – С.150–154.

1073. Шевченко Л., Ярошевич О. Колір в ідіостилі Т.Г.Шевченка // Українське мовознавство. – Вип. 18. – К., 1991. – С.127–134.

 


1992

 

Шевченківський науково-дослідний центр перейменовано в навчально-наукову лабораторію шевченкознавства.

1074. Бабич Б. Порівняльний текстовий аналіз творів Тараса Шевченка і Томаса Мура // Нове у мовознавстві і літературознавстві. Тематичний збірник наук. праць. – К., 1992. – С 4–8.

1075. Дзира І. Історична та літературна основа творів Тараса Шевченка // Нове у мовознавстві і літературознавстві. Тематичний збірник наук. праць. – К., 1992. – С.35–47.

1076. Дослідження творчості Т.Г. Шевченка. Тематичний збірник наукових праць. /Ред. колегія – проф. М.І.Дубина та ін. – К., 1991. – 204 с. (КУ)

Зміст: Від редколегії. – С.3–4; Дубина М. Шевченкознавство в Київському університеті: стан і завдання. – С.4–12; Блик О. Реалізація фонетичних варіантів слів у поезії Т.Шеченка (на матеріалі поеми "Катерина"). – С.20–23; Задорожна С. Шевченкіана поетів-шістдесятників.– С.25–33; Зайченко Н., Паламарчук О. Про деякі лінгвокраїнознавчі аспекти перекладу (на матеріалі перекладів поезії Т.Шевченка на близькоспоріднені мови). – С.34–42; Кислий Ф. Художня проза Т.Г.Шевченка в оцінці М.Костомарова. – С.42–51; Кисельова Л. Шевченко і Клюєв (до проблеми типологічних зв'язків в українській та російській літературах), С.62–70; Кононенко П. Діалектика національного й загальнолюдського у творчості Т.Шевченка й А.Церетелі – С.71–86; Коропенко І. Технічна термінологія в творах Т.Шевченка, с. 86– 90; Кулінич А. "Кобзар" у творчості О.Твардовського. – С.90–99; Муравицька М. Кольорова палітра українських текстів Т.Шевченка, с.106– 112; Нагорная М. Авторская позиция в поэмах "Гайдамаки" Т.Шевченко и "Кому на Руси жить хорошо" Н.Некрасова. – С.113–123; Олександрова Л. Джерела народності, С.132–140; Пахарева К. Шевченковские традиции в поэме Э. Багрицкого "Дума про Опанаса".–С.141–154; Семенюк Г. Шевченківські традиції в драматургії і сценічному мистецтві України в 20-х роках. – С.156–162; Нілова Л. Василь Доманицький – редактор творів Шевченка. – С.166–175; Задорожна Л. Наукове шевченкознавство: межа різночитань. – С.176–183; Дідківська Л. Гармонія композиційної форми поетичних творів Т.Шевченка. – С.184–193; Ніколаєва Н. Спостереження над семантико-стилістичною системою віршованих творів Шевченка. – С.194–200.

1077. Дубина М. Хто ж скоїв злочин віку? //Літературна Україна. – 1992. – 5 листопада. Вандалізм над батьківською хатою Т.Шевченка.

1078. Житник В. Розвиток ідей чеських і словацьких будителів у творчій практиці Т.Шевченка //Духовне відродження слов'ян у контексті європейської та світової культури: Тези доп. Х Всеукр. славіст. конф. / Чернів. держ. ун-т ім. Ю.Федьковича; Укр. ком. славістів; Слов. Фонд України, м.Чернівці, 18-20 травня 1992 р. – Т. 1. – С. 66–67.

1079. Забіяка І. Василь Горленко і Тарас Шевченко // Українська мова і література в школі. – К., 1992. – № 3–4. – С.55– 56.

1080. Зубович В. Традиції Т.Г.Шевченка у творчості Олеся Гончара /// Нове у мовознавстві і літературознавстві. Тематичний збірник наук. праць. – К., 1992. – С 47–54.

1081. Зуй В. Чому воно так написано у "Кобзарі"? // Київський університет. – 1992. – 8 березня. – С.3.

1082. Казьмирчук Г. Проблема "Декабристи і Т.Г.Шевченко": радянська історіографія (1917-1990 рр.) // Наукові записки з історії України. – Кіровоград. –– 1992. – Вип. 1. – С.40–60.

1083. Кислий Ф. Т.Г. Шевченко і М.І. Костомаров у Кирило-Мефодіїівському братстві // Рідна школа. – К., 1992. – № 7– 8. – С. 87–92.

1084. Кислий Ф. М.І.Костомаров про народність та про національне й загальнолюдське в творчості Т.Шевченка // Вісник Київського університету. Історично-філологічні науки. – Вип. 7. – К., 1992. – С.75–82.

1085. Констянтиненко К. Тарас Шевченко і Михайло Лєрмонтов – поети і художники (контраст і антиномія в їхній малярській і поетичній творчості // Нове у мовознавстві і літературознавстві. Тематичний збірник наукових праць / Ред. – проф. М.І. Дубини – К., 1992. – С.66–73.

1086. Копецька Н. Т.Г.Шевченко в оцінці М.П.Драгоманова // Нове у мовознавстві і літературознавстві. Тематичний збірник наукових праць / Ред. проф.

М.І. Дубини. – К., 1992. – С.73–80.

1087. Ляхова Ж. Шевченко в інтерпретації В.Винниченка // Вісник Київського університету. Історично-філологічні науки. – К., 1992. – №8. – С. 41–45.

1088. Москаленко А. Кобзареве слово – плоть і кров народу // Тарас Шевченко Кобзар. – К., 1992. – С.3–6.

1089. Плани практичних занять з курсу "Історії української літератури першої половини ХІХ ст." для студентів філологічного факультету / Упорядник доц. С.В.Задорожна. – К., 1992.

Тема 12. Історична тема у творчості Т.Шевченка. – С.12.

Тема 13. Поезія Т.Шевченка періоду заслання. – С.13.

Тема 14. Проза Т.Шевченка, С.13–14.

Тема 15. Шевченко і релігія – С.15.

1090. Пустильна І. Перечитуючи Кобзаря // Київський унверситет. – 1992. – 19 березня. – С.3.

1091. Тимошик М. Китайські переклади творів Т.Г.Шевченка // Вісник Київського університету. Історико-філологічні науки. – К., 1992. – №8. – С.51–54 (КУ).

1091-а. Ярошевич О. А.Ю.Кримський про ідіостиль Т.Г.Шевченка // Українське мовознавство. – К., 1992. – №15. – С. 44–48.

 

1993

 

1092. Житник В. Чеські і словацькі будителі та українські кириломефодіївці (концепції розвитку слов'янських народів, їх мов і літератур) // Слов'янське мовознавство: Доп. ХІ Міжнар. з'їзд славістів, м. Братислава, 30 серп. – 8 верес. 1993 / АН України, Укр. ком. славістів. – К., 1993 – С.162–176.

1093. Задорожна Л. Вірменський шевченкознавець Седа Амірян // ХХХ наукова шевченківська конференція (27-30 квітня 1993 р.). Тези і матеріали. – Донецьк, 1993. – С. 181–183.

1094. Задорожна Л. Твори Шевченка періоду "трьох літ" у вірменській літературі //Тези наукової конференції, присвяченої 150-річчю першого приїзду Тараса Шевченка на Україну 26 – 27 вересня 1993 р. – Канів, 1993. – С.27–28

1095. Задорожна С. Шевченко і представники української інтелігенції у трактовці польського дослідника Єжи Єнджиєвича (на матеріалі розповіді про Т.Шевченка "Українські ночі або родовід генія") // Тези наукової конференції, присвяченої 150-річчю першого приїзду Тараса Шевченка на Україну 26-27 вересня 1993 р. – Канів, 1993. – С.35.

1096. Історія філософії України.Хрестоматія: навчальний посібник. /Упорядники: М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, А.К.Бичко та ін. – К., 1993.

Розділ: Тарас Григорович Шевченко (1814–1861). Д.Чижевський. "До світогляду Шевченка": С. 327– 334.

1097. Касьянова С. Шевченківські традиції в творчості О.Довженка (на матеріалі кіноповісті "Земля" // Сучасні проблеми філології. Тематичний збірник наукових праць / За ред. проф. М.І.Дубини. – К., 1993 – С.53–58.

1098. Кирилюк З. Поетика характеру в повісті Т.Шевченка "Близнецы" // ХХХ наукова шевченківська наукова конференція. Тези і матеріали. – Донецьк, 1993. – С.117–121.

1099. Коломієць Л. Україна як цілість: синтез національно-державних та етико-релігійних ідей творчості Тараса Шевченка (В інтерпретації Степана Смаль-Стоцького) // Вісник АН України – К., 1993. – № 3. – С.48 – 53.

1100. Кондратишин І. Віршова інтонація в оригіналі та перекладі (на матеріалі поезій Т.Шевченка та їх англомовних перекладів). Автореферат дис….. кандид. філол. наук. – К., 1993. – 23 с. (Кафедра теорії та практики перекладу германських мов).

1101. Конопельцева Л. "Заповіт" Т.Г.Шевченка французькою мовою //Теорія і практика перекладу. – Вип. 19. – К., 1993. – С. 11–22.

1102. Ляхова Ж. Євангельські ідеї в епістолярній спадщині Т.Шевченка // ХХХ наукова шевченківська конференція. Тези і матеріали. – Донецьк, 1993. – С.122–126.

1103. Ляхова Ж. Листи Т. Шевченка 1843 р.: естетично-психологічний аспект // Тези наукової конференції, присвяченої 150-річчю першого приїзду Тараса Шевченка на Україну. Канів. 26–27 вересня 1993 р. – Канів, 1993. – С. 21-22.

1104. Малікова Л. Робота над текстами творів Т.Г.Шевченка у процесі викладання української мови як іноземної // Сучасні проблеми філології. Тематичний збірник наукових праць / За ред. проф. М.І.Дубини) – К., 1993 – С.192–200.

1105. Марушкевич А. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди Івана Огієнка Навчально-методичний посібник. – К., 1993. – 346 с. Шевченко: с.19–20.

1106. Мойсієнко А. Символ як явище аперцепції (на матеріалі поезії Т.Г.Шевченка) // Мовознавтво. – К., 1993. – № 3. – С.40–45.

1107. *Мушкудіані О. Лірика Т.Шевченка в грузинських перекладах // ХХХ наукова шевченківська конференція. – Тези і матеріали. – Донецьк, 1993. – С.179 – 181.

1108. Ніколаєва Н. (у співавторстві) Тексторганізуюча функція пейзажних контекстів у поетичних творах Т.Шевченка // Сучасні проблеми філології. Тематичний збірник наукових праць. (За ред. проф. М. І. Дубини) – К., 1993 – С. 201–207.

1109. Ніколаєва Н. (у співавторстві) Синтаксична організація пейзажних описів у віршах Т.Г.Шевченка // Вісник Київського університету. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – Вип. І – К., 1993. – С. 126–133.

1110. Росовецький С. Жанр бунтарський патріотичний: Східнослов'янська "потаємна новина" на прикладі поем "Сон" ("У всякого своя доля") та "Великий льох" // Слово і час. – К., 1993. – № 1. – С.41–47.

1111. Росовецький С., Дядищева Ю., Символіка слова "хата" в поетичних контекстах Т.Г. Шевченка // Українське мовознавство. – Вип. 20. – К., 1993. – С. 28-33.

1112. Слухай-Молотаєва Н. Етноміфологеми в художньому мовленні Т.Шевченка: образ місяця // Взаимодействие украинского и русского языков на территории Украины и актуальные проблемы их исследования и преподавания. Материалы Ганичевских чтений. – Т. 2. – Полтава, 1993. – С.19–21.

1113. Слухай-Молотаєва Н. Етноміфологеми в художньому мовленні Т.Шевченка: образи рослин // Язык и культура. Тезы второй международной конференции. – Ч. 2 – К., 1993. – С.48–49.

1114. Слухай-Молотаєва Н. Этномифологемы и их отражение в художественной речи Т.Шевченко: восточнословянские предвестники и символы //Русская культура в контексте социально-исторических реалий Украины (конец ХХ ст.) // Материалы международной научно-практической конференции. – К., 1993. – С.151-154.

1115. Слухай-Молотаєва Н. Предметные этнодеймы славян и их отражение в художественной речи Т.Шевченко: образы птиц //Стилистика русского языка: теоретический и сопоставительный аспекты. Материалы УІ научной конференции по проблемам семантических исследований – К.- Х., 1993. – Ч. 2. – С.53–54.

1116. Слухай-Молотаєва Н. Образы птиц в структуре поэтической модели мира Т.Шевченко // Нове у літературознавстві і мовознавстві: Тематичний збірник наукових праць. – Вип. 26. – К., 1993. – С.120–129.

1117. Слухай-Молотаєва Н. Образи-етноміфологеми у дзеркалі концепції Б.О. Ларіна (на матерілі творів Т.Шевченка). // Актуальні проблеми мовознавства у світлі праць Б.Ларіна і Ф.Філіна. Тези наукової конференції мовознавців України 21–23 вересня 1993. – С.94–96.

1118. Тимчук М. Т.Г. Шевченко і Болгарія // Дослідження з філології. Збірник наукових праць. (КДУ) – К., 1993. – С. 69 –75.

1119. Ткаченко А. "Коли вже доростемо до Шевченка" // Слово і час. – К., 1993. – №3. – С. 15–16.

1120. Чернишова Т., А. Білецький. Тарас Шевченко. Кобзар. Білигмена поінмата пас та румейка кі уруміка глоссіс. – К., 1993. (переклад румейською і урумською мовами).

1121. Яблонська О. "Кобзар" Т.Шевченка у російській критиці 40-х років ХІХ ст. // Сучасні проблеми філології. Тематичний збірник наукових праць / За ред. проф. М.І.Дубини. – К., 1993. – С.125–131.

 

1994

 

1122. Біленко В., Король В., Слісаренко А. Шевченко – втілення національного духу // Біленко В., Король В., Слісаренко А. Моя Україна. Подорож в історію /Для середнього шкільного віку – К., 1994. – С. 62.

1123. Вельбівець Г. Проблеми інтерпретації творчої спадщини Тараса Шевченка в Молдові. Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук. – К., 1994. – 23 С. (Кафедра історії української літератури).

1124. Веркалець М. Із засіків "Братерства: Т.Шевченко в оцінках В.Бєлінського // Освіта. – К., 1994. – №20 (9–16 березня) – С. 6–7

1125. Задорожна Л. Прижиттєве шевченкознавство: прорив у замкненому колі // Вісник Київського університету. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – Вип. 2. – К., 1994 – С.50–55.

1126. Задорожна С. "Українські ночі або родовід генія" Єжи Єнджеєвича в контексті сучасної прозової шевченкіани // Варшавські українознавчі записки. – Вип. 2. – Польсько-українські зустрічі / За ред. проф.С.Козака. – Варшава, 1994. – С.194–200.

1127. Іскорко-Гнатенко В. "Пішов би я в Україну…" // Київський університет. – 1994. – № 4. – С.3.

1128. Казьмирчук Г. Декабристи: Історіографія проблеми. 1918–1935 рр. (КУ). – К., 1994. – 125 с. Вивчення проблеми "Декабристи і Шевченко", с 110 –114.

1129. Кислий Ф. Тарас Шевченко і Микола Костомаров. Творчі й особисті взаємини // Дослідження з філології. Збірник наукових праць / За ред. М.Дубини. Вип. 3. – К., 1994 – С.36–45.

1130. Кирилюк З. Художня функція оповідача в повістях Т.Шевченка // Збірник тридцять першої наукової шевченківської конференції. Матеріали. – Луганськ, 1994 – С.98–101.

1131. Кирилюк З. Гоголь і Шевченко (Традиции и перспективы исследования проблемы) // Микола Гоголь і світова культура. Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.– Ніжин, 1994.

1132. Кононенко П. Народ– Шевченко – слово // П. П. Кононенко. Українська література. Проблеми розвитку. – К., 1994 – С. 101–130.

1133. Кононеко П. (у співавторстві) Молоде шевченкознавство України (Круглий стіл). // Дніпро. – К., 1994 – № 7-8. – С.124–134.

1134. Костенко Н. Метричний довідник до віршів Тараса Шевченка: Методична розробка з курсу віршознавства. Навчальне видання. – К., 1994. – 39 с.

1135. Ляхова Ж. Сергій Єфремов – дослідник листування Т.Шевченка // ХХХІ наукова шевченківська конференція (9-11 березня 1994 р.) Матеріали. Луганськ, 1994. – С.82-86.

1136. Міщенко О. Жінка в українській літературі 20-30-х років ХХ століття. – К., 1994. Жіночі образи в творчості Шевченка: с. 17–20.

1137. Мойсієнко А. Шевченкове слово (аспект аперцепції) // Українознавство в розбудові держави. Матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції (14-16 жовтня 1993 р.): У ІІІ кн. – К., 1994. – Кн. І. – С.315–322.

1138. Молотаєва Н. Етноміфологеми у художньому мовленні Шевченка: концепт і знак // Мовознавство. – К., 1994. – №2-3. – С.15–20.

1139. Молотаєва Н. Етноміфологеми в художньому мовленні Т.Шевченка: образ сонця // Славянская культура в современном мире. Матеріалы ІІІ международн. семинара. – К., 1994. – С. 191–192.

1140. Молотаева Н. Интенсиональная сущность художественного образа: вегетативные этномифологемы Т.Шевченко //Русское языкознание. Межведомственный научный сборник. – К., 1994. – Вип. 27. – С.48–56.

1141. Молотаєва Н. Міфопростір художнього тексту Шевченка серед комплементарних парадигм (логіко-лінгвістичний ключ) // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості: Тези доповідей та матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. (Луцьк, 18–23 червня 1994 р.) – Ч. 1.– Розд. 1. – К.–Луцьк, 1994. – С.120–121.

1142. Молотаєва Н. Артефакт как отражение парадоксальности художественного текста: М.Лермонтов, Т.Шевченко // Национально-культурный компонент в тексте и языке: Тезисы докладов международной научной конференеции. (18-20 марта 1994 р.) – Екатеринбург, 1994. – Ч. 2. – С. 116–117.

1143. Молотаєва Н. Етноміфологеми в художньому мовленні Т.Шевченка: концепт і знак // Мовознавство – К., 1994. – №2–3. – С.15–20.

1144. Мосенкіс Ю. [Виступ на засіданні круглого столу "Молоде шевченкознавство України"] // Дніпро. –К., 1994. – №7–8. – С.131–132.

1145. Мосенкіс Ю. За рядками "Заповіту" // Вечірній Київ. – 1994. – 20 квітня. – С. 3.

1146. *Мушкудіані О. Лірика Т.Шевченка в грузинських перекладах // Збірник праць тридцятої наукової шевченківської конференції. – К., 1994 – С. 179–181.

1147. Огородник І. Кирило-Мефодіївське братство // Тарасенко М.Ф., Русин М.Ю., Бичко І.В. та ін. Історія філософії України. Підручник. – К., 1994. – 413 с.

Про світогляд Т.Шевченка, с. 215–220.

1148. Пономарів О. Шевченкове слово // Київська старовина. – К., 1994. – №5. – С.100–101.

1149. Ровецький С. О христианском начале в форме и содержании поэмы Т.Шевченко "Мария" // Православие и культура. – К., 1994. – №2. – С.53–74.

1150. Сліпушко О. Бестіарна символіка Т.Г.Шевченка // Розбудова держави: Духовність, екологія, бізнес. Збірник матеріалів першої всеукраїнської студентської наукової конеренції (Веукраїнський благодійний науково-культурний фонд Т.Г.Шевченка)

1151. Шеченкознавчі студії. Збірник наукових праць, присвячених 180-річчю від дня народження поета / За ред. проф. М.Наєнка. – К., 1994 /

Зміст: Наєнко М. До висот генія. Особливості художнього осмислення постаті Т.Шевченка. – С.3–16; Кононенко П. До проблеми історизму творчості Т.Шевченка. – С.16–23; М.Дубина. Вічно в пам'яті і серці народному. – С.23–32; Бернадська Н. Українська література в оцінці Т.Шевченка. До історії вивчення проблеми. – С.32–40; Кислий Ф. Творчість Тараса Шевченка в літературно-естетичній концепції Миколи Костомарова. – С.40–46; Ляхова Ж. Епістолярій Т.Шевченка як джерело вивчення його творчої індивідуальності. – С.46–57; Коломієць В. Тарас Шевченко про освіту і виховання. – С.58–66; Сагач Г. Красне слово Кобзаря і відродження національної риторичної спадщини. – С.72–77; Яблонська О. Т.Шевченко в критиці і літературознавстві 50-х років ХІХ ст. – С.77–82; Зайченко Н. Шевченкове поетичне слово як мовний знак культури. – С.83–87; Малікова Л. Семантика кольору та специфіка її вираження у творах Шевченка (на матеріалах комедії "Сон"). – С.92–101; Молотаєва Н. Етноміфологеми в художній мові Шевченка: образи небесних світил. – С.92–101; Мосенкіс Ю. Глибини Кобзаревого слова. – С.101–104, Ніколаєва Н. Деякі особливості найбільш частотних прикметників в поезіях Шевченка. – С.104–108; Стрельчук Г. Становлення нормативних форм іменника в українські мові дошевченківського періоду. – С.109–114; Копецька Н. Деякі спостереження над внутрішньою формою слова (на матеріалах абстрактного слова "дума" у поетичних творах Т.Г. Шевченка. – С.114–120; Росовецький С. "І день іде, і ніч іде..." Т.Шевченка: спроба розкриття поетичного змісту. – С.120–127; Тєряєв Д. Ономастичні дослідження в контексті лексики Т.Шевченка. – С.128–134; Чемес В. Мікрословник рослинної лексики творів Т.Шевченка як фрагмент національної лінгво-культурної парадигми. С.134140; Грицик Л. Шевченкіана О.Багрія в контексті національного відродження 20-х років. – С.140–144; Житник В. Тарас Шевченко і Сватоплук Чех. – С.144–151; Задорожна Л. Твори Шевченка у перекладі Ашота Граші. – С.151–158; Задорожна С. Літературознавчий аспект "Розповіді про Шевченка" Єжи Єнджиєвича. – С.158–166.

1152. Тучапський П. Із пережитого // З іменем святого Володимира. Документи, матеріали та спогади сучасників: У 2-х кн. /Упорядники: Короткий В., Ульяновський В.К. – Кн. 2. – К., 1994. – С. 280–282. Про святкування Шевченкових роковин 1890 року в Києві.

1153. Яблонська О. До питання критичного осмислення Т.Шевченка в 40-х роках ХІХ ст. // Визвольний шлях. – К., 1994.– №8. – С.994–1000.

 

1995

 

1154. Білик Б., Пилипчук О. Т.Г.Шевченко і Грузія. // Вісник Київського університету. Історія. – Вип. 33. – К., 1995 – С.22–28.

1155. Веркалець М. Т.Г.Шевченко і Схід // Відродження. – К., 1995. – №3. – С.6–9.

1156. Веркалець М. "А ми дивились і мовчали": Україна Тараса Шевченка в оцінках Бєлінського // Самостійна Україна. – 1995. – №37. – С.12-13.

1157. Задорожна Л. Тарас Шевченко // Кислий Ф., Дубина М., Хропко П. Українська література. Навчальний посібник / За ред. проф. М.К.Наєнка. – К,. 1995. – С.42–66.

1158. Задорожна Л. Історична концепція Т.Шевченка в поемі "Гайдамаки" // Вісник Київського університету. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – Вип. 3. – К., 1995. – С.22–28.

1159. Задорожна Л. Балада як ортистиха творчості Т.Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Збірник наукових праць. – Вип. 2. – К., 1995. – С.19-21.

1160. Задорожна С. Тарас Шевченко. Романтичний характер ранньої творчості Т.Шевченка (проблемний огляд) // Бернадська Н., Задорожна С. Українська література. Посібник / За ред. проф. М.Наєнка. – К., 1995. – С.14–26.

1161. Задорожна С. Тарас Шевченко. Жанрова та виражальна новизна творчості Т.Шевченка періоду "трьох літ" // Бернадська Н., Задорожна С. Українська література. – К., 1995. – С.20–26.

1162. Задорожна С. Тарас Шевченко. Біблійні мотиви і сюжети у творчості Т.Шевченка // Бернадська Н., Задорожна С. Українська література. – К., 1995. – С.26–30.

1163. Житник В. Ідея слов'янської єдності у сприйнятті Шевченком // Бібліографічний вісник. – К., 1995. – №4. – С.1.

1164. Іскорко-Гнатенко В. "Український національний скарб" // Київський університет. – 1995. – №4. – С.1.

1165. Карпенко В. "В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля" // В. О. Карпенко. Подинці – вмирають, виживають – гуртом. – К., 1995. – С. 53–55.

1166. Король В. Кирило–Мефодіївське товариство // Король В. Історія України. – К., 1995. Про Шевченка: С. 94–96.

1167. Король В. Доля (Т.Г.Шевченко та історія українського народу) //Трибуна.– К.. 1995. – №3–4. – С. 16–17

1168. Костенко Н. "Заповіт" Шевченка // Марксизм и современность. – К.,1995. – №2. – С.63–67.

1169. Піскун В. Проблема охорони та використання культурної спадщини в Україні (середина 70-х – початок 90-х рр. ХХ ст.). Автореферат дисертації.... кандидата історичних наук. – К., 1995 – 20 С.

В дисертації на с. 143–144 йдеться зокрема про Т.Шевченка

1170. Святовець В. Тарас Шевченко як неперевершений майстер художньої деталі // Вісник Київського університету. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 1995. – Вип.3. – С.9–22.

1171. Святовець В. Своєрідність і неповторність художньої деталі в творчості Т.Шевченка // Образотворче мистецтво. – К., 1995. – №1.– С. 28–29

1172. Сергійчук В. Як Шевченка замінили Леніним... //Голос України.– 1995– №51(18 березня) – С.8. Про відкриття пам'ятника Шевченку в с.Шешори на Івано-Франківщині 1965р.

1173. Слухай (Молотаєва) Н. Міфопростір художнього тексту: етноміфологеми Т.Шевченка у логіко-лінгвістичному аспекті. //Ритуально-міфологічний підхід до інтерпретації літературного тексту. Збірник наукових праць. – К., 1995. – С.11–21.

1174. Слухай (Молотаєва) Н. Художественный образ в зеркале мифа этноса: М.Лермонтов, Т.Шевченко. Монография. – К., 1995. – 486 с.

1175. Ульяновський В [Коментар] // В.Б. Антонович. Моя сповідь. Вибрані статті та публіцистичні твори. – К., 1995. Коментар до статті В. Антоновича "Произведения Шевченка, содержание которых составляет исторические события", с. 756–757

1176. Хом'як Р. До справжнього Шевченка. Інтерпретація спадщини поета в націоналістичній традиції 20-30 х років // Клич. – 1995. – №26. – С.4.

1177. Яблонська О. Творчість Т.Шевченка в народницькій концепції літератури П.Куліша 60-х років ХІХ ст. // Інформаційний вісник АН ВШ України. Додаток. – 1995.– №4. – С.20–23.

 

1996

 

В університеті відбулась міжнародна наукова конференція "Тарас Шевченко і національно-визвольні змагання українського народу"(спільно з Всеукраїнським благодійним науково-культурним фондом Т.Г. Шевченка).

1178. Брайко О. Художні особливості поеми Тараса Шевченка "Сон" (" У всякого своя доля") // Українська мова та література. – 1996 – № 15. – С. 11–12.

1179. Гнатенко В. Вшанування пам'яті Кобзаря в університеті св.Володимира // Київський університет. – 1996 – №4. – с.1,3.

1180. Данилюк І. Іван Франко та Степан Балей: дві спроби інтерпретації психології творчості Тараса Шевченка // Українська психологія: сучасний потенціал. Матеріали четвертих Костюківських читань: В 3-х томах. К., 1996– Т.1– С. 293– 300.

1181. Дядищева-Росовецкая Ю. Две модели лексического воплощения идеи Бога в художественном мире украинской классической литературы // Православие и культура. – К., 1996. – №1. – С.28–32.

1182. Дядищева-Росовецька Ю. Усталений словесний комплекс "тихий Дунай" в поезії народній і Т.Шевченка // Мысль, слово и время в пространстве культуры. Сборник, посв. 85-летию проф.В.А.Капустина. – К., 1996. – С.21–23.

1183. Забияка И. Мечтаю увидеть слезы великих //Зеркало недели.– 1996 – 7.03. – с. 11. Про вшанування пам'яті Т.Шевченка

1184. Задорожна Л. Тарас Шевченко.//Українська література.Посібник для старшокласників і абітурієнтів. За ред проф. М. Наєнка. Вид 2-е. – К., 1996. С.42 – 66

1185. Задорожна С. Образ Богдана Хмельницького у художній рецепції Т.Шевченка // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж. Матеріали міжвузівської наукової конференції, присвяченої 400-річчю від дня народження Б.Хмельницького. – К., 1996. – С.24–28.

1186. Задорожна С. Якими постають українці у творчості Т.Шевченка // Задорожна С., Бернадська Н. Українська література. Запитання і відповіді. Посібник. – К., 1996. – С.50–56.

1187. Задорожна С. Чому про славного гетьмана Б.Хмельницького Т.Шевченко сказав: "Якби ти на світ не родивсь" // Задорожна С., Бернадська Н. Українська література. Запитання і відповіді. Посібник. – К., 1996 – С.56–59.

1888. Катренко А. Ідейна спадщина Кирило-Мефодіївського товариства в теоретичній і пратичній діяльності українських громад 60–90-х років ХІХ ст. // Кирило–Мефодіївське товариство: люди, ідеї і традиції.До 150-річчя створення та діяльності. Матеріали Всеукраїнської науково-освітньої конференції. Переяслав-Хмельницький. Травень 1996 – К.., 1996 – С. 68– 59

1189. Кім Сук Вон. З досвіду перекладу поеми Шевченка "Гайдамаки" корейською мовою. //Вісник Київського університету. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 1996. – Вип.4. – С.46–51.

1190. Кіт Л. Тарасів день в його університеті//Київський університет. – 1996– № 4(26.03). – С.1

1191. Ким Сук Вон. Два великих поеты: Шевченко – великий поэт Украины, а Юн Донг Джу – поэт Кореи // Славяноведение. – Сеул, 1996. – Вип. 12. – С.383–390. (рос. та корейськ. мовами).

1192. Коломієць В. Про освітньо-педагогічні погляди Тараса Шевченка // Дивослово. – К., 1996. – №3. – С.43–44.

1193. Коломієць В. (у співавтор.) Українська мова та література. Для вчителів-словесників, студентів-філологів. Для вступників до вищих навчальних закладів. – К., 1996.

Розділи про Шевченка: Образ народного месника в героїко-романтичній поемі Т.Г.Шевченка "Гайдамаки", с. 22 – 25; Картини майбутнього життя визволеного народу у творчості Т. Шевченка, с. 25 – 26; Образ матері і дитини у творчості Тараса Шевченка, с. 26 – 29.

1194. Марушкевич А. Невтомний працівник українського Ренесансу Іван Огієнко: Педагогічний аспект. Монографія. – К., 1996. – 116 с. Шевченко: с.84–86

1195. Мойсієнко А. Порівняння в системі Шевченкового вірша // Дивослово. – К., 1996.– №3. – С.25–29.

1196. Мойсієнко А. Поетика Шевченкового вірша. Епітет в аперцепційній системі тексту // Рідна школа. – К., 1996. – №3. – С.26–28.

1197. Мойсієнко А. Діалектика Шевченкового першорядка // Вісник Київського університету. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 1996. – Вип. 4. – С.124–131.

1198. Мойсієнко А. Богдан Хмельницький у вертикальнім контексті Шевченкового вірша // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж: Матеріали міжвузівської наукової конференції, присвяченої 400-річчю від дня народження Б.Хмельницького. – К., 1996. – С.114–117.

1199. Слухай (Молотаєва) Н. Художній образ у дзеркалі міфу етносу: М. Лєрмонтов, Т.Шевченко (лінгвосеміотичний аспект). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. – К., 1996. – 46 с. (Кафедра російської мови).

1200. Сорока М. Т.Шевченко як символ незалежної України, або Чому радянська літературна критика критикувала В.Меттьюза // В.Меттьюз. Тарас Шевченко: людина і символ. – К., 1996. – 25 с.

1201. Шевченко М. Фольклорні мотиви та рослинна символіка у творчоссті Тараса Шевченка // Розбудова держави: духовність, екологія, бізнес. Збірник матеріалів другої загальноукраїнської студентської наукової конференції. (Всеукраїнський благодійний культурно-науковий фонд Т.Г.Шевченка). К., 1996. – с. 62–66.

1202. Яблонська О. Т.Шевченко і В.Бєлінський // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. – К., 1996. – №7. – С10–15.

1203. Яблонська О. Творчість Т. Г. Шевченка в критиці і літературознавстві (40-60-і роки ХІХ ст.). Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук. – К., 1996.– 214 с.

1204. Яровий О. Чеська ідея слов'янської літературної взаємності на українському ґрунті: концепція Я.Коллара в осмисленні Т.Шевченка // Вісник Київського університету. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика.– К., 1996. – Вип.4. – С.94–106.

 

1997

 

1205. Брайко О. Художні особливості поеми Тараса Шевченка "Сон" ("У всякого своя доля") // Українська мова та література. – 1995. – №15. – С.11–12.

1206. Денисюк С. Т.Шевченко в осмисленні "Хатян" // Українська мова і література. – 1997. – №8. – С.6.

1207. Денисюк С. Т.Шевченко в осмисленні "Хатян" // Київський університет ім. Тараса Шевченка. Вісник: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. Вип. 5 – К., 1997. – С.24–27.

1208. Дорошенко В. Примітки Вол. Антоновича до Шевченкового "Кобзаря" [З листами В.Антоновича до О.Огоновського в справі видання "Кобзаря"] // Син України. Володимир Боніфатійович Антонович. У 2-х т. – Т. 2 – К., 1997. Упорядкування, вступна стаття, коментарі В. А. Короткого, В.І.Ульяновського. – С. 436 – 443.

1209. Дядищева-Росовецька Ю. До питання про сутність Шевченкового внеску в розвиток української літературної мови: проблема церковнослов'янізмів // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. До 80-річчя кафедр української мови та української літератури. – К., 1997. – Вип. 21. – С.50–55.

1210. Задорожна Л. Символіка "Причинної" Тараса Шевченка // Українська мова та література. – 1997.– № 19 (35). – С.3.

1211. Задорожна Л. Ритм символів в поезії Т.Шевченка "NN" ("Сонце заходить, гори чорніють") // Літературознавство. Фольклористика. Проблеми поетики. Збірник наукових праць. – Вип. 3. – К, 1997. – С.119–123.

1212. Заславський І. Про один Шевченків вірш // Українська мова та література. – К., 1997.– №8. – С.7.

1213. Заславський І. Актуальна публіцистичність, наукова ґрунтовність. // Дивослово. – К., 1997. – №3. – С. 13–15.

Про нарис І. Дзюби "Застукали серденшну волю" (поезія Шевченка "Кавказ").

1214. Іскорко-Гнатенко В. Шевченкознавчі студії Василя Доманицького // Київський університет. – 1997. – №4 (березень) – С.1, 3.

1215. Казьмирчук Г. "Апостоли правди": Рух декабристів в історичній літературі 1917– 1-ої половини 30-х років. – К., 1997. – 208с. Про Шевченка:
С. 17, 22, 180-183.

1216. Калакура Я. Спадщина Тараса Шевченка як історіографічне джерело // Вісник Київського університету. Історія. Вип.35. – К., 1997 – С.3–13.

1217. Кім Сук Вон. Шевченко і корейська література. (Типологічні сходження і контактні зв'язки). Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня канд. філолог. наук. (Кафедра теорії літератури та компаративістики). – К., 1997. – 27 с.

1218. Ким Сук Вон. Шевченко и корейская литература. Монография. – К., 1997. – 268 с. (Російською та корейською мовами).

1219. Кіт Л. Шевченків день // Київський університет. – 1997. – №4 (березень). – С.1.

1220. Маслей М. Переклади Тараса Шевченка в Індії // Українська мова та література. – К.,1997. – №8. – С.8.

1221. Мойсієнко А. Слово в аперцепційній системі поетичного тексту. Декодування Шевченкового вірша. Монографія. – К., 1997. – 199 с.

1222. Огородник І. Тарас Григорович Шевченко //Огородник І. В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах. Навчальний посібник. – К., 1997. – С.301–305.

1223. Росовецький С. "Потаємна новина" в творчості двох великих поетів ХІХ ст. (Пушкін і Шевченко) // Росовецький С. Спадкоємні зв'язки національних словесних культур. Монографія. – К., 1997 Про Шевченка: С.165 – 180, 181 – 19.

1224. Яременко В. Тарас Шевченко: "Прать против рожна чи закопаться заживо в землю" // Дніпро. – К., 1997. – № 5–6. – С. 77–86.

 

1998

 

1225. Біляшівський М. (у співавторстві) Княжа гора та її довкілля – видатний історичний ландшафт Середньої Наддніпрянщини, знаменита пам'ятка національної культури // Пам'ятки та визначні місця Шевченківського краю. Проблеми охорони та дослідження. (Тези доповідей науково-практичної конференції, 27-28 травня 1997, м. Канів). – Канів, 1997. Про Т.Шевченка: с. 21- 23.

1226. Голда Д. Флора і фауна в поезії Т.Шевченка // Київський університет. – 1998. – №4 (квітень) – С.7.

1227. Дем'яненко Н. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ – перша третина ХХ ст.) – К., 1998. – 328с. Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство: с. 51–54.

1228. Росовецька Ю. Про один з напрямів дослідження духовно-визвольного компонента світогляду Т.Г.Шевченка: поняття "Бог" у Кобзаревих поетичних контекстах // Тарас Шевченко і національно-визвольні змагання українського народу. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції(20-21 травня 1996). – К., 1998. – С.214–219.

1229. Дядищева-Росовецька Ю. Цікава сторінка з історії вивчення А.Ю.Кримським мови Т.Г.Шевченка // Проблеми теорії і методики викладання філологічних дисциплін: Збірник наукових праць. – К., 1998. – С.9–12.

1230. Задорожна Л. Тарас Шевченко // Українська література. Письмовий та усний екзамен / Ред. проф. Н.М. Гаєвської/. – К., 1998. – С.160–164.

1231. Заславський І. Особливості вірша Тараса Шевченка "Мені здається, я не знаю..." // Українська мова та література. – 1998 – №6 (лютий). – С.2.

1232. Захаркін С. Рукописна україніка в Гарварді: Короткий огляд //Гарвардський апостроф: [Літературний альманах] /Ред.: С.Матвієнко, Р.Семків. – [Кембридж, Масс], 1998 – С.14–17 Про примірник "Малороссийских песен" Мих. Максимовича (М., 1827) з книгозбірні Шевченка, яка зберігається в Бібліотеці.

1233. Катренко А. Олександр Русов – видатний український вчений і громадський діяч. – К., 1998. Шевченко, с.8,9, 12, 17, 26–29. Русов і празьке видання "Кобзаря"(1876), с.14

1234. Кім Сук Вон. З досвіду перекладу поеми Шевченка "Гайдамаки" корейською мовою // Тарас Шевченко і національно-визвольні змагання українського народу. Збірник матеріалів міжнарної наукової конференції – К., 1998. – С.185–191.

1235. Коломієць Л. Тарас Шевченко і сучасна Україна // Свобода. Український щоденник. – № 46–49. – 13 березня. – Нью-Йорк, 1998.

1236. Марушкевич А. Науково-педагогічна спадщина Івана Огієнка. Монографія. – К., 1998. – 339 с. Про Шевченка: С. 128–129, 167, 250.

1237. Мойсієнко А. Україна: світ волі і світ неволі. (Зі студії над Шевченковим словом) // Тарас Шевченко і національно-визвольні змагання українського народу. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. – К., 1998. – С.203–214.

1238. Сагач Г. Золотослів поетичної спадщини Тараса Шевченка і відродження національної риторичної школи // Тарас Шевченко і національно-визвольні змагання українського народу. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. – К., 1998. – С.200–203.

1239. Сорока М. Т.Шевченко як символ незалежної України, або Чому радянська літературна критика критикувала В.Метьюза // Тарас Шевченко і національно-визвольні змагання українського народу. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. – К., 1998. – С.191–200.

1240. Росовецький С. Шевченкова "Марія", православна традиція і протестантська бібліїстика першої половини ХІХ ст. // Тарас Шевченко і національно-визвольні змагання українського народу. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. – К., 1998. – С.220–225.

1241. Шильцова Н. Шевченко в Японії // Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної конференції сходознавчих кафедр. Зб. наук. праць. Вип. 1 – 1998. – С.112–115.

1242. Яременко В. До правдивої шевченкіани. // Українська культура. – К.,1998. – №4–5.– С.6. Рец. на кн. "Вічний як народ". – К., 1998.

 

1999

 

20–22 квітня 1999 року в Черкасах відбулась ХХХШ наукова шевченківська конференція "Тарас Шевченко і європейська культура", проведена спільно з Інститутом літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, Черкаським державним університетом ім. Богдана Хмельницького та Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка

2 липня 1999 року на філологічному факультеті університету відкрито кафедру історії української літератури і шевченкознавства

1243. Андрейцев В., Короткий В. Микола Іванишев: Видатні постаті Київського університету.Монографія. – К., 1999. – 244 с. Про Т.Шевченка, с. 113–115.
1244. Вежель Л. Він вірував у силу слова Божого (Т.Шевченко крізь призму Гавриїла Костельника) // Інформаційна сфера як духовне явище /За ред. проф.А.Москаленка (Інститут журналістики) – К., 1999. –С. 85– 89.

1245. Веркалець М. Т.Г.Шевченко: неопублікована стаття А.Ю. Кримського // Інформаційна сфера як духовне явище /За ред. проф.А.Москаленка (Інститут журналістики). – К., 1999. – С.32–34.

1246. Волобуєва А. Осмислення творчості Тараса Шевченка на сторінках журналу "Українська хата" (1909–1914) // Інформаційна сфера як духовне явище. – К., 1999. – С. 90–95.

1247. Голда Д. Флора і фауна в поезії Т.Г.Шевченка // Хімія. Біологія. К., 1999. – № 14. – С. 2-3.

1248. Гримич Г. Шевченкове слово як естетична категорія // Інформаційна сфера як духовне явище. / За ред. проф. А.Москаленка (Інститут журналістики). – К., 1999. – С. 22–25.

1249. Гримич С. "Книгарь" на барикадах боротьби за Шевченка // Інформаційна сфера як духовне явище. / За ред. проф. А.Москаленка (Інститут журналістики). – К., 1999. – С. 66–71.

1250. Гудзь О. Рецидиви Дмитрія Карамазова: (До проблеми "Хвильовий і Шевченко) // Слово і час.– К., 1999. – №3. – С. 24–28.

1251. Задорожна Л. До ювілею великого Кобзаря. Поетична шевченкіана Г. Сар'яна // Відродження. – К., 1999. – №1. – С.35–36.

1252. Задорожна Л. Співвідношння символів у поезіях Т.Шевченка "Ой крикнули сірії гуси" та "На великдень на соломі" // Українська мова і література в Київському університеті. Збірник наукових студій, присвячений 80-річчю україністики./Відпов. ред. – проф.М.К. Наєнко. – К., 1999. – С.22–31.

1253. Задорожна С. Тарас Шевченко в очищальному світлі "спостережень" Є. Маланюка // Українська мова і література. – 1999. – № 9(12) березень. – С.1–2.

1254. Задорожна С. Т.Шевченко і М.Гоголь. До питання "робітні творчого духу" // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури. Матеріали наукової теоретичної конференції, присвяченої 165-річчю університету. Гуманітарні науки. – К., 1999. – Част. ІІ. – С.30–32.

1255.     Захаркін С. Рукописна україніка в Бібліотеці Гарвардського університету: Короткий огляд) // Молода нація: Альманах . – К., 1999. – [Вип.] 11. – С.180–187. Про примірник "Малороссийских песен" М.Максимовича (М., 1927) з книгозбірні Шевченка, що зберігається в Бібліотеці.

1256. Карпенко В. Диверсія проти нашої духовності / Колонка редактора // Вечірній Київ. – 1999. – 16 липня – С.2. Відгук на книгу О. Бузини про Т.Шевченка.

1257. Карпенко М. Зіставно-семантичні параметри лексикографічної інтерпретації художнього тексту: І.П. Котляревський, Т.Г.Шевченко, О.С. Пушкін // Проблеми зіставної семантики. – К., 1999. – С. 316–319

1258. Кафедра з іменем Кобзаря // Літературна Україна. – 1999. – 16 грудня. – С. 2.

1259. Квіт С. Українська парадигма // Інформаційна сфера як духовне явище /За ред. проф.А.Москаленка/. (Інститут журналістики) – К., 1999. – С.51–53.

Шевченко і національна міфологія.

1260. Кіртока В. Поети-шістдесятники й Шевченко: схожість творчого шляху // Інформаційна сфера як духовне явище /За ред. проф.А.Москаленка/. (Інститут журналістики) – К., 1999. – С.79–82.

1261. Коваль В. Про особливості антропоцентризму в поезії Т.Шевченка // Інформаційна сфера як духовне явище. – К., 1999. – С. 59–63.

1262. Король В. Історія України. Підручник. – К., 1999. Про Шевченка:
С. 156–159.

1263. Огородник И. Тарас Григорьевич Шевченко //(И.В.Огородник, В.Ф.Диденко, В.В.Огородник, М.Ю.Русин.). Философская мысль восточных словьян. Библиографический словарь. – К., 1999. – С. 312–314.

1264. Огородник І. Тарас Шевченко // Огородник І., Огородник В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій. Навчальний посібник. – К., 1999. – С. 301-307.

1265. Остапенко Н. "І даром Божеським гряде нам прометеїв дух Тараса" // Інформаційна сфера як духовне явище /За ред. проф.А.Москаленка (Інститут журналістики). – К., 1999. – С.41–42.

1266. Передрієнко В. Тарас Шевченко в історії української національної літературної мови // Київський університет. – 1999. – №4 – С.2.

1267. Погрібний А. Увійти в Шевченків вогонь. До 185-річчя з дня народження Тараса Шевченка // Освіта. – 1999 – № 13–14 (3–10 березня). – С.2.

1268. Погрібний А. Живі і мертві: Шевченківські читання // Вечірній Київ. – 1999. – 3 березня.

1269. Погрібний А. Очисний вогонь Шевченкового слова // Молода Україна (Канада). – 1999. – №1. – С.12–14.

1270. Погрібний А. Шевченкові імперативи і ми наприкінці ХХст. // Інформаційна сфера як духовне явище /За ред. проф.А.Москаленка (Інститут журналістики). – К., 1999. – С.15–21.

1271. Приступа С. "Спи, Тарасе, батьку рідний" // Наша віра. – К., 1999. – №6 – С.5.

1272. Програма курсу історії нової української літератури доби становлення та романтизму (кінця ХУШ – 60-ті рр. ХІХ ст.) для студентів філологічних факультетів. [зі списком літератури] /Упорядн. Л.М.Задорожна, С.В.Задорожна – К., 1999. Тарас Григорович Шевченко (1814–1861). – С. 36–44.

1273. Святовець В. Тарас Шевченко як неперевершений майстер художньої деталі // Інформаційна сфера як духовне явище. – К., 1999. – С.212.

1274. Серажим К. "Кобзар" Шевченка: етнопсихологічні аспекти тексту // Інформаційна сфера як духовне явище / За ред. проф.А.Москаленка (Інститут журналістики). – К., 1999. – С.57–68.

1275. Сергійчук В. [Публікація] Виступ С.Петлюри на Шевченковському святі в Тарнові на засіданні Ради Республіки УНР 9 березня 1921 р. // Освіта. – 1999. – № 13–14 (3–10 березня) – С. 3.

1276. Сидоренко Н. Шевченковий дух на чужині // Інформаційна сфера як духовне явище / За ред. проф.А.Москаленка (Інститут журналістики). – К., 1999. – С.35–40.

1277. Слухай Н. Архетипи в неосяжності Шевченкового космосу // Слово і час. – 1999. – №3. – С. 6–10 (Шевченків світ).

1278. Смик Г., Капустян В., Н. Іоніцой. Рослинний світ України у творах Тараса Шевченка. – К., 1999 – 119 с.

1279. Старченко Т. Повість Тараса Шевченка "Художник" у колі споріднених мотивів світової літератури //Інформаційна сфера як духовне явище / За ред. проф.А.Москаленка/ (Інститут журналістики). – К., 1999. – С.7–14.

1280. Тоцька С. Антитеза та її мовленнєві вираження в тексті Шевченкового "Журнала" // Українська мова і література в Київському університеті. Збірник наукових студій, присвячених 80-річчю кафедр україністики. – К., 1999. – С.68–71.

1281. Ульяновський В. "Ранній" Володимир Антонович: поза контекстами. //Київська старовина – 1999. – №1. Шевченко в оцінці Антоновича, с. 138 –141

1282. Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць, присвячений 185-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка / Редакційна колегія – проф. М.К.Наєнко. Редактор О.Щербакова. Упорядник В.Гнатенко – К., 1999. (КУ) – 190 с.

Зі змісту: Наєнко М. Слово Шевченка відкрите для століть. – С. 3–13; Дем'янівська Л. До питання стильових особливостей прози Т.Шевченка. – С. 17–26; Задорожна Л. Співвідношення символів у поезії Шевченка. – С. 26–49; Задорожна С. Проблема "романтизму-реалізму" Тараса Шевченка в оцінці сучасного літературознавства. – С.49–55; Кононенко П. Тарас Шевченко-педагог. – С.65–72; Передрієнко В. Тарас Шевченко в історії української національної мови. – С.72–76; Росовецький С. "Великий льох" і "Стоїть в селі Суботові": текстологічні спостереження. – С.76–91; Сорока М. До питання про релігійні погляди Тараса Шевченка. – С.91–104; Шевченко Л. Символіка рослинного світу у Тараса Шевченка (лінгвістична інтерпретація). – С.119–126; Брайко О. "Гайдамаки" Тараса Шевченка: до системного аналізу жанру. – С.126–137; Гудзь О. Про "школу" та "бур'яни". Нотатки до концепції творчості Тараса Шевченка. – С.144–156; Жуковська Г. Поетична шевченкіана Ліни Костенко. – С.156–161; Дядищева-Росовецька Ю. Мова Т.Г.Шевченка у сприйманні А.Ю.Кримського, або Парадокси осмислення творимої літературної мови. – С.161–166; Іскорко-Гнатенко В. Тарас Шевченко в оцінці Павлина Свєнціцького. – С.166–174; Кальницька Л. Стилістичне використання старослов'янізмів у творах Т.Шевченка. – С.175–183; Фісун В. Суб'єктивно-емоційний погляд Тараса Шевченка на археологічні розкопки в Україні. – С.183–189.

1283. Хоменко О. Японські переклади творів Тараса Шевченка// Вісник Київського університету. Східні мови та літератури. – К., 1999. –– Вип.2 – С. 24–27.

1284. Щербакова О. Шевченкова віра в людину в контексті проблем формування національної еліти України // Інформаційна сфера як духовне явище. – К., 1999. – С. 72–78.

1285. Ярмиш Ю. Графіка Тараса Шевченка // Інформаційна сфера як духовне явище. – К., 1999. – С. 25–31.

1286. Яровий О. Ідея слов'янської взаємності на українському ґрунті: концепція Я.Коллара в осмисленні Т.Шевченка // Слово і час. – К., 1999. –– №1.– С.31–35 (Шевченків світ).

 

2000

 

1287. Біляшівський М. Загальніші пропозиції з розвитку туристичної мережі Шевченкового національного заповідника // Чернеча гора. Вісник Канівського національного заповіднику. – Канів, 2000. – №4 – С.2.

1288. Брижицька С. Тарас Шевченко: "Все йде, все минає – і краю немає" // Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Центр українознавства. Українознавство. Календар-щорічник–2001. – К., 2000. – С. 141–145.

1289. Вежель Л. Увірував у силу слова Божого: Т.Шевченко крізь призму поглядів Г. Кастельника //Київ. – 2000 – №11/12. – С. 101–106, №16 (серпень).

1290. Гримич С. "Книгарь" на барикадах боротьби за Шевченка // Українське журналістикознавство. – К., 2000 – В. І – С.9–11.

1291. Гудзь О. Трибінарність і бінарність Шевченкового погляду на світ //Українська мова та література в школі. – 2000. – Ч.19.(травень). – С.2-4

1292. Дядищева-Росовецька Ю. Про місце "поетичної мови" у структурі виявів мовної діяльності Т.Г.Шевченка // Вісник Київського університету. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – Вип.8.– К., 2000. – С.37–39.

1293. Дядищева-Росовецька Ю. Слово в поетичних контекстах Тараса Шевченка: усно-традиційні витоки. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. філолог. наук. (Кафедра історії української мови). – К., 2000.

1294. Дядищева-Росовецька Ю. Епізод із мовотворчої діяльності Тараса Шевченка: "мітла" на позначення комети // Слов'янські мови і сучасний світ. – К., 2000. – С.85–91.

1295. Задорожна Л. Перше оприлюднення "Кобзаря" // Вечірній Київ. – 2000. – 10 березня. – С. 6.

1296. Задорожна Л. "Ой крикнули сірії гуси". Ритм символів у поезії Шевченка // Літературна Україна. – 2000. – 25 травня. – С.3.

1297. Задорожна С. Феномен романтизму Т.Шевченка // Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 2000. – Вип.8. – С.26–29.

1298.     Задорожна С. Т.Шевченко і М.Гоголь (до проблеми генези романтичного світовідчуття) // Тарас Шевченко і європейська література. Збірник праць тридцять третьої наукової шевченківської конференції. – К. 2000. – С. 173–178.

1299. Заславський І. З поетичного літопису про Кобзаря. Три відгуки сучасників на смерть Шевченка // Українська мова і література в школі. – К., 2000. – № 9. – С.5.

1300. Заславський І. Шевченків "Кавказ" як художній феномен // Дивослово. – К., 2000. – № 2 – С.2–5.

1301. Захаркін С. Чи був Шевченко "також" двомовним"? // Урок української. – К., 2000 – № 3. – С.2–4.

1302. Ісаєва Н. Спільні риси романтичного світогляду Т.Шевченка та Лі Бо // Вісник. Українознавство. (КНУ). – Вип. 4. – К., 2000 – С. 34–40.

1303. Казьмирчук Г. Лекція ХІІІ. Рух декабристів у висвітленні української демократичної публіцистики // Історіографія руху декабристів: У 4-х ч. – Ч.1. Дореволюційне декабристознавство (1825–1917): Курс лекцій для студентів історичних факультетів. (КУ). – К., 2000. – 170 с. Шевченко і декабристи, с. 138–140.

1304. Карпенко М., Дальпиац Ф. Поэтическое слово А.С. Пушкина и Т.Г.Шевченко в интерпретации Л.А.Булаховского // Вісник Київського інституту "Слов'янський університет". Вип. 8. Філологія. – К., 2000. – С.23–31.

1305. Карпенко М., Суховеркова Г. Поетичні тексти Т.Г. Шевченка для академічного "Словника української мови" // Мова і культура. – Вип. І. – К, 2000. –Т.1. – С. 100–104.

1306. Катренко А. Братство тарасівців. // Історія України. – 2000. – № 23 (червень). – С.15–17.

1306-а. Катренко А. Т.Г.Шевченко і український національний рух // Історія України. – 2000. – №44 (листопад). – С. 1–4.

1307. Ковалів Ю. Наближення до іманентного прочитання естетичних концепцій Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура. Збірник праць міжнародної тридцять третьої наукової шевченківської конференції 20–22 квітня 1999 року. – К.– Черкаси, 2000 – С.85–91

1308. Мойсієнко А. Повторюване слово в динамічній системі Шевченкового вірша // Тарас Шевченко і українська культура ХХІ ст. Зб. наук. праць за матер. всеукраїн. симпоз. 19-20 травня 2000 р. – Кам'янець-Подільський, 2000. – С.104–112.

1309. Мосенкіс Ю. Слова з мови трипільської культури в ранніх поезіях Шевченка // Вісник міжнародного Інституту лінгвістики і права. Літературознавчі студії. – К., 2000. – Вип. 3. – С. 170–178.

1310. Мушкудіані О. Т.Г.Шевченко і Н. Бараташвілі в контексті світового романтизму. // Літературознавчі студії. Вісник міжнародного інститутут лінгвістики і права. – К., 2000. – Вип. 3 – С. 40–47.

1311. Наєнко М. Шевченків романтизм і філологічна школа літературознавства // Тарас Шевченко і європейська культура. Збірник праць міжнародної ХХХШ наукової шевченківської конференції 20–22 квітня 1999 р. – К.–Черкаси, 2000. – С.47–56.

1312. Наєнко М. Шевченків романтизм і філологічна школа літературознавства // Вісник Київського університету. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 2000. – Вип. 8. – С. 4–7.

1313. Нелегальні відозви з нагоди Шевченківських роковин 1902 – 1917 років //Alma mater.Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917–1920. Матеріали, документи, спогади.У трьох книгах. /Автори–упорядники: к. ф. н. Короткий В.А., д. іст. н. Ульяновський В. І./ – Книга І. Університет св. Володимира між двома революціями. – К., 2000. – С.608–620.

1314. Погрібний А. Шевченкові імперативи і ми на зламі тисячоліття //Погрібний А.Г. Класики не зовсім за підручниками – К., 2000 – С.3-12.

1315. Програма спецкурсів та спецемінарів кафедри історії української літератури і шевченкознавства. / Упорядник – доц. Я. В.Вільна – К., 2000. – 60 с. (Бібліографія в кінці розділу).

Наукове шевченкознавство: від прижиттєвого до новітнього. Спецкурс. /Проф. Задорожна Л.М./. – С.21–23.

Символ як філософський концепт у творчості Тараса Шевченка. Спецсемінар. / проф. Задорожна Л.М./. – С. 29–33.

Романтизм Т.Шевченка і загальноєвропейський романтичний контекст, Спецсемінар /доц.Задорожна С.В./– С.27–28.

Шевченко і романтизм (До проблеми поетичного світогляду І світовідчуття, Спецсемінар. /доц.Задорожна С.В /. С.24–26.

1316. Святкування 100-ліття з дня народження Тараса Шевченка і Університет св. Володимира 26 лютого – 19 травня 1914 року // Alma mater.Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917 – 1920. Матеріали, документи, спогади.У трьох книгах. /Автори–упорядники: к. ф. н. Короткий В.А., д. іст. н. Ульяновський В. І./ – Книга І. – Університет св. Володимира між двома революціями. – К., 2000. – С.620–622.

1317. Слухай Н. Архетипи художньо-мовної творчості Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура. Збірник праць міжнародної тридцять третьої наукової шевченківської конференції 20–22 квітня 1999. – К. Черкаси, 2000. – С.313–322.

1318. Справа про святкування в Києві 100-ліття з дня народження Тараса Шевченка та протидію маніфестантам з боку членів монархічної організації "Двуглавый орел" 1914 р.// Alma mater.Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917 – 1920. Матеріали, документи, спогади.У трьох книгах. /Автори-упорядники: к. ф. н. Короткий В.А., д. іст. н. Ульяновський В. І. – Книга І. Університет св. Володимира між двома революціями. – К., 2000. – С. 635–646.

1319. Хоменко О. Японський шевченкознавець Комацу Кацуске. // Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник. Східні мови та літератури. Вип.3 – К., 2000. – С.21–23.

1320. Штонь Г. Шевченко і нова українська література. Духовно-процесуальний аспект // Тарас Шевченко і українська культура ХХІ ст. Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнського симпозіуму 19-20 травня 2000 р. – Кам'янець-Подільський, 2000. – С.20–26.

1321. Штонь Г. "Кобзар" і Святе письмо // Зб. "Біблія і культура". – Чернівці, 2000.– Вип.1. – С. 14-20. Також: // Слово і час. – 2000. – №1. – С. 18-22.

1322 Штонь Г. Духовний шлях Шевченка. Карб харизми // Тарас Шевченко і європейська культура. Збірник праць тридцять третьої наукової шевченківської конференції (20–22 квітня 1999 року) – К.-Черкаси, 2000. – С. 56–67.

 

2001

 

1323. Божук Л. "Раз добром нагріте серце вік не прохолоне". До 155-річчя з дня народження Олександра Русова. // Українознавство. Календар-щорічник 2002 (Центр українознавства). – К., 2001. – с.190–191 Про празьке видання "Кобзаря".

1324. Боронь О. Нова книга Григорія Грабовича: за і проти // Українська мова та література. – 2001. – № 13 (жовтень). – С.5.

1325. Боронь О. Книжка про хворобу Тараса Шевченка [Коваленко П. "Серце моє трудне, що в тебе болить?". Захворювання і смерть Т.Г.Шевченка] // Літературна Україна. – К., 2001. – № 33–34. – С. 4.

1326. Гнатенко В. Олена Пчілка – популяризаторка вшанування пам'яті Т.Шевченка // Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культур. Збірник матеріалів наукової конференції. – Луцьк, 2001. – С.79–82.       

1327. Даренська Т. Архетип Матері і його специфіка в українській культурі // Філософські дослідження: Зб. наук. праць. – Луганськ, 2001. – С. 37-48.

1328. Даренська Т. Михайло Петренко і Тарас Шевченко: паралелі основних світоглядно-поетичних тем. //Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Українознавство. Календар-щорічник–2002. – К., 2001. – С.180–183.

1329. Даренська Т. До визначення поняття "національний образ світу" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Українознавство". – Випуск 5. – К., 2001. – С. 5-10.

1330. Даренська Т. Поетична творчість Т.Г.Шевченка як системна інновація в українському образі світу // Наукові записки національного педагогічного університету імені М.Драгоманова. Серія "Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – Вип. 9. – К., 2001. – С. 26–34.

1331. Даренська Т. Рефлективний кардоцентризм Тараса Шевченка //Наукові записки національного педагогічного університету імені М.Драгоманова. Серія "Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – Вип.9 – К., 2001. – С. 120-127.

1332. Дебейко О., Шильцова Н. Засоби поетичної виразності поезій Тараса Шевченка у перекладах японською мовою // Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник. Східні мови та літератури. – Вип. 5. – К., 2001 – С.23 – 27.

1333. Дядищева-Росовецька Ю. Епітетні парадигми "тихий" у поезії Т. Шевченка та українські народні пісні: "Тихий вітер", "Тихе слово" // Актуальні проблеми українського мовознавства: теорія і практика. – К., 2001. – Вип. 2. – С.62–68.

1334. Дядищева-Росовецька Ю. Фольклор і поетичне слово Тараса Шевченка. Монографія. – К., 2001.– 133 с.

1335. Забіяка І. Тарас Шевченко в Прилуках //Чумацький шлях. Присвячено Прилукам. – К., 2001. – №2. – С. 16–17.

1336. Казьмирчук Г. Історіографія руху декабристів. – Ч. 2. Становлення радянського декабристознавства (1917 – перша половина 1930 рр). Курс лекцій для студентів історичних факультетів. – К.–Черкаси, 2001. – 240 с. Декабристи і Шевченко, с. 201–205.

1337. Казьмирчук М. Декабристи і Шевченко // Проблеми історії України ХІХ – поч. ХХ ст. – Вип. Ш. – НАН України. Інститут історії України. – К., 2001. – С.91–98.

1338. Ковалів Ю. Українська література другої половини ХІХ ст. // Українська мова і література. – К., 2002. – Ч. 2 (січень). – С.2-6. Зокрема мовиться про творчість Шевченка та постшевченківський період в українській літературі.

1339. Король В. Історія України в житті та творчості Шевченка // Історія в школі. – К., 2001 – № 3–4. – С. 2–8.

1340. Король В. Історія України. Документи. Матеріали /Укладання, коментарі – В.Ю.Король. – К., 2001. Про Шевченка: С. 196–198.

1341. Короткий В. Участь В. Антоновича у вшануванні пам'яті Т.Шевченка. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2001. – Вип. 58. – К., 2001. – С. 34–37.

1342. Костенко Н. Монографічний аналіз поетичних текстів Шевченка // Слово і час. – К., 2001. – № 12. – С.80–83.

1343. Кузьменко В. Репресований "Кобзар" Шевченка 1964 року (за епістолярієм М.Рильського) //Збірник праць тридцять третьої наукової шевченківської конференції. – Черкаси, 2001. – С.342–346.

1344. Марушкевич А. Виховні ідеї Тараса Шевченка у науковопедагогічній спадщині Івана Огієнка. // Українознавство в системі вищої освіти. Збірник наукових праць.(КНУ)– К., 2001. – С.238–243.

1345. Мегела І. Тарас Шевченко в Австрії та Галичині // Літературна Україна. – 2001 – №9 (8 березня) – С. 3.

1346. Мосенкіс Ю. Слова з мови трипільської культури в ранніх поезіях Тараса Шевченка // Вісник Міжнародного інституту лінгвістики і права: Літературознавчі студії. – К., 2001. – С.174–178.

1347. Мушкудіані О. Т.Шевченко і Н.Бараташвілі в контексті світового романтизму // Вісник Міжнародного університету лінгвістики і права. Літературознавчі студії. – Вип. 3. – К., 2001. – С. 40–42.

1348. Нагорна Н. Поема "Сон" Тараса Шевченка: Архетипний жанровий дискурс // Південний архів:Філологічні науки. Збірник наукових праць. – Вип. ХШ – Херсон, 2001. – С.159–163.

1349. Наєнко М. Література Шевченкового кореня: вчора, сьогодні і завжди // Літературна Україна. – 2001. – 20 вересня – С. 3.

1350. Наєнко М. "...Опубликуют ли?" // Літературна Україна. – 2001. – 29 березня. – С.2. Лист про публікацію в "Литературной газете" (№5, 2001, стр. 6) відгуків на одіозну книгу О. Бузини про Т.Шевченка.

1351. Негоденко Т. І знову до Шевченка... // Київський університет. – 2001. – №4. – С.1-2. Інтерв'ю з проф. Задорожною Л.М. про відкриття кафедри історії української літератури та шевченкознавства.

1352. Негоденко Т. Не збирав скарбів на землі // Київський університет. – 2001.– №4 – С. 3.

1353. Погрібний А. Ми перед зором Шевченка // Сільський час. – 2001. – №10.

1354. Саксєєв С. Старослов'янізми у мові творів Тараса Шевченка // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2001. – № 2. – С.102–106.

1355. Сліпушко О. Тарас Шевченко в інтерпретації Василя Яременка // О.Сліпушко. Подвижник української ідеї. Життєвий шлях і наукова ідеологія професора Василя Яременка. – К., 2001.– С. 53–60.

1356. Справа про купівлю для Київського національного музею портретів Михайла Максимовича та його дружини, написаних Тарасом Шевченком. 28 грудня 1917 року – 11 квітня 1918 року // Alma mater.Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917–1920. Матеріали, документи, спогади.У трьох книгах. – Книга 2. Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та гетьманату Павла Скоропадського / Автори–упорядники: к.ф.н. Короткий В.А., д.іст.н. Ульяновський В.І. – К., 2001. – С.317–320.

1357. Святовець В. Тарас Шевченко як неперевершений майстер художньої деталі // Образ. Науковий бюлетень. – К., 2001. – Вип. 2. – С. 22–34.

1358. Тимошик М. "Кобзар" (Т) Шевченка – електронною книгою // Літературна Україна. – 2001. – № 10 (19 березня). – С. 1.

1359. Тєряєв Д. Акустична природа віршованих розмірів за даними експериментально- фонетичного дослідження (Поезія Тараса Шевченка) // Вісник КНУ. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 2001 – Вип. 11. – С. 63–67.

1360. Хоменко О. Дещо про історію шевченкознавства в Японії // Східний світ. – (НАН України. Інститут сходознавства ім. А.Кримського). – К., 2001 – №1. – С. 85–92 .

1361. Хоменко О. Інтерпретація вічності: образи медитації митця (Шевченкові "Давидові псалми") // Слово і час. – К., 2001.– №8. – С. 78–83.

1362. Шевченко Г. Міжнаціональний контекст поезії Т.Шевченка в літературознавчих працях О.Білецького. //Наукова спадщина проф. С.В. Семчинського і сучасна філологія. Збірник наукових праць. Ч. 2. – К., 2001. – С. 584–587.

1363. Шевченко Л. Лінгвістична інтерпретація символіки Тараса Шевченка: сад // Інтелектуальна еволюція української літературної мови: теорія аналізу. Монографія (КУ). – К., 2001. – С.286–295.

1364. Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. – Вип. 3. – К., 2001. / Редакційна колегія: М.К.Наєнко та ін. Редактор – О. Грицаюк. – 177 с.

Зі змісту: Наєнко М. Наближення. – С.3–4; Задорожна Л. Героїчне як філософське поняття у творчості Т.Шевченка. – С.4–19; Копаниця Л. Безмежність фольклорного слова у просторі художнього тексту. – С.20–30; Кисельова Л. Шевченкові "Псалми Давидові" в історико-культурному контексті. – С.30–38; Росовецький С. "Легенда про прикликання співця" і рання поезія Т.Шевченка, або Ще про кобзарське у "Кобзарі". – С.38–45; Заярна І. Погляд Т.Шевченка на російську літературу XVIII ст. – С.46–53; Гудзенко О. Проекції Шевченка на українську драматургію 20-х рр. XX ст. – С.53–57; Ґудзь О. Елементи психоаналізу у Г.Сковороди і Т.Шевченка. – С.57–64; Ленда Р. Шевченкові ремінісценції у творах О.Слісаренка-символіста (виміри художнього простору). – С.64–69; Шморгуненко О. Психоаналітична інтерпретація жіночого образу в поетичній спадщині Т.Шевченка. – С.69–77; Щур Н. Шевченківська тема в драматургії 20-х рр. XX ст. (на матеріалі п'єс Я.Мамонтова). – С.77-82; Бушта Р. "Катерина" Т.Шевченка у німецькомовному перекладі Альфреда Курелли. – С.83–85; Заруцька О. Поема "Чернець" як ключ до сприйняття Тарасом Шевченком значення історичної постаті Мазепи. – С.85–90; Гаврилюк Н. "Москалева криниця": порівняльний аналіз образно-символічної системи двох редакцій твору. – С.90-94; Сінченко О. Питання психологізму в "Москалевій криниці" і вірування митця. – С.94-99; Боронь О. Простір як філософська категорія у поемі "Сон" ("У всякого своя доля") Т.Шевченка. – С.99-106; Брезіцька О. Романтизм як тип творчості (порівняльна характеристика образів Перебенді й Енея, Катерини та Дідони). – С.106-111; Даценко С. Філософська концепція часу у поемі Т.Шевченка "Гайдамаки". – С.111–118; Саксеєв С. Прекрасне в людині: розуміння Тараса Шевченка. – С.118–123; Зіненко Н. Жанр елегії у творчості Т.Шевченка періоду "трьох літ". – С.123–126; Плющ Н. Фонетична метафора у поетиці Т.Шевченка. – С.128–134; Шевченко Л. Лінгвістична інтерпретація символіки Т.Шевченка: Сад. – С.134–141; Теряєв Д. Ритміка поезії Т.Шевченка (експериментально-фонетичне дослідження 14-скпадового вірша). – С.142–149; Дядищева-Росовецька Ю. Про деякі особливості лінгвофольклористичних досліджень Шевченкової мови. – С.149–152; Ашиток Н. Метафора в поезії Т.Шевченка. – С.152–158; Cолодкіна Т. Творчість Тараса Шевченка в ідеях, концепціях і поглядах лінгвістів Інституту української наукової мови. – С.158–163; Піх М. Еволюція кольоронайменувань у поетичних текстах Т.Шевченка (лінгвістичний аспект). – С.163–168; Гнатенко В. Шевченкознавство в Київському університеті (хронологічний покажчик). – С. 168–175.

1365. Фісун В. "І могили мої милі москаль розриває...". Суб'єктивно-емоційний погляд Тараса Шевченка на археологічні розкопки в Україні // Чумацький шлях. – К., 2001. – №1. – С. 11–17.

1366. Штонь Г. Шевченко наш і не наш. // Слово і час. – К., 2001. – № 3. – С. 4–7.

 

2002

 

1367. Біляшівський М. Музей українських старожитностей Василя Тарновського-молодшого як явище української культури // Українознавство. Календар-щорічник-2003. – К., 2002. Про Шевченка: С.118, 120, 124.

1368.Біляшівський М. Брама в країну майстрів //Праці Державного музею українського народного декоративного мистецтва.100 років колекції Державного музею українського народного декоративного мистецтва. – К., 2002. Про Шевченка: С. 27–28.

1369. Боронь О. Шевченко в університеті його імені. Неювілейні нотатки. // Київський університет. – 2002. – №3 (березень). – С. 1.

1370. Боронь О. Фах і покликання шевченкознавця // Київський університет. – 2003. – № 5 (квітень). – С. 1–2.

1371. Брижицька С. Ставлення українців до української мови (за матеріалами книги вражень на могилі Тараса Шевченка у Каневі (1897-1926). – Календар-щорічник–2003. Українознавство. К., 2002 – С. 124-127.

1372. Гнатенко В. Перше повне видання "Кобзаря" Т.Шевченка // Українська мова та література. – К., 2002. – № 9. – С.8.

1373. Гнатенко В. Навчально-наукова лабораторія шевченкознавства // Студентський вісник. – 2002. – №29 (лютий) – С.14.

1374. Гнатенко В. Незабутній студент університету. До 125-річчя від дня народження В.М.Доманицького //Студентський вісник. – 2002. – №29 (лютий). – С.14.

1375. Данилюк І. Аналіз психології творчості Шевченка західноукраїнськими вченими (С.Балей, Г.Костельник, І. Франко, М. Шлемкевич, Я. Ярема) // І.В.Данилюк. Історія психології в Україні. Західні регіони (остання чверть ХІХ – перша половина ХХ століття). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2002. – С.91–109.

1376. Даренська Т. Український образ світу в ключових символах поетичної творчості Тараса Шевченка. Автореферат дис... канд. філософ. наук. (Центр українознавства) – К., 2002. – 17 с.

1377. Забіяка І. Шевченкіана на сторінках журналу "Киевская старина" // Наукові записки Інституту журналістики. – Т. 8. – К., 2002. – С.83–87.

1378. Задорожна Л. Концепція філософа у Платона і образ Перебенді у Т.Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Збірник наукових праць. (КНУ) – К., 2002. – Вип. 13. – С.78–84.

1379. Задорожна С. Шевченкознавча концепція І. Франка // Літературознавчі студії (КНУ). – К., 2002. – Вип. 2. – С.109–110.

1380. Інтеграція позитиву в творчості Шевченка (аспекти символу, аксіології, онтології, міфу, психології і стилю) / Колективна монографія. Відп. ред. Вільна Я.В. – К., 2002. – 232 с.

Зміст: Задорожна Л. Осягання позитиву: символ та аксіологічний аспект у творчості Т.Шевченка. – С.4–62; Боронь О. Феномен позитиву просторового образу – символ могили у поезії Т.Шевченка. – С.63–81; Вільна Я. Альтернативи творчого вибору: діалогіка гуманістичних концептів Т.Шевченка і Г.Квітки-Основ'яненка. – С.82–111; Задорожна С. Уточнення понятійних та змістових координат проблеми "Шевченко і міф". – С.112–30; Саксєєв С. Висвітлення проблем психології творчості Т.Шевченка в роботах українських дослідників: пошук позитиву. – С.131–173; Ґудзь О. Творчість Шевченка і стильова система бароко: ідеологічний та міфологічний рівні. – С.174–228.

1381. Ісаєва Н. Поезія Т.Шевченка в Китаї: специфіка художнього перекладу // Україна – країни Сходу: від діалогу педагогічних ситем до діалогу культур та цивілізацій. – К., 2002. – Вип. 3. – С. 167–175.

1382. Іщенко Є. Шевченко і Стус: дві постаті української поезії // Літературознавство. Фольклористика. Проблеми поетики. Збірник наукових праць. (КНУ). – Вип. 13. – К., 2002. – С.108–117.

1383. Казьмирчук Г., Латиш Ю. Українське декабристознавство (КУ). – К., 2002. – 282 с. Про Шевченка: С.11, 12, 37, 38, 40, 96, 97, 163,165–171, 211–213.

1384. Казьмирчук М. Декабристи і Шевченко // Історія України. – К., 2002. – № 44. – С.1–4.

1385. Карпенко В. Чи є національним Комітет з національної премії України? // Слово "Просвіти". – 2002. – 1–7 березня.

1386. Король В. Історія України в житті та творчості Тараса Шевченка // Вітчизна. – К., 2002 – № 3–4. – С.120–127.

1387. Король В. Доля пам'яток церковної архітектури Київщини. – К., 2002.

Про пам'ятні місця, пов'язані з іменем Т.Шевченка, с.37, 38.

1388. Кримський А. Рецензія кандидатської дисертації В.Масальського "Мова і стиль поезії Шевченка" // Українська мова. (Інститут української мови НАН України) – К., 2002 – № 4 – С.59–79 (Мовознавча спадщина).

Публікація віднайденої статті акад. А.Ю. Кримського про кандидатську дисертацію В.Масальського захищену в 1940 р.

1389. Левчук Л. Фрейд і слов'янський гуманізм // Левчук Л.Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика. – К., 2002. Про Шевченка: С. 227-248.

1390. Нагорна М. Старогрецька комедія – "космос" як жанровий архетип великої поетичної форми у творчості Тараса Шевченка // Мовні і концептуальні картини світу / До 90-річчя проф. А.О.Білецького/ (КНУ). – К., 2002. – № 6. – Кн. 2. – С.49–55.

1391. Надольний І. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка // Надольний І.Ф., Андрущенко В.П., Розумний В.П. Філософія. Навчальний посібник. 3-є видання / За ред проф. Надольного І.Ф. – К., 2002 – С.175–176.

1392. Наєнко М. Література шевченкового кореня: вчора, сьогодні і завжди. Осмислення // Вісник. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. (КНУ). Вип. 13. – К., 2002. – С.81–85.

1393. Огородник І. Тарас Григорович Шевченко // Економічна енциклопедія. – У 3-х т. – Т.3. – К.–Тернопіль, 2002. – С.912–913.

1394. Онищенко О. Перші перекладачі творів Т.Г.Шевченка на німецьку мову //Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2002. – №7. – С.403–408.

1395. Програма міжнародної наукової крнференції, присвяченої 188-річчю від дня народження Тараса Шевченка. 12 березня 2002 року. – К., 2002. – 24 с.

1396. Саксєєв С. І.Франко про психологію творчості Т.Шевченка // Літературознавчі студії (КНУ). – К., 2002. – Вип. 2. – С. 246–251.

1397. Саксєєв С. Постать гетьмана Івана Мазепи у творчості Тараса Шевченка //Студентський вісник (КНУ) – 2002. – № 3. – С.11.

1398. Сокирко О. Тарас Шевченко // Видатні постаті в історії України (1Х–Х1Х ст.). Короткий біографічний нарис. Історичні та художні портрети. – К., 2000. – С. 278–281.

1399. Тимошик М. Канадська шевченкіана Митрополита Іларіона // Іван Огієнко (Митрополит Іларіон). Тарас Шевченко.Упорядник, автор передмови і коментарів Микола Тимошик. – К., 2002. – С. 7–40.

1400. Турченко О. Перші перекладачі творів Шевченка німецькою мовою //Мовні концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. – К.,2002. – С.403–408.

1401. Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць. – К., 2002. – Вип. 4. (КНУ). – 159 с. / Ред. колегія проф. Семенюк Г.Ф. та ін. Редактор – О.Грицаюк.

Зі змісту: Наєнко М. Шевченко і сучасні інтерпретації його творчості. – С.3; Костенко Н. Вірш Т.Г.Шевченка "І широкую долину..." Спроба віршо-стилістичного аналізу. – С.4–11; Задорожна Л. Свобода людини як філософська основа поеми Шевченка "Сон". Аксіологічний і онтологічний аспекти. – С.11–26; Боронь О. Простір як філософський концепт поезії "За байраком байрак..." Тараса Шевченка. – С.27–44; Вільна Я. Деякі аспекти літературних взаємин Г.Квітки та Т.Шевченка. – С.44–52; Кузьменко В. Т.Шевченко в житті і творчості Л.Вишеславського. – С.53–56; Росовецький С. "У неділеньку у святую..." Шевченка як фольклористична псевдомістифікація. – С.56–65; Саксєєв С. Шевченкознавчі психологічні студії початку XX століття. – С.72–84; Задорожна С. М.Драгоманов у контексті сучасного шевченкознавства. – С.85–88; Шевченко Г. Шевченкіана О.Білецького в компаративних пошуках вченого. – С.89–95; Лучканин С. Видання творів Тараса Шевченка у посткомуністичній Румунії (1990-2000). – С.101–105; Мосенкіс Ю. Трипільський мовний шар поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки". – С.115–122; Теряєв Д. Акустико-фонетична структура авторських варіантів Шевченкової поезії (експериментальне дослідження). – С.123–132; Гнатенко В. Шевченкознавство в Київському університеті. Хронологічний покажчик. – Частина друга (1931–1970). – С.132–157.

1402. Шептицька Т. Антималоросійське спрямування поезії Тараса Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – К., 2002. – №6. – С. 58-61.

1403. Штонь Г. Тарас Шевченко // Золоті імена України. Народжені Україною. Меморіальний альманах. – У 2-х т. – Т. 2. – К., 2002. – С. 752–753.

 

2003

 

1404. Астаф'єв О. Гонта: дві концепції літературного образу // Матеріали тридцять четвертої наукової шевченківської конференції: У 2-х кн. – Черкаси, 2003. – Кн. друга – С.79 –83

1405. Боронь О. Фах і покликання шевченкознавця // Київський університет. – 2003. – №5 (квітень) – С.1, 2.

1406. Боронь О. Могила як домінанта Шевченкового простору // Матеріали тридцять четвертої наукової шевченківської конференції: У 2-х кн. – Кн. 1. – Черкаси, 2003. – Кн.1. – С.126–133.

1407. Брижицька С. Самовизначення та самоорієнтація мовної ідентичності українців. За записами відвідувачів могили Тараса Шевченка. (1897–1926) // Дивослово. – К., 2003. – №5. – С.30-33.

1408. Брижицька С. Національний аспект романтизму Тараса Шевченка // Матеріали тридцять четвертої наукової шевченківської конференції (24-26 квітня 2001 року). Книга перша. – К., 2003– С. 59-69.

1409. Бусел К. Поетичні мініатюри Т.Г.Шевченка останніх років і контекст фроммівської концепції людини (до питання загальнолюдського і національного у творчості поета) //Літературознавчі студії.Збірник наукових праць (КНУ). – Вип. 5. – К., 2003. – С. 29–32.

1410. Вінницька В., Плющ Н. Текст "Т.Г.Шевченко". Вправи до тексту. // В.М.Вінницька, Н.П.Плющ. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців. Видання ІІІ. – К., 2003. – С. 178–182.

1411. Волосюк І. Морально-етичні проблеми в "Повчанні" Володимира Мономаха та "І мертвим, і живим…" Т.Шевченка // Історична ретроспектива в українській літературі. Збірка наукових праць (КНУ). – К., 2003 – С.37–40.

1412. Головченко Т. Поетика національно-історичної істини в поезії Тараса Шевченка // Вітчизна. – К., 2003. – № 3–4. – С. 132–136.

1413. Голда Д. Якими рослинами і тваринами милувався Кобзар? // Урок української. – К., 2003. – №4. – С. 26–27.

1414. Дядищева-Росовецька Ю. Недоліки корисного посібника (Рец.). // Кур'єр Кривбасу. – Луганськ, 2003 – №2 (45) – С.74.

Відгук на кн. "Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка". У 4 т. (Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці. Редакція й упорядкування О. Ільницького, Ю. Гавриша). – Едмонтон – Торонто, 2001.

1415. Дядищева-Росовецька Ю., Росовецький С. Апострофа в поезії Шевченка: на матеріалі поезії "На пам'ять Котляревському" // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – К., 2003 – Вип. VШ. – С. 57–63.

1416. Забудько К. Образ пророка у творчості Т.Г.Шевченка // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць. – Вип. 5. – К., 2003 –С.70–75

1417. Задорожна Л. Чиста криниця Кобзаревої істини // Арагац. – 2003. – №3 (101). – Березень. – С.3. Про дослідження А.Салахяна "Безсмертний пророк".

1418. Задорожна Л. Особистість у Тараса Шевченка в аспекті естетики Сходу // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць (КНУ). – Вип. 5. – К., 2003. – С.75–84.

1419. Задорожна Л. Смислова пауза та її значення в парадигмі провіденційності Шевченкових героїв // Матеріали тридцять четвертої наукової шевченківської конференції: У 2-х кн. – Черкаси, 2003. – Кн.1. – С.167–173.

1420. Задорожна С. До питання про психологію творчості Т.Шевченка // Матеріали тридцять четвертої наукової шевченківської конференції (24-26 квітня 2001 року). Книга перша. – К., 2003. – С. 70–74.

1421. Іщенко Є. "Смерть поета" М.Лермонтова та "На смерть Т.Шевченка" М.Некрасова. Деякі аспекти порівняльного аналізу // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць. Випуск 5. – К., 2003. – С.88–91.

1422. Іщенко Є. Воля, вибір, смерть як філософські категорії у творах Т.Шевченка і В. Стуса // Вісник Київського університету. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 2003 – № 14 – С. 27–29.

1423. Катренко А., Катренко Я. Науково-культурна та політична діяльність "Київської Громади", 60–90-і р. ХІХ ст. – К., 2003.

Окремі сторінки присвячені вшануванню пам'яті Шевченка.

1424. Касьян В. Філософія. Відповіді та запитання екзаменаційних білетів. Навчальний посібник для студентів і авпірантів. – К., 2003. Шевченко: с. 115– 116.

1425. Кім Сук Вон. Передмова перекладача // Т.Г.Шевченко. Гайдамаки. Переклав Кім Сук Вон. – К., 2003. – 189 с. (корейською мовою).

1426. Коваль-Костинська О. Поезія Т.Шевченка в перекладах болгарських поетів ХІХ–ХХ ст. // Матеріали тридцять четвертої наукової шевченківської конференції. – Черкаси, 2003 – Кн. 2. – С.159–166.

1427. Колодій Б. Особливості перекладу українських часток англійською та французькою мовами (на матеріалі перекладів поезії Тараса Шевченка) // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник.(Бібліотека Інституту філології). – Вип. 26. – К., 2003 – С.129–134.

1428. Король В. Повертаючись до історичних традицій // Президент. – К., 2003. – №1. Зокрема про останній приїзд Шевченка у Київ, с. 142–143.

1429. Король В., Перерва В. З історії виникнення і діяльності біржі в Україні. – К., 2003. Шевченко і контрактові ярмарки, с. 34–35.

1430. Король В. Наше історичне минуле // Історія в школі. – К., 2003. – №8.

Останній приїзд Шевченка в Київ, с. 45–48.

1431. Лангенбах М. Чорно-біла контрастність художньої графіки Тараса Шевченка (на матеріалі поезії періоду заслання) // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць (КНУ). – К., 2003. – Випуск 5. – С.117–122.

1432. Мушкудіані О. Т.Шевченко і Н. Бараташвілі в інтертексті світового романтизму. (Третій розділ) // Провідні художні моделі українського і грузинського романтизму (перша половина ХІХ ст.). Автореферет дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. (Кафедра теорії літератури та компаративістики)К., 2003. – 16 с.

1433. Наєнко М. Інтим письменницької праці. Навчальний посібник. К., 2003. Ідеться також про деякі аспекти Шевченкової творчості .

1434. Наєнко М. Шевченко і сучасні інтерпретації його творчості // Матеріали тридцять четвертої наукової шевченківської конференції. У 2-х кн. – Черкаси, 2003. – Кн.2. – С.53–57.

1435. Наливана В. Проекція біблійних заповідей на твори Шевченка // Літературознавчі студії.Збірник наукових праць. (КНУ). – Вип. 5. – К., 2003 – С.139–144.

1436. Нова українська літературна мова другої половини ХІХ ст. // Програма курсу "Історія української літературної мови" для студентів Інституту філології /Упорядн.: Л.І.Шевченко, О.І. Ніка. – К., 2003 – 28 с. Т.Г.Шевченко і нова українська літературна мова: с. 18–20.

1437. Нова українська література. Література ХІХ – початку ХХ ст. Тарас Шевченко // Українська мова і література. Російська мова і література. Іноземні мови (Програми вступних іспитів). – К., 2003. – С.11–12 (КНУ). Зразки білетів та програми (українська мова та література) опрацювали: проф. Г.Семенюк, проф. Л.Дунаєвська, проф. Н.Гаєвська, доц. Н.Плющ, доц. О.Міщенко, доц. В.Чемес.

1438. Плющ Н. Звуковий живопис у поезії Т.Шевченка // Урок української. – К., 2003. – №4 – С.13.

1439. Програма курсу "Історія української літературної мови" для студентів Інститутут філології /Упорядн. Л.І.Шевчекнко., О.І.Ніка – К., 2003 – 28 с. Т.Г.Шевченко: с. 18–20.

1440. Радишевський Р. Тарас Шевченко і польський романтизм: стан і перспективи дослідження // Київські полоністичні студії. Т. 5. Романтизм: Між Україною та Польщею. Збірник наукових праць. – К., 2003 – С. 162–180.

1441. Семенюк Г. Поетична сила і духовна велич Шевченкового слова // Студентський вісник (КНУ. Інститут філології) – 2003. – № 8–9 (лютий-березень) – С. 1.

1442. Сидоренко Г. Поезія Т.Г.Шевченка в контексті давнього книжного і народного віршування // Народна творчість та етнографія. – К., 2003. – №3, 4 (З фондів, колекцій, рідкісних видань. Передмова М. Сулими). – С. 109–114.

1443. Солоха О. Поетична шевченкіана (на матеріалі ІІ наукової шевченківської експедиції // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць. (КНУ). – К., 2003 – Вип. 5. – С.157–162.

1444. Спадщина Т.Шевченка як націєвотворчий чинник. Програма міжнародної наукової конференції (12 березня 2003 року). – К., 2003.

З доповідями виступили вчені професорсько-викладацького складу, аспіранти, магістранти та студенти університету: Задорожна Л. Національна самоідентичність народу в творчості Т.Шевченка, Штонь Г. Мова Шевченка. Націєвотворчі pro і contra, Ковалів Ю. "Іржавець" у гетьманській галереї Т.Шевченка: випадковість чи закономірність?, Шахова К. Шевченко-художник: романтик чи реаліст (націєвотворчий аспект), Наєнко М. Бідермаєр і фрагмент прози Шевченка, Бернадська Н. Повісті Т.Шевченка у контексті прози на сторінках журналу "Университетские известия" університету святого Володимира, Астаф'єв О. Сковородинівські алюзії у поемі Шевченка "Сон", Задорожна С. Етномаркованість емоції Т.Шевченка (до питання романтичного світовідчуття і світовідображення), Копаниця Л. Слово старозавітне і слово Шевченкове: парадигма любові, Слухай Н. Варіанти вірша "Лічу в неволі дні і ночі..." у текстолінгвістичному висвітленні, Ткаченко А. "Ликерин" цикл: спроба цілісного аналізу, Вовк П. Мої переклади поезії Тараса Шевченка, Гаврилюк Н. "Чигрине, Чигрине..." Т.Шевченка: цілісний аналіз, Малинська Н. Художня еволюція Т. Шевченка і народно-пісення традиція, Мойсієнко А. Тарас Шевченко і народне слово, Шевченко Л. Біблійна символіка у Тараса Шевченка: до генези лінгвістичних інтерпретацій, Радчук В. Українська мова на зорі третього тисячоліття: перспективи розвитку, Мосенкіс Ю. Трипільська символіка хліба в поезіях Тараса Шевченка, Росовецький С.Християнська легенда в поезії Шевченка: на матеріалі поеми "Іржавець", Плющ Н. Пунктуація й ідиостиль (авторська пунктуація Тараса Шевченка), Чемес Ф. Мова Шевченка як еталон (на матеріалі соціолінгвістичного опитування, Гнатюк Л. Консепт "серця" у Г.Сковороди і в Т.Шевченка: до питання про символічність мовних світів, Щербакова О. Пробуджуюча сила живого слова Тараса Шевченка, Шурко Л. Культурологічна діяльність товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка в м.Баку на початку ХХ ст, Павленко І. Шевченко і Леонтович, Онищенко О. Переклади творів Т.Г Шевченка у німецькомовному світі, Колодій Б. Особливості перекладу часток у поезії Т.Г.Шевченка англійською і французькою мовами, Головченко Т. Історичні постаті Северина Наливайка і Григорія Лободи у Тараса Шевченка і Маркіяна Шашкевича: історіографія і художня вигадка, Шестак А. Архетип Самості у поезії Тараса Шевченка, Боронь О. Імпліцитний читач Шевченка: логіка простору, Зайченко О. Апокрифічні мотиви у творчості Т.Шевченка, Сінько О. Етнопсихологічні особливості українців і символічний світ Шевченка, Омеляшко О. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди Тараса Шевченка", Іващенко Н. Танцювальне мистецтво України у творчості Тараса Шевченка (етно-художній аналіз), Бусел К. Концепція образу жінки у творчості Т.Шевченка: повернення до проблеми, Волосюк І. Націєвотворча концепція у посланні Шевченка "І мертвим, і живим...", Галич В. Шевченкіана Олеся Гончара, Кудряшова О. Грицько-Чупринка: рецепція творчості Тараса Шевченка, Яцюк Л. Осмислення творчості Тараса Шевченка Іваном Драчем.

Матеріали конференції  вийдуть у черговому збірнику "Шевченкознавчих студій".

1445. Тимошик М. Шевченко, якого ми не знаємо // Літературна Україна. – 2003. – №10–6 березня – С.3. Про працю Івана Огієнка "Тарас Шевченко".

1446. Тимошик М. Тарас Шевченко, якого ми не знаємо // Пам'ять століть. К., 2003. – №2. – С.4–19.

1447. Тищенко К. Кельтські етимології. – 1. Етнос // Мовознавство.– К., 2003. – №4. Шевченко: с. 11.

1448. Ткаченко А. Канон є канон. //Літературна Україна. – 2003. – 2 червня.

Шевченко і Ликера Полусмак.

1449. Ткаченко А. "Спокуса і спокута": Фактажне та етичне тло "Ликериного циклу" //Літературна Україна. – 2003. – 19 червня (№ 24). – С.3.

1450. Ткаченко А. Коломийковий вірш чи дистих? // Збірник праць тридцять четвертої наукової шевченківської конференції: У 2-х кн. – Кн. 1. – Черкаси, 2003. – С.172–180.

1451. Шаповал М. Тарас Шевченко // Іспит з української літератури. Навчальний посібник /За ред. проф. Гаєвської Н.М. – К., 2003. – С.166–170.

1452. Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. (КНУ). – К., 2003. – Вип. 5. – /Ред. колегія: Семенюк Г.Ф.,Задорожна Л.М., Штонь Г.М. та ін. Редактор – О.Грицаюк/. – 309 с.

Зі змісту: Семенюк Г. Дослухаючись до Шевченкової музи. – С. 3–4; Наєнко М. До таїни Шевченкового слова. – С. 4–12; Задорожна Л. Самовладання як свобода волі людини: аксіологічна модель Шевченкової творчості. – С. 12–20; Шахова К. Шевченко і Петефі. – С. 20–26; Кузьменко В. Архітектоніка повістей Шевченка: епістолярна форма як домінуючий принцип побудови творів. – С. 30–37; Вільна Я. Гуманістичні інтенції Т.Шевченка та Г. Квітки-Основ'яненка. – С.38–45; Кисельова Л. Поетологія Шевченка як культурний метадискурс. – С. 54–61, Задорожна С. Шевченко у контексті стильових шукань Івана Франка. – С. 61–66; Горболіс Л. Народно-релігійна мораль і "Кобзар" в аналітичних візіях Бориса Грінченка. – С. 82–87; Александрова Г. Творчість Шевченка в історико-літературній концепції М.Дашкевича. – С. 87–92; Гудзь О. Між священником та ворожбитом, С. 135–142; Боронь О. Ступінь оригінальності пошевченківських поетів. – С. 154–159; Саксєєв С. Постать гетьмана І.Мазепи у творчості Т.Шевченка. – С. 167–173; Шестак А. Архетипи колективного несвідомого в поезії Тараса Шевченка. Архетип Великої Матері. – С. 173–177; Волосюк І. Сентиментальні якості героїв Г.Ф. Квітки-Основ'яненка і Шевченка. – С.177–180; Пілецька Ю. Жінки в життєвій і творчій долі Шевченка. – С.181–186; Слухай Н. Художньо-мовна творчість Шевченка крізь призму психологічних асоціативів східних слов'ян. – С. 187–194; Теряєв Д. Часова організація поетичного тексту за акустичними даними. – С.194–200; Мосенкіс Ю. Лінгвістичний аналіз Шевченкової язичницької символіки трипільського походження (матеріал до спецкурсу "Архаїчні культурні терміни української мови). – С. 200–205; Горобець В. Ще раз про поему "Гайдамаки" Т.Г.Шевченка та "гайдамаччину" в Україні ХУШ століття. – С.205–210; Штонь Г. Нереалізовані рецепції Шевченка. – С. 224–228; Астаф'єв О. Статус Шевченка в поемі Святослава Гординського "Сім літ": "Відсутність" персонажа як моделююча категорія. – С. 228–231; Гаврилюк Н. "Москалева криниця" Шевченка (метричний аспект). – С.238–242; Дорохова О. Shevchenko, Poeta Nacional, С.254–258; Терещенко В. Tarás Shevchenko. Un Gran Pіntor Ukraniano. – С.254–258; Курченко О. El destino y la suerte en la obra de Tarás Shevchenko. – С. 258–264; Павленко І. Поезія Шевченка і народний романс. – С. 264 – 269; Лисюк Н. Фольклорне підґрунтя поеми-комедії Шевченка "Сон" ("У всякого своя доля"). – С.269–276; Росовецький С. "І тут, і всюди – скрізь погано": спроба інтерпретації в просторі інтертекстуальності. – С. 276–285; Гнатенко В. Шевченкознавство в Київському університеті. Бібліографічний покажчик. Частина третя (1971–2000). – С. 286–307.

1453. Шестак А. Індивідуація і Самість у поезії Шевченка. // Шевченківська весна. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Сучасний стан науки, досягнення, прблеми та перспективи розвитку. Збірник тез (КНУ). – К., 2003. – С. 9–27.

1454. Шестак А. Архетипи колективного несвідомого в поезії Тараса Шевченка. Проблеми Cамості // Історична ретроспектива в українській літературі. Збірка наукових праць. (КНУ). – К., 2003. – С.100–105.

1455. Шестак А. Індивідуація і Самість у поезії Шевченка // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць.– К., 2003. – Вип.5 – С.189–193.

1456. Шестак А. Шевченко як націєвотворець // Студентський вісник. – 2003. – №8–9 (лютий–березень). – С. 3.

1457. Шильцова Н. Лексико-стилістичний аналіз перекладу поезії Т.Г.Шевченка "Думи мої, думи мої" японською мовою // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – К., 2003. – Вип. 7. – С.78–80.

1458. Яременко В. Тарас Шевченко: "У їх народ і слово, і у нас народ і слово..." // Столиця. – 2003 – 18 березня (№10) – С.6.

1459. Ярмиш Ю. Тарас Шевченко: академік, а не самоучка [Т.Г.Шевченко – гравер] // Україна молода. – 2003. – № 45 (12 березня). – С.12.

1460. Яцюк Л. Поетична шевченкіана Ліни Костенко // Історична ретроспектива в українській літературі. Збірка наукових праць (КНУ). – К., 2003 – С.97–100.